دسته بندی ها

ادوات و ابزار آلات خاک ورزی

ادوات و ابزار آلات خاک ورزی

 
 
از ويژگيهاي ادوات خاك ورزي اوليه مقدار برگرداندن خاك، دفن بقاياي گياهي و جابجايي خاك مي باشند. هر يك از اين فاكتورها تحت تاثير شرايط محيطي از جمله نوع و رطوبت خاك ، و سرعت پيشروي گاوآهن قرار ميگيرند. گاو آهن برگردان دار يكي از معمولترين و پر مصرف ترين ادوات خاكورزي اوليه در ايران است كه به خوبي خاك را برش داده ، با‌‌لا آورده، خرد نموده و برگردان مي كند. انجام عمليات شخم توسط گاو اهن برگردان دار در سر عتهاي مختلف پيشروي، اثر متفاوتي بر روي خاك خواهد گذاشت كه از ان جمله  مي توان به ميزان برگردان شدن خاك ، ميزان خرد شدن خاك و نيز ميزان انتقال خاك اشاره كرد. با توجه به لزوم استفاده صحيح از ادوات كشاورزي در ايران سعي گرديده تا بهترين سرعت پيشروي براي بدست آوردن مطلوبترين خاكورزي در خاك مورد نظر بررسي گردد. . تراكتور مورد استفاده در اين آزمايش  U650بود. وسيله خاكورزي مورد استفاده ، يك دستگاه گاو آهن برگردان دار دو خيشه سوار با عرض 45 سانتيمتر بود. براي انجام آزمايشات سه كرت هر يك به طول 40 متر و عرض 4 متر انتخاب و پس از آبياري و آماده نمودن خاك در شرايط گاو رو  خصوصيات فيزيكي خاك مشخص گر ديدند. آنگاه با استفاده از دنده هاي مختلف ( 1، 2 و 3) شخم كرت ها صورت گرفت و اثر سرعت بر پارامتر هاي عمق، عرض، ظرفيت مزرعه اي، لغزش چرخها، وارونگي خاك و جابجايي خاك مورد ارزيابي قرار گرفت. نتايج نشان دادند كه در سه سرعت آزمايش شده عمق و عرض شخم چندان تحت تاثير قرار نگرفتند و لي ظرفيت مزرعه اي و لغزش چرخها با افزايش سرعت افزايش يافت. همچنين ميزان جابجايي و وارونگي خاك نيز با افزايش سرعت افزايش يافتند.  
نکهداری و تعمیر ماشین های کاشت:
مهمترین عامل مخب کننده این ماشین ها رطوبت است که باعث زنگ زدگی در قسمت های مختلف از جمله مخرب ها است و چون کود شیمیایی خاصیت جذب رطوبت را دارند زودتر به فرسودگی می افتند لذا در پایان کار باید موزع ها را تمیز کرد . محور های موزع ها را که در اثر کار نکردن کمی گیر می کنند باید با حرکات ملایم و روغن کاری مفصل ها رفع عیب کرد تا به آسانی کار کند . همچنین تمام قسمت هایی را که احتیاج به گریس دارند گریس کاری کرد توصیه می شود از کتابچه راهنمای ماشین استفاده نمود