دسته بندی ها

فروش کودهای شیمیایی ، NPK ، کلات و نانو کود

فروش کودهای شیمیایی ، NPK (کود ماکرو) ، کلات ، نانو کود ، ریزمغذی ها (کود میکرو) و هورمون های رشد

لیست کود های سولفات و نیترات تعاونی به کشت:

ردیف
نام محصول
بسته بندی
کشور تولید کننده
1
نیترات کلسیم
25 کیلویی
هلند
2
نیترات کلسیم
25 کیلویی
انگلیس
3
نیترات پتاسیم
25 کیلویی
هلند
4
نیترات پتاسیم
25 کیلویی
ایران
5
نیترات پتاسیم
25 کیلویی
انگلیس
6
سولفات پتاسیم
25 کیلویی
هلند
7
سولفات پتاسیم
25 کیلویی
انگلیس
8
نیترات منیزیم
25 کیلویی
هلند
9
نیترات منیزیم
25 کیلویی
هلند
10
سولفات منیزیم
25 کیلویی
هلند
11
سولفات منیزیم
25 کیلویی
انگلیس
12
سولفات منیزیم
10 کیلویی
ایران
13
سولفات منگنز
25 کیلویی
هلند
14
سولفات منگنز
25 کیلویی
هلند
15
سولفات منگنز
10 کیلویی
ایران
16
سولفات مس
10 کیلویی
ایران
17
سولفات منگنز
25 کیلویی
هلند
18
اسید بوریک
1 کیلویی
ایران
19
اسید بوریک
1 کیلویی
ایران
20
کلکسی بور
10 کیلویی
هلند
21
منوفسفات پتاسیم
25 کیلویی
هلند
22
سولفات آهن
25 کیلویی
ایران
23
آهن EDDHA 7%
1 کیلویی
انگلیس
24
سولفات روی
25 کیلویی
ایتالیا
25
سولفات روی
25 کیلویی
هلند
 
 

کودهای کامل تعاونی به کشت:

ردیف
نام محصول
بسته بندی
کشورتولید کننده
1
کود کامل گرانوله شده (ماکرو میکروگوگرد)
دلخواه
ایران
2
کود ماکرو و میکرو پودری (با در صد مختلف)
دلخواه
ایران
3
کود هومی بیس کود کامل ماکرو با ریز مغذی
50 کیلویی
ایران
4
کود مایع آمینو اسید(آمینو اسید+آهن و ریزمغدی)
1 لیتری
ایران
5
کو مایع هیومیکی (امینو اسید + N.P.K)
4 لیتری
ایران
6
هیومیک اسید مایع HUMIFUL
دلخواه
ایران
7
هیومیک اسید مایع ویژه HUMEXTRA
دلخواه
ایران
8
ضد شوری کلسیمی
دلخواه
ایران
9
کود کامل گرانوله به همراه ریز مغذی
دلخواه
ایران
10
کود کامل زیستی (بسته باکتری فعال)
300 گرم
ایران
11
اسید هیومیک (کود آلی زیستی)
1کیلو گرم
ایران
12
کود میکرو معدنی
6 کیلویی
ایران
13
کود گرانول دیر رهش (12+11+18+21s+mg)
25 کیلویی
ایران
14
کود پودری محلول پاش(EDTA MIX)
1 کیلویی
هلند
15
آمینو اسید 80% فرمولایف
1 کیلویی
هلند
16
هیومولایف گاردن (اسید هیومیک و فولیک اسید)
10 کیلویی
سوئیس
17
کود مرغی مایع غنی شده
20 لیتری
سوئیس
18
کود کامل مایع
5 لیتری
ایران
19
کود مایع اورگانیک پاور
5 لیتری
ایران
20
اکوکوئل میکرومیکس(میکرو+اسید آمینه)
1 کیلویی
اسپانیا
21
ماکرو میکس گلد(ماکرو + میکرو)
1 لیتری
اسپانیا
22
بیو آریا هیومیک (هیومیک + فولیک)
5 لیتری
ایران
23
آریا سولامون (اوره مخصوص آبیاری)
5 لیتری
ایران
24
سوپر جاذب (مقاوم کننده به خشکی)
10 لیتری
ایران
25
تکنوکل آمینو میکس (ریز مغدی ها)
5 لیتری
اسپانیا
26
یونی میکس (ریز مغدی ها)
1 لیتری
ایران
27
گل آمین (اسید های آمینه)
1 لیتری
ایران
28
یونی گل(کود کامل)
1 لیتری
ایران
29
اگری فول آنتی سال (اسید فولیک)
1 لیتری
اسپانیا
30
کود کامل فوسامکو
1 لیتری
انگلیس
 
 

لیست کودهای پلیت مرغی تعاونی به کشت :

ردیف
نام محصول
واحد جزء
واحدکل
1
کودمرغی اگرومورپلیت 3-2-3NPK با6%گوگرد
kg
27kg
2
کودمرغی زیگمافر پلیت 3-2-3NPK با6%گوگرد
kg
25kg
3
کودمرغی زیگمافر پلیت 3-2-3NPK با10%گوگرد+اسیدهیومیک(گریدA)
kg
25kg
4
کودمرغی زیگمافر پلیت 3-2-3NPK با10%گوگرد+اسیدهیومیک(گریدB)
kg
25kg
5
کودمرغی زیگمافر پلیت 3-2-3NPK با10%گوگرد+اسیدهیومیک(گریدC)
kg
25kg
6
کودمرغی پلیت 5میل باکلسیم وریزمغذی
kg
25kg
 

لیست کودهای NPK تعاونی به کشت:

 
کودکامل NPK PELANET STAR     GOLDEN  
حاوی انواع میکروالمنتها غنی شده با آمینواسیدها+هورمون جیبرلیک(محرک رشد وریشه زا)
                                                                                                                                         
نوع کود
نوع بسته بندی
وزن
کود NPK20-20-20
کیسه
11.340
کودNPK18-18-18
کیسه
11.340
کودNPK36-12-12
کیسه
11.340
کودNPK43-3-12
کیسه
11.340
کودNPK30-5-15
کیسه
11.340
کودNPK52-0-0
کیسه
11.340
کودNPK10-50-10
کیسه
11.340
 
 
 
 کودکامل NPK PELANET STAR   BLACK 
حاوی انواع میکروالمنتهاغنی شده با آمینواسیدها
 
نوع کود
نوع بسته بندی
وزن
کود NPK20-20-20
کیسه
11.340
کودNPK18-18-18
کیسه
11.340
کودNPK36-12-12
کیسه
11.340
کودNPK43-3-12
کیسه
11.340
کودNPK30-5-15
کیسه
11.340
کودNPK52-0-0
کیسه
11.340
کودNPK10-50-10
کیسه
11.340
 
 
 
کودکامل NPK PELANET STAR   BLUE
حاوی انواع میکروالمنتها
نوع کود
نوع بسته بندی
وزن
کود NPK20-20-20
کیسه
11.340
کودNPK18-18-18
کیسه
11.340
کودNPK36-12-12
کیسه
11.340
کودNPK43-3-12
کیسه
11.340
کودNPK30-5-15
کیسه
11.340
کودNPK52-0-0
کیسه
11.340
کودNPK10-50-10
کیسه
11.340
 
 
 
کودکامل  NPK PELANET STAR    
حاوی انواع میکروالمنتها غنی شده با آمینواسیدها+هورمون جیبرلیک(محرک رشد وریشه زا)
نوع کود
نوع بسته بندی
وزن
کود NPK20-20-20
جعبه
1کیلوگرم
کودNPK18-18-18
جعبه
1کیلوگرم
کودNPK36-12-12
جعبه
1کیلوگرم
کودNPK43-3-12
جعبه
1کیلوگرم
کودNPK30-5-15
جعبه
1کیلوگرم
کودNPK52-0-0
جعبه
1کیلوگرم
کودNPK10-50-10
جعبه
1کیلوگرم
 
 
 

لیست کودهای کلات تعاونی به کشت:

کشور تولید کننده
بسته بندی
نحوه مصرف
ترکیبات
نام محصول
ردیف
ایتالیا
1 کیلویی
مصرف خاکی
EDDHAآهن 6%
فروس 635
1
ایتالیا
1 کیلویی
محلول پاشی و کود آبیاری
Fe EDTA 13%
فرفول 120
2
ایتالیا
1 کیلویی
محلول پاشی و کود آبیاری
Zn EDTA 15%
زینفول 150
3
ایتالیا
1 کیلویی
محلول پاشی و کود آبیاری
Mn EDTA 13%
منفول 130
4
ایتالیا
1 کیلویی
محلول پاشی و کود آبیاری
B 11%
برفول 150
5
اسپانیا
1 کیلویی
خاکی.آبیاری و محلول پاشی
ارتوارتو.4.5  آهن EDDHA 6%
کلات آهن
6
اسپانیا
1 کیلویی
محلول پاشی و آبیاری
CaO15%
کلات کلسیم
7
انگلستان
1 کیلویی
محلول پاشی
EDTA آهن 13%
الیت آهن
8
انگلستان
1 کیلویی
محلول پاشی
85% اسید هیومیک.5%اسید فولیک.14%اکسید پتاسیم
الیت اسید هیومیک پودری
9
انگلستان
1 کیلویی
محلول پاشی باغات پسته نیشکر
150 گرم بر/ لیتر
بر یاراویتا
10
سوئیس
1 کیلویی
محلول پاشی
Cu
کلات مس
11
سوئیس
1 کیلویی
محلول پاشی
Mn
کلات منگنز
12
سوئیس
1 کیلویی
محلول پاشی
Zn
کلات روی
13
سوئیس
1 کیلویی
محلول پاشی
Fe
کلات آهن
14
سوئیس
1 لیتری
محلول پاشی
Fe+Zn
کلات روی +آهن مایع
15
اسپانیا
1 لیتری
محلول پاشی
CUPRA
کلات مایع مس
16
اسپانیا
1 لیتری
محلول پاشی
Fe
کلات آهن
17
انگلستان
1 کیلویی
محلول پاشی و آبیاری
EDDHA 6%
آهن سولیوفید
18
انگلستان
1 کیلویی
محلول پاشی و آبیاری
EDDHA 6%
آهن سومی سول
19
 
 
 
کشور تولید کننده
بسته بندی
نحوه مصرف
ترکیبات
نام محصول
ردیف
عربستان
1 کیلویی
محلول پاشی وآب آبیاری
EDDHAارتو 4.8- گرانوله
آهن اگیس استراکم
20
سوئد
1 کیلویی
محلول پاشی و آبیاری
ارتو 3.8   EDDHA(Rexiron)
آهن رکس آیرون
21
لیسانس هلند
1 کیلویی
محلول پاشی و آبیاری
ارتو 3.2%  EDDHA 6%
آهن میکرومل
22
لیسانس هلند
1 کیلویی
محلول پاشی و آبیاری
EDTA 14%
کود روی میکرومل
23
لیسانس هلند
1 کیلویی
محلول پاشی و آبیاری
EDTA 14%
کود روی سولیوفید
24
هند
1 کیلویی
محلول پاشی
آهن 6%-ارتو8/4- انحلال 100%
آیرون فارم
25
هند
1 کیلویی
محلول پاشی
اسید آمینه 10% فسفات 25% پتاس 42%
فارم PK
26
هند
1 کیلویی
محلول پاشی
15% روی کلات اسید آمینه 8%
زینکوفارم
27
هند
1 کیلویی
محلول پاشی
15% کلسیم کلات اسید آمینه 8%
کلسی فارم
28
هند
1 کیلویی
محلول پاشی
15% بر کلات اسید آمینه 8%
بورال فارم
29
هند
1 کیلویی
محلول پاشی
23% کلسیم 15% نیتروژن 10 % اسید آمینه
بیوکلسی
30
هند
1 لیتری
محلول پاشی
Fe:2000ppm Mg:2000ppm Mn:2000ppm
Humic acid12% fluvic Acid4% K2o5%
بیوهیومکس
31
هند
1 لیتری
محلول پاشی
N:10% P2O535% K2O5% Amino Acid 5%
Fe:800ppm Zn:500ppm Cu:400ppm Mn:300ppm Mg: 200ppm
بیو استارت
32
ایران
1 کیلویی
محلول پاشی و آبیاری
Fe+Zn
کلات آهن و روی
33
هلند
1 کیلویی
محلول پاشی
EDTA MIX
محصولات پودری
34
 
 
کشور تولید کننده
بسته بندی
نحوه مصرف
ترکیبات
نام محصول
ردیف
هلند
1 کیلویی
محلول پاشی
EDTA Mg
محصولات پودری
35
هلند
1 کیلویی
محلول پاشی
EDTA Zn
محصولات پودری
36
هاند
1 کیلویی
محلول پاشی
EDTA Fe
محصولات پودری
37
هلند
1 کیلویی
محلول پاشی
AMINO ACID 80%
محصولات پودری
38
 
 

لیست محصولات نانو شرکت تعاونی به کشت:

نوع محصول
نوع محصول
نانو کود کلات مخصوص پیاز
نانو کود کلات سوپر میکرو کامل 11 عنصره
نانو کود کلات مخصوص گوجه فرنگی
نانو کود کلات آهن 10% غنی شده با 7 عنصر
نانو کود کلات مخصوص پسته
نانو کود کلات پتاسیم10%
نانو کود کلات مخصوص گندم
نانو کود کلات روی 20%
نانو مود کلات مخصوص برنج
نانو کود کلات روی 10%
نانو کود کلات مخصوص چقندر قند
نانوکود کلات منگنز 25%
نانو کود کلات مخصوص سیب زمینی
نانوکود کلاتمنگنز 12 %
نانو کود کلات مخصوص ذرت
نانو کود کلات منیزیم 25%
نانو کود کلات مخصوص مرکبات
نانو کود کلات منیزیم 15%
نانو کود کلات مخصوص سیب
نانو کود کلات مس 15%
نانو کود کلات مخصوص کلزا
نانو کود کلات فسفر قابل جذب 25%
نانو کود کلات مخصوص صیقی و سبزی
نانو کود کلات آهن 12%
نانو کود کلات مخصوص یونجه
قابل جذب NPK+TE نانو کود کلات
نانو کود کلات مخصوص انگور
نانو کود کلات کلسیم 25%
نانو کود کلات مخصوص کیوی
نانو کود کلات بر 20%
نانو کود کلات مخصوص خرما
نانو کود کلات ازت 25%
نانو کود کلات مخصوص هندوانه
نانو کود کلات سپهر 1 منیزیم 1 مس منگنز
نانو کود کلات مخصوص پنبه
نانو کود کلات سپهر 2روی+کلسیم +منگنز
نانو کود کلات مخصوص حبوبات
نانو کود کلات سپهر 3 روی + بر
نانو کود کلات مخصوص خیار
نانو کود کلات سپهر 4 روی +پتاسیم+آهن+منگنز
نانو کود کلات مخصوص گل
نانوکود کلات سپهر 5 کلسیم + بر
 
 
 
نوع محصول
نوع محصول
نانو کود مخصوص گلهای زینتی 8 عنصره
ناو کود کلات آهن 10% غنی شده (100 گرمی)
نانو کود کلات آهن 13% (100 گرمی)
نانو کود کلات سوپرمیکرو 11 عنصره(100گرمی)
نانو کود کلات پتاسیم 23% (100 گرمی)
نانوکود گلهای زینتی
نانو کود کلات روی 20% ( 100گرمی)
نانو کود مخصوص کاکتوس 5 عنصره (300 سی سی)
نانو کود فسفر قابل جذب 18% (100 گرمی)
نانو کود مخصوص بامبو 9 عنصره (300 سی سی)
 
 
 
 
جهت خرید محصولات به صفحه تماس با ما مراجعه بفرمائید