دسته بندی ها

چگونگی کود دهی به گوجه فرنگی

چگونگی کود دهی به گوجه فرنگی

گوجه فرنگی به میزان کافی به عناصر غذایی برای تولید میوه نیاز دارد. به ویژه کلسیم , پتاسیم و ازت عناصر غذایی مهمی هستند . عدم تامین این عناصر غذایی به مقدار کافی موجب ضعیف شدن بوته ها و کاهش کیفیت میوه گوجه فرتگی می شوند. گوجه فرنگی به فسفر برای تولید گل و میوه و ریشه زایی نیاز دارد. مصرف بیش از اندازه فسفر موجب تولید گل به تعداد خیلی زیاد می شود که بوته گوجه فرنگی اگر به اندازه کافی شاخه و برگ نداشته باشد گل های تولید شده دچار ریزش می شوند.گوجه فرنگی برای تولید شاخه و برگ به عنصر ازت نیاز دارد.
بوته های گوجه فرنگی ازت مورد نیاز خود را از طریق مواد آلی خاک و کود های شیمیایی مانند اوره و نیترات کلسیم بدست می آورند. مصرف کود ازته به مقدار خیلی زیاد سبب رشد بیش از حد شاخه و برگ ها شده و رسیدن میوه را به تاخیر می اندازد و به تعداد کم میوه روی بوته های گوجه فرنگی تشکیل می گردد.
قبل از نشا کردن گیاهچه های گوجه فرنگی براساس آزمون خاک, همه کود فسفره توصیه شده و مقداری کود های پتاسیم و ازت را به خاک داده و با خاک مخلوط می کنند. پس از نشا ء کاری , چون تمام نیاز غذایی بوته های گوجه فرنگی به ویژه به ازت و پتاسیم در طول فصل رویش از طریق کود دهی قبل از کاشت تامین نمی شود. کود ازته مورد نیاز زراعت گوجه فرنگی در چند نوبت به صورت سرک داده می شود. اولین نوبت کود سرک اوره یا کود های ازته دیگر در زمان مشاهده اولین میوه های تشکیل شده روی بوته های گوجه فرنگی می باشد . نوبت دوم کود سرک دو هفته بعد از چین اول میوه های رسیده است. و نوبت سوم یک ماه بعد از نوبت دوم می باشد.کود سرک را بعد از مصرف با خاک سطحی مخلوط می شود و سپس در صورت عدم بارندگی, ابیاری انجام می شود.
در برخی حالات ممکن است بوته های گوجه فرنگی به کود سرک حدود یک هفته یا دو هفته بعد از نشا کاری نیاز داشته باشد و یا بوته ها در زمان نشان دادن گل های زرد به کود سرک ازت نیاز پیدا کنند .
در زمان نشا کردن گیاهچه های گوجه فرنگی , کود های آغازگر یا استارتر را با خاک چاله های محل نشا با کود تجارتی با فرمول مناسب و کود کمپوست غنی شده مخلوط گردد و یا در شیار هایی به فاصله 7 تا 10 سانتی متر از محل نشاء از این کود ها استفاده شود.
از کود کمپوست غنی شده به همراه کود ازته به صورت سرک در نوبت های مشخص شده مصرف نمود. به فاصله زمانی هر 4-3 هفته می توان از کود کمپوست غنی شده در پیرامون بوته های گوجه فرنگی استفاده نمود.
بوته های گوجه فرنگی با گرم شدن هوا سریع تر رشد می کنند با افزایش سرعت رشد گیاه نیاز آنها به عناصر غذایی بیشتر می شود و کود کمپوست شده می تواند عناصر غذایی مورد نیاز آنها را تامین نماید. کود آلی کمپوست شده فعالیت بیولوژیکی خاک محیط ریشه را افزایش داده و در نتیجه مواد غذایی بیشتری در اختیار گیاه قرار می دهند.
هنگام نشا کردن گیاهچه های گوجه فرنگی , آنها را با آب دارای مواد طبیعی و عصاره جلبک دریایی ابیاری می کنند .
عناصر فسفر و پتاسیم از طریق سیستم آبیاری قطره ای مصرف نمی شود . کود ازت مانند اوره را می توان از طریق سیستم ابیاری قطره ای دراختیار گیاه قرار داد.بر اساس عرض بستر کشت و وسعت گسترش ریشه ها و حجم آبی که در ابیاری مصرف می شود می توان به طور هفتگی از کود ازته در ابیاری قطره ای استفاده نمود. هر چه توزیع اب در محیط ریشه یکنواخت تر باشد کود به مقدار متعادل به همه بوته های گوجه فرنگی خواهد رسید . هر نوع ناهماهنگی در توزیع اب آبیاری بین بوته ها موجب غیر یکنواختی در رشد بوته های گوجه فرنگی می شود.
تغذیه بوته های گوجه فرنگی ازطریق برگ ها نیز انجام می شود.محلول پاشی کود های معدنی و طبیعی بر روی شاخه و برگ بوته ها موجب کامل شدن نیاز غذایی گیاه می شود.در محلول پاشی باید سعی نمود تمام سطوح گیاه و بخصوص برگ ها را خیس نمود. محلول پاشی در چند نوبت با غلظت های کمتر بهتر از یک یا دو بار محلول پاشی با غلظت زیاد می باشد. محلول پاشی گوجه فرنگی از زمان تولید دو یا سه برگ واقعی شروع می شود و به فاصله 21-14 روز مرتب تکرار می گردد و زمان های مهم محلولپاشی مراحل قبل از گلدهی و تشکیل اولین میوه می باشد.
در ذیل تعدادی از کود های طبیعی و معدنی برای تولید بهتر در گوجه فرنگی توصیه می شود.

انواع کودهای مورد استفاده در تولید گوجه فرنگی

1- جهت افزایش مواد آلی خاک و جذب رطوبت در راستای کاهش مصرف آب و به سازی بافت خاک جهت جذب بهتر و سریعتر مواد غذایی موجود در خاک و تثبیت PH خاک در محدوده خنثی و بهبود سریع کیفیت خاک و ایجاد مقاومت در گیاه در مقابل عوامل بیماری زا و بهبود حاصلخیزی و افزایش رشد ریشه گیاه و همچنین عاری از هرگونه تخم علفهای هرز و مواد مضر شیمیایی و بهبود جوانه زنی بذرها و جلو گیری از زرد شدن و ریزش برگها توصیه میشود در  هر هکتار 5 الی 10 تن کود ورمی کمپوست قبل از کشت به زمین تزریق گردد تا نتایج بسیار مطلوبی جهت افزایش کمی و کیفی محصولات حاصل گردد .
2- برای تقویت رشد گیاهچه های گوجه فرنگی در مراحل ابتدایی و مقاوم سازی آنها در برابر تنش ها و فعال نمودن گیاه و افزایش کمیت و کیفیت میوه گوجه فرنگی, کود تقویتی که دارای فسفر و پتاسیم بالا به صورت برگ پاشی و یا از طریق سیستم آبیاری قطره ای و یا به روش خیس کردن محیط ریشه های گیاهچه ها مصرف می شود.
3- کود های طبیعی علاوه بر دارا بودن تمام عناصر غذایی لازم و ضروری گیاه حاوی انواع اسید های امینه , جلبک دریایی و هورمون های مختلف و ویتامین های لازم برای رشد و افزایش باردهی گیاه است و نقش بسزایی در تحمل گیاه در برابر استرس هاس محیطی مانند سرما و خشکی را دارد . به خصوص که گیاهچه ها در زمان نشا کاری ممکن است با سرمای اوایل بهار یا شوک عمل نشاء کاری مواجه شوند . این کود به صورت برگپاشی مصرف می شود.
4- از کود مایع NPK با فرمول 15-3-2 در مراحل مختلف رویش بوته های گوجه فرنگی می توان برای ایجاد مقاومت در برابر تنش های محیطی و افزایش مقاومت در برابر کم ابی و خوش رنگ نمودن میوه های گوجه فرنگی با روش برگپاشی استفاده نمود.
5- کود کامل کلسیم ترکیبی ویژه برای رفع کمبود کلسیم و عوارض ناشی از آن است که از طریق برگپاشی قابل استفاده می باشدو گوجه فرنگی در اثر کمبود این عنصر دچار عارضه پوسیدگی گلگاه میوه می شود.این کود حاوی فسفر و پتاسیم و اسید های آمینه و ریز مغذی ها و ازت می باشد.
6- برای گسترش بیشتر ریشه های گوجه فرنگی در خاک و استفاده بهینه از اب و عناصر غذایی خاک از کود های طبیعی تکامین رایز و اگریفول و اگریفول آنتی سال ازطریق آبیاری قطره ای و یا بارانی استفاده می شود.این کود های طبیعی دارای هورمون های گیاهی , عصاره جلبک دریایی و اسید هیومیک و فولیک می باشند.