دسته بندی ها

فروش سموم کشاورزی

فروش سموم کشاورزی

لیست کلیه سموم کشاورزی شرکت به کشت به صورت ذیل دسته بندی می گردد :

علف کش ها

 

ردیف نام علف کش
1 علف کش گلایفوزیت SL 41%
2 علف کش پاراکوات دیکلراید SL 20% ( گراماکسون )
3 علف کش توفوردی + ام سی پی آ SL 67/5%
4 علف کش تری فلورالین EC 48% ( سونالان )
5 علف کش بوتاکلر EC 60% ( ماچتی )
6 علف کش بنتازون SL 48% ( بازاگران )
7 علف کش کلودینافوپ پروپارژیل EC 8% ( تاپیک )
8 علف کش هالوکسی فوپ آرمتیل EC 10/8% ( سوپر گالانت )
9 علف کش اگزادیازون EC 25% ( رونستار )
10 علف کش ای پی تی سی EC 82%
11 علف کش استوکلر EC 50%
12 علف کش نیکوسولفورون SC 4% ( کروز )
13 علف کش دیکلوفوپ متیل EC36%
14 علف کش مولينت EC71%
15 علف کش آمترین WP 80% ( گزاپاکس )
16 علف کش آترازین WP80% ( گزاپریم )
17 علف کش تری بنورون متیل DF 75% ( گرانستار )
18 علف کش ئی پی تی سی
19 علف کش متری بوزین WP 70% ( سنکور )
20 علف کش بروموکسینیل اکتانوات EC40% ( برومایسید )
21 علف کش دیکلوپروپ پی + مکوپروپ پی + MCP ( دوپلسان سوپر )
 
 

لیست علف کش های شرکت بایر آلمان

 

 
ردیف نام تجاری مورد مصرف
1 علف کش آتلانتیس اُدی Atlantis OD علفهای هرز باریک برگ و پهن برگ گندم
2  علف کش پوماسوپر Puma super علف های هرز کشیده برگ در گندم و جو
3 علف کش اتللو Othello علف های هرز پهن برگ و باریک برگ گندم
4 علف کش آکسیال Axial علف های هرز باریک برگ گندم
5 علف کش بتانال پروگرس اُ . اِف Betanal progress OF علفهای هرز چغندر قند
6 علف کش مایستر Maister باریک برگ و پهن برگ ذرت دانه ای
7 علف کش اکوئیپ Equip علف های هرز باریک برگ و پهن برگ ذرت
8 علف کش شوالیه CHEVALIER علف های هرز باریک برگ و پهن برگ گندم
9 علف کش سنكور sencor علف هاي هرز سيب زميني و سويا
10 علف کش اکوئیپ Equip علف های هرز باریک برگ و پهن برگ ذرت
11 علف کش شوالیه CHEVALIER علف هاي هرز كشيده برگ و پهن برگ در گندم
12 علفكش سنكور sencor علف های هرز سيب زميني و سويا
13 علفکش یو-46-کامبی-فلوئید U 46 Combi Fluid علف های هرز پهن برگ گندم و جو
14 علفکش داکتال Dacthal علف های هرز یکساله یونجه و شبدر و پیاز
15 علفکش ست آف Setoff علف های هرز پهن برگ و جگنها در مزارع برنج
16 علفکش سلکت سوپر Select super علف های هرز باریک برگ چغندر قند وسویا
17 علفکش فوکوس Focus علف های هرز کشیده برگ پیاز
18 علفکش بستا Basta علف های هرز باغات میوه
19 علفکش وید مستر Weed Master علف های هرز یکساله و دایمی درختان میوه
20 علفکش پرسوئیت Pursuit علف های هرز یونجه
21 علفکش توتریل Totril علف های پهن برگ پیاز
22 علفکش پنتر Panther علف های هرز باریک برگ و پهن برگ گندم ( پیش رویشی )
23 علفکش کروز Cruz علف های هرز نازک برگ و پهن برگ ذرت دانه ای
24 علفکش آپیروس Apyros علف های هرز پهن برگ و باریک برگ گندم
25 علفکش توتال Total علف های هرز گندم
26 علفکش انووک Envoke علف های هرز پنبه
 
 

لیست علف کش های شرکت سینجنتا سویس

 

قارچ کش ها

 

 
ردیف نام قارچ کش
1 قارچ کش کربوکسین تیرام WP 75%
2 قارچ کش مانکوزب WP 80%
3 قارچ کش زینب WP 80%
4 قارچ کش پروپیکونازول EC 25% ( تیلت )
5 قارچ کش پنکونازول EW 20% ( توپاس )
6 قارچ کش ديفنوكونازول پودری ( دیویدند )
7 قارچ کش ديفنوكونازول مايع ( دیویدند )
8
9 قارچ کش كاربندازيم ‍‍Carbendazim
10 قارچ کش تبوكونازول Tebuconazole
11 قارچ کش كوپراكسي كلرايد WP35%
12 قارچ کش کرزوکسیم متیل WG50% ( استروبی )
13 قارچ کش اکسی کلرو مس WP 35% ( میشو کاپ )
14 قارچ کش بنومیل WP 50% ( بنلیت )
15 قارچ کش تری دیمورف EC 75% ( گالکسین )
16 قارچ کش تبوکونازول ( راکسیل )
17 قارچ کش تیابندازول ( تکتو )
18 قارچ کش سولفور WP 80% ( گوگرد )
19 قارچ کش متالاکسیل G5% ( ریدومیل )
20 قارچ کش هگزاکونازول SC 5% ( انوبل )
 
 

لیست قارچ کش های شرکت بایر آلمان

 

 
ردیف نام تجاری مورد مصرف
1 قارچ کش لاماردور Lamardor سیاهک پنهان و آشکار گندم و فوزاریوم گندم
2 قارچ کش فلینت Flint سفیدک سطحی - لکه سیاه سیب - آلترناریا سیب زمینی
3 قارچ کش پريويكور انرژي PREVICUR ENERGY بوته ميري ( پيتيوم - فيتوفتورا ) جاليز
4 قارچ کش اینفینیتو INFINITO سفیدک دروغی جالیز
5 قارچ کش مونسرن Monceren کنترل رایزوکتونیا در سیب زمینی
6 قارچ کش اسپورگون Sporgon پوسیدگی خشک قارچ خوراکی
7 قارچ کش آلیادو Aliado گموز مرکبات ، سفیدک سطحی و داخلی
8 قارچ کش رانمن Ranman سفیدک کرکی خیار گلخانه ای
9 قارچ کش اکورد ( اسپورگون ) Accord پوسیدگی خشگ قارچ خوراکی
10 قارچ کش بایکور Baycor لکه سیاه سیب
11 قارچ کش فولیکور Folicur زنگ زرد گندم
12 قارچ کش ویستا Vista بلاست برگ و خوشه برنج
13 قارچ کش استروبی Stroby سفیدک سطحی و لکه سیاه سیب , سفیدک سطحی کدوئیان در گلخانه و مزارع
14 قارچ کش نوردوکس NORDOX پیچیدگی برگ هلو , ( بلاست , باکتریایی سیاه شدن دانه و شیت بلایت ) برنج , آتشک سیب و گلابی , غربالی درختان میوه و سفیدک دروغی . . .
15 قارچ کش مانکوزب Mancozeb ساهک پنهان گندم , لکه آجری بادام , کنه نقره ای مرکبات , زنگ میخک
16 قارچ کش کوپراویت Cupravit مومیایی و پیچیدگی برگ هلو , گموز مرکبات و سفیدک داخلی سیب زمینی
17 قارچ کش راکسیل Raxil زنگ زرد گندم , سیاهک پنهان و آشکار گندم
18 قارچ کش بردوفیکس Bordeauxfix لکه غربالی زردآلو
19 قارچ کش باویستین bavistin سیاهک آشکار گندم و جو
20 قارچ کش ویتاوکس تیرام Vitavax thiram سیاهک آشکار و پنهان گندم و جو , لکه قهوهای برنج
21 قارچ کش اکوئیشن پرو Equation pro سفیدک داخلی کدوئیان و سفیدک داخلی سیب زمینی
22 قارچ کش آلتو Alto زنگ گندم
23 قارچ کش انویل Anvil سفیدک سطحی مو
24 قارچ کش رورال تی اس Rovral TS شیت بلایت برنج , خشکیدگی سر شاخه توت و لکه قهوه ای برنج
25 قارچ کش ریدومیل Ridomil پوسیدگی طوقه خیار ( طعمه آماده مصرف )
26 قارچ کش توپاس Topas سفیدک سطحی مو
27 قارچ کش تیلت Tilt شیت بلایت برنج , زنگ گندم و فوزاریوم خوشه گندم
28 قارچ کش کومولوس Kumulus سفیدک حقیقی سیب , هلو و مو
29 قارچ کش توپسین ام Topsin M سیاهک گندم , پوسیدگی آرمیلاریایی ریشه درختان میوه سردسیری
30 قارچ کش کالیکسین Calixin سفیدک حقیقی چغندر قند , سفیدک داخلی سبزیها و جالیز
31 قارچ کش دومارک Domark سفیدک پودری جالیز
 
 

لیست قارچ کش های شرکت سینجنتا سویس

 

حشره کش ها

 

ردیف نام حشره کش
1 حشره کش دیازینون EC 60%
2 حشره کش دلتامترين EC2.5%
3 حشره کش سايپرمترين EC40%
4 حشره کش فن والريت EC20% (سومیسیدین )
5 حشره کش هگزافلومورون EC10% ( کنسالت )
6 حشره کش ایمیداکلوپراید SC35% ( کنفیدور )
7 حشره کش فنيتروتیون EC 50%
8 حشره کش آبامكتين EC1.8%
9 حشره کش پرمترین EC25%
10 حشره کش دیمتوات 40% EC
11 حشره کش دی كلرووس EC50%
12 حشره کش استامی پراید SP20% (موسپیلان)
13 حشره کش ایندوکساکارب SC 15% ( آوانت )
14 حشره کش آبامکتین EC 1.8% ( ورتیمیک )
15 حشره کش آزوسیکلوتین WP 25% ( پروپال )
16 حشره کش پرمترین EC 25% ( آمبوش )
17 حشره کش پریمیکارپ WP 50% ( پریمور )
18 حشره کش تیو دیکارب DF 80% ( لاروین )
19 حشره کش موسپیلان
 
 

لیست حشره کش های شرکت بایر آلمان

 

 
ردیف نام تجاری مورد مصرف
1 حشره کش موونتو MOVENTO پسیل (شیره خشک) پسته
2 حشره کش کنفیدور Confidor پسیل پسته , شته توتون و پنبه , پروانه مینوز در خزانه و . . .
3 حشره کش افوریا Eforia سفید بالک خیار ، سن سبز پسته
4 حشره کش بیسکایا حشره کشBISCAYA پسیل (شیره خشک) پسته ، سوسک سرشاخه خوار پسته
5 حشره کش اُبرون oberon موارد مصرف: کنه و مگس سفید سبزی و صیفی
6 حشره کش گاچو Gaucho ضدعفونی بذر چغندر قند ، سیب زمینی ، پنبه ، ذرت و . . .
7 حشره کش  سوین Sevin کرم قوزه و کارادرینای و آگروتیس پنبه ، کرم سبز برگخوار و برگخوار تک نقطه ای برنج و .
8 حشره کش دسیس decis مینوز لکه گرد درختان میوه ، سن گندم ، پرودونیا چغندر قند
9 حشره کش موسپیلان Muspilan پسیل پسته , کرم سیب , مینوز لکه گرد درختان میوه
10 حشره کش سومی پلئو sumipleo پروانه مینوز و شب پره مینوز گوجه فرنگی , کرم برگخوار چغندر قند
11 حشره‌كش آوانت avaunt كرم غوزه در مزارع پنبه
12 حشره‌كش متاسیستوکس آر Metasystox _ R شته سبز غلات و توتون , زنجرک و شته چغندر قند , پروانه میوه خوار پسته , شته درختان میوه , شپشک خونی نارون و سایر آفات مکنده
13 حشره کش تریسر Tracer کرم میوه خوار گوجه فرنگی
14 حشره کش مچ MATCH کرم سیب , پروانه چوبخوار پسته , پسیل پسته و برگخوار ها در برنج وجالیز
15 حشره کش کالیپسو calypso کرم سیب , پسیل پسته , مگس سفید پنبه , سوسک برگخوار سیب زمینی .
16 حشره کش آکتارا Actara پسیل پسته
17 حشره کش دورسبان Dursban شپشکهای درختان میوه سردسیری و مرکبات , مینوز برگ سویا , آگروتیس چغندر قند
18 حشره کش ریپکورد Ripcord سیب و پنبه , حشره کش خانگی
19 حشره کش سومیسیدین Sumicidin پرودنیای چغندر قند و مینوز لکه گرد درختان میوه
20 حشره کش کاسکید Cascade پسیل پسته
21 حشره کش آمبوش Ambush پرودنیای چغندر قند و مینوز لکه گرد درختان میوه
22 حشره کش زولون Zolone پسته , باغات , چغندر قند , سویا , سوسک کلرادو سیب زمینی
23 حشره کش آدمیرال Admiral شپشک قهوه ای مرکبات , عسلک پنبه
24 حشره کش فوجی مایت FujiMite پسیل پسته
25 حشره کش کاراته با تکنولوژی زئون سن گندم
26 حشره کش ایندوکساکارب کرم قوزه پنبه , کرم پیله خوار نخود , کرم سیب
 
 

لیست حشره کش های شرکت سینجنتا سویس

 

کنه کش ها

 

لیست کنه کش های بایر آلمان

 

 
ردیف نام تجاری مورد مصرف
1 کنه کش انویدور  Envidor کنه دونقطه ای و کنه قرمز اروپایی و کنه زنگ مرکبات و پسیل پسته
2 کنه کش پروتئوس proteus مگس سفید سبزی و صیفی و تریپس پیاز
3 کنه کش سان مایت SANMITE کنه زنگ مرکبات و کنه های تار عنکبوتی
4 کنه کش  نئورون Neoron کنه تار عنکبوتی چغندر قند , کنه زرد شرقی و کنه قرمز مرکبات
5 کنه کش دانیتول Danitol کنه قرمز اروپایی درختان میوه
6 کنه کش ورتی مک Vertimec کنه زنگ مرکبات
7 کنه کش پروپال Peropal کنه نقره ای و زنگ مرکبات ,کنه تار عنکبوتی سویا و کنه قرمز درختان میوه
8 کنه کش آپولو Apollo کنه قرمز اروپایی درختان میوه سردسیری
9 کنه کش باروك Baroque مراحل پورگی کنه قرمز اروپائی سیب
10 کنه کش اُرتوس Ortus کنه قرمز مرکبات و کنه نقره ای مرکبات
11 کنه کش پراید Pride کنه قرمز اروپایی سیب
12 کنه کش نیسورون Nissorun کنه قرمز مرکبات
13 کنه کش اُمایت Omite کنه قرمز اروپایی سیب و درختان میوه و کنه دولکه ای لوبیا