دسته بندی ها

شماره حساب های شرکت

شماره حساب های شرکت به کشت به ترتیب اولویت جهت واریز مبالغ به شرح ذیل می باشد :
 
بانک پاسارگاد 5022-2910-7063-5659
بانک ملت 6104-3379-1930-8427
بانک کشاورزی 6037-7017-2267-8940
بانک ملی 6037-9973-2365-0243
 
بنام امیر رضا غفار سه ده ( مدیر عامل )
 

         
بانک کشاورزی 6037-7011-1331-1804
بنام سعید غفار سه ده
 

 
بانک توسعه تعاون 1706-111-676099-1
 
بنام کشت و صنعت به کشت غفاری ( شماره حساب شرکت )
 
** در صورت واریز وجه به هر یک از حسابهای فوق شماره پیگیری و یا فیش واریزی را به شرکت (بخش حسابداری) اعلام فرمایید.