دسته بندی ها

تولید محصولات زراعی

تولید محصولات زراعی

در 530 هکتار از زمین های کشاورزی محصولات زراعی شامل گندم و جو حدود 8 تن در هکتار و یونجه و ذرت علوفه ای حدود 70 تن در هکتار برای تامین علوفه دامداری های منطقه تولید می شود ونیز چند هکتاری هم گوجه فرنگی کشت می شود که به کارخانه های رب سازی و گاه به میدان تره بار ارسال می شود .