دسته بندی ها

هندوانه

هندوانه

مقدمه ای بر هندوانه

هندوانه با سطح زیر کشت جهانی 5/ 3 میلیون هکتار )و در حدود 120 هزار هکتار در ایران( از مهم ترین صیفی جات به شمار می آید. خاستگاه این گیاه هندوستان است.
هندوانه، غیر از آن که منبع ویتامین های A و C، منیزیم و آنتی اکسیدان لیکوپن محسوب می شود ، نسبت به سایر میو هها و سبزیجات، مقدار بیشتری بتاکاروتن، سدیم و پتاسیم دارد؛ همچنین سرشار از ویتامی نهای گروه  B)به ویژه B1 و B6 ( است که برای تولید انرژی، حیاتی هستند. متخصصین تغذیه، هندوانه را به خاطر میزان بالای آبی که در خود دارد )تقریباً 90 درصد از حجم این میوه( و مقدار کالری آن، جزء باارز شترین میوه ها می دانند و مصرف آن را توصیه میکنند.

هندوانه در ایران

متوسط میزان عملکرد این محصول در ایران، 35 تا 40 تن در هکتار برآورد شده که از سرانه تولید جهانی )در حدود 30 تن در هکتار( بالاتر است. مراکز کشت عمده هندوانه در ایران، استان های خوزستان، هرمزگان، فارس، بوشهر و کرمان هستند.

مسائل و مشکلات کاشت هندوانه و راه حل های پیشنهادی شرکت  به کشت

هندوانه را مي توان در انواع خا کها کاشت؛ ولي بهترين خاک براي پرورش آن، زمينهاي شنی و رسي است، زیرا در بهار زودتر از ساير زمي نها گرم مي شوند.
زمين هاي لومي نیز )که داراي مواد آلي کافي هستند( براي کاشت انواع هندوانه مناسبند. این گیاه در مقابل اسیدیته خاک مقاوم است و pH تا 5 را به راحتي تحمل ميکند.
هندوانه نسبت به سرما حساس است. بذر آن در دماي بين 25 تا 30 درجه سانت يگراد جوانه مي زند و در دوره رشد طولاني خود، مانند ساير گياهان هم خانواده اش، بسیار نیازمند گرماست.

میزان تولید در هکتار و نقش تغذیه مناسب:

متوسط عملکرد هندوانه در ایران ) 35 تن در هکتار( که نسبتاً مناسب و بالا است؛ اما یکی از معضلات اصلی کشت این محصول، بحران کم آبی در سال های اخیر بوده که تعداد دفعات آبیاری را کاهش داده است. کشاورزان برای مقابله با این مشکل، به مصرف کودهایی با یکفیت بالا و درصد جذب مناسب رو آورده اند.از سوی دیگر، برخی بیماری های گیاه چه ای - مانند فوزاریوم که در مراحل اولیه رشد گیاه، خسارات بالایی وارد میکند - فقط با سموم مناسب و با یکفیت بالا قابل کنترل است. بیمار یهای ویروسی هندوانه، دیگر مشکل بر سر راه کشت این محصول است که تنها با کنترل ناقلین در زمان مناسب، رفع می شود.

- مبارزه با آفات:

* مگس مینوز سبزی و صیفی( Leafminer )

این آفت در سا لهای اخیر، خسارات بالایی به مزارع هندوانه وارد کرده است. کنترل شیمیایی این آفت، به خاطر فعالیت لاروها درون برگ؛ رشد و نمو سریع؛ توان باروری بالا؛ تحرک زیاد حشرات بالغ و دوره نسبتا طولانی شفیره در خاک، بسیار مهم است. برای دفع آن، استفاده از این محصول توصیه می شود:
- آبامکتین  ( Abamectin )  برای کنترل مگس مینوز

* مگس سفیدwhite flies

این آفت، به دلیل تغذیه از گیاهان و انتقال انواع ویروسها مورد توجه است. برای کنترل این آفت، سم استارکل Starkle پیشنهاد می شود.
برای کنترل بیماری های قارچی، قارچ ک شهای ذیل توصیه می گردد:
- دومارک   ( Domark )   برای کنترل سفیدک سطحی
- کوپراکسی کلراید   ( Copper Oxychloride )قارچک ش و باکتر ک یش  
- کومولوس  ( Kumulus )  برای کنترل سفیدک سطحی و کنترل کنه تارتن

- خاک:

به دلیل کمبود مواد آلی، بافت نامناسب و آهکی و شور بودن خاک بیشتر مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری ایران؛ و از همه مه متر، استفاده غیر اصولی از کود های دامی )که عمدتا بدون عملیات کمپوست سازی مؤثر، مصرف می شوند( هزینه های گزافی به کشاورزان تحمیل م یشود. مصرف کالا های پیشنهادی در جدول توصیه ها، به بهبود شرایط و کاهش هزین هها کمک میک ند مانند کود های ذیل:
پرل هوموس   perl Humus
 هیومکس مایع  Humax L
کاندیت Condit Mineral
هیومکس پودر  Humax WSG
 فولزایم پلاس اس پی Fulzyme Plus Sp
 وکوزیم گرانول  Wokozim Granules
 فولزایم اس پی) )Fulzyme Sp
 
 
 
استفاده از کود های پیشنهادی، موجب اصلاح بافت خاک، افزایش مواد آلی، کاهش میزان شوری و قلیایی بودن، افزایش جمعیت موجودات زنده مفید در خاک و تأمین ازت مورد نیاز گیاه م یشود؛ و در ضمن، ریش هزایی و استقرار بهتر نشاء )پس از انتقال به زمین اصلی(، جذب بیشتر مواد غذایی موجود در خاک و از همه مه متر، کاهش برخی بیمار یهای قارچی خاکزاد را نیز در پی دارد.

- از جوان هزنی تا شروع گلدهی:

در این مرحله، گیاه برای رشد ساقه و توسعه پوشش برگی، نیاز عمد های به ازت و فسفر دارد.
کود سنگرال اوره فسفات علاوه بر تأمین عناصر ازت و فسفر، در کاهش pH نیز مؤثر است. کود های نواتک هم با آزاد سازی تدریجی ازت، ضمن تأمین متناسب این عنصر، در کاهش هزین ههای کشاورزی و آلودگ یهای زیست محیطی مؤثرند.
کود های وکوزیم مایع  Wokozim L  بیوفرتBiofert ، موجبات تحریک گیاه برای رشد و تولید هر چه بیشتر را فراهم کرده، عاملی برای استفاده بهتر گیاه از فسفر، ازت و سایر مواد غذایی هستند.
علاوه بر این ها، کود های ذیل نیز پیشنهاد می شوند:
لیبفر اس پی Libfer SP
لیبرل بی ام ایکس BMX Librel
بازافر   Basafe
بیومین 446Biomin 446
ماگما    Magm
بیومین 46 / Biomin 464
فتریلون کمبی Fetrilon Combi
بیومین 23Biomin 235
 
 

- مرحله تشکیل میوه تا برداشت میوه:

در مرحله تشکیل میوه هندوانه، نیاز گیاه به سه عنصر اصلی ازت، فسفر و به خصوص پتاسیم؛ و هم چنین، ریزمغذ یها، افزایش مییابد. البته نباید در مصرف کود های ازته افراط کرد؛ زیرا مصرف بیش از حد ازت بر اندازه، رنگ، مزه و درصد مواد جامد میوه هندوانه اثر منفی گذارده، مقاومت گیاه را نسبت به برخی بیمار یها کاهش م یدهد.
مصرف کافی پتاسیم به همراه ریزمغذ یها در این مرحله، علاوه بر بهتر شدن شکل هندوانه، قرمزتر شدن رنگ آن، افزایش ویتامین C، گوش تدارتر شدن و زودرسی میوه، مقاومت گیاه را در برابر انواع تنش ها، بیمار یها و آفات ی افزاید و باعث بالا رفتن میزان تولید و بازارپسندی محصول می شود. در ضمن، گیاه را در برابر شوری و کم آبی مقاوم تر میکند و بازیافت آب و کود را نیز افزایش م یدهد.
عناصر منیزیم و کلسیم در بهبود یکفیت هندوانه نقش اساسی بازی میکنند. مصرف کافی کلسیم، سبب بهتر شدن یکفیت گوشت میوه، بهبود خاصیت انبارداری و کاهش صدمات در حمل و نقل؛ و کمبود این ماده، باعث افزایش پوسیدگی گل، ترک خوردن هندوانه و شیوع برخی بیمار یهای قارچی می شود.
بنا بر دلایل یاد شده و پس از بررسی های کارشناسان شرکت به کشت ، مصرف این کالاها  )با توجه به دستور مصرف آ نها در دفترچه حاضر(  برای بهبود کمیت و یکفیت محصول توصیه می شود:
هیومکس مایع Humax L
لیبفر اس پی  Libfer SP
هیومکس پودر Humax WSG
بازافر Basafer
نواتک  16-10-17  /   Novatec 16-10-17
ماگما  Magma
سنگرال 20 - 20 20Sangral 20-20-20
نواتک 14-8-30  /   Novatec 14-8-30
نوتری پلاس   20 - 20 20 /   Nutri Plus 20-20-20
سنگرال 12-8-40   /   Sangral 12-8-40
یونی گرین  20-19-20  / Unigreen 20-19-20
نوتری پلاس 15-5-30  /   Nutriplus 15-5-30
بیومین کلبر  Biomin Calbor
یون یگرین 12-3-43  /  
بیومین کلسیم  Biomin Ca
سولوپتاس  Solupotasse
لیبرل آهن  Librel Fe Lo
 
 
 
مشاوره با کارشناسان خبره محلی که با شرایط کشت در منطقه آشنا هستند؛ در بهبود توصی هها، بهینه کردن مصرف کودها و سموم، و جلوگیری از خطرات و صدمات احتمالی، ضروری است.
 
کود
زمان مصرف
نوع کود
نحوه مصرف
میزان مصرف
اولویت
ملاحظات
هنگام تهیه بستر
پر ل هوموس/ کاندیت
مخلوط با خاک
200 – 400 کیلوگرم در هکتار
2
اختلاط با کود دامی
وکوزیم گرانول
20- 40 کیلوگرم در هکتار
4
 
اولین آبیاری
هیومکس مایع/ هیومکس پودر
کودآبیاری
4-6 لیتر در هکتار
2
هر یک کیلوگرم هیومکس پودرتقریبا
معادل 6 لیتر هیومکس مایع می باشد
فولزایم اس پی/ فولزایم پلاس اس پی
1 کیلوگرم در هکتار
4
 
4-6 برگی
سنگرال اوره فسفات/ نواتک 14-48
کودآبیاری
5-15 کیلوگرم در هکتار
1
 
بازفولیراکتیو/ فسگارد
محلو لپاشی
2-5 لیتر در هکتار
2
جهت پیشگیری از بیمار یهای قارچی
سه هفته بعد
لیبفر اس پی/ ماگما/ بازافر
کودآبیاری
1-2 کیلوگرم در هکتار
2
اختلاط وکوزیم با مواد ریزمغذی ها باعث
افزایش کارایی آ نها م یشود .
فتریلون کمبی/ لیبرل BMX
بیومین 446 / بیومین 464 / بیومین 235
محلول پاشی
5/0-5/1 کیلوگرم در هکتار
3
وکوزیم مایع/ بیوفرت
5/0-1 لیتر در هکتار
4
شروع میوه دهی
نواتک 17 - 10 - 16 / سنگرال 20 – 2
یونی گرین 20 - 19 - 20 / نوتر یپلاس 20 - 20 - 20
کودآبیاری
5-15 کیلوگرم در هکتار
1
 
هیومکس مایع/ هیومکس پودر
4-6 لیتر در هکتار
2
هر یک یکلو هیومکس پودرتقریبا معادل
6 لیتر هیومکس مایع م یباشد
نوتری پلاس CAN )نیتراتک لسیم(
کودآبیاری
5-15 کیلوگرم در هکتار
 
 
لیبرل Fe Lo
محلو لپاشی
1-2 کیلوگرم در هکتار
2
 
بیومین کلبر/ بیومین کلسیم
1 لیتر در هکتار
3
 
بازفولیراکتیو/ فسگارد
1-3 لیتر در هکتار
4
کمک به گلدهی/ میوه دهی
اواسط میوه دهی
نواتک 30 - 8- 14 / سنگرال 40 - 8- 12 / نوتر یپلاس 30 - 5- 15
کودآبیاری
5-15 کیلوگرم در هکتار
1
 
سولوپتاس
5-15 کیلوگرم در هکتار
1
 
نوتر یپلاس CAN )نیتراتک لسیم(
کودآبیاری
5-15 کیلوگرم در هکتار
 
 
یونی گرین 43 - 3- 1
محلو لپاشی
2-5 کیلوگرم در هکتار
1
می توان به صورت کود آبیاری نیز مصرف کرد
لیبفر اس پی/ ماگما/ بازافر
محلو لپاشی
1-3 کیلوگرم در هکتار
2
 
بیومین کلبر/ بیومین کلسیم
محلو لپاشی
1 لیتر در هکتار
3
 
تا اواخر میو هدهی
سولوپتاس
کودآبیاری
5-15 کیلوگرم در هکتار
1
 
 

توصیه سموم :

قارچ کش
نام سم
علف هرز/ بیماری/ آفت
میزان مصرف/ دوز
نوع/ روش و زمان مصرف
دومارک
سفیدک سطحی
5/0 لیتر در هکتار در مزرعه
به محض مشاهده اولین علائم بیماری
کومولوس
سفیدک سطحی
 3 کیلوگرم در 1000 لیتر آب
کوپراکسی کلراید
سفیدک داخلی
 2- 1 کیلوگرم در هکتار
حشره کش
و
کنه کش
استارکل
سفید بالک
50 گرم در هکتار
ب همحض شیوع آفت )آستانه خسارت اقتصادی(
آبامکتین
مینوز سبزی و صیفی
 6/0  لیتر در هکتار
کومولوس
کنه تارتن
3 کیلوگرم در 1000 لیتر آب
اویسکت
مگس مینوز سبزی و صیفی
750 گرم در هکتار در مزرعه و یا 75 گرم در 1000
لیتر آب برای مصرف در گلخانه
ب همحض مشاهده اولین علائم آفت، سنین 1 و 2 لاروی
 

کودهای مورد نیاز هندوانه :

کود ورمی کمپوست

جهت افزایش مواد آلی خاک و جذب رطوبت در راستای کاهش مصرف آب و به سازی بافت خاک جهت جذب بهتر و سریعتر مواد غذایی موجود در خاک و تثبیت PH خاک در محدوده خنثی و بهبود سریع کیفیت خاک و ایجاد مقاومت در گیاه در مقابل عوامل بیماری زا و بهبود حاصلخیزی و افزایش رشد ریشه گیاه و همچنین عاری از هرگونه تخم علفهای هرز و مواد مضر شیمیایی و بهبود جوانه زنی بذرها و جلو گیری از زرد شدن و ریزش برگها توصیه میشود در  هر هکتار 5 الی 10 تن کود ورمی کمپوست قبل از کشت به زمین تزریق گردد تا نتایج بسیار مطلوبی جهت افزایش کمی و کیفی محصولات حاصل گردد .

پرل هوموس Perl Humus

گرانول25  کیلوگرمی
ساخت آلمان
معرفی:
. بهبود خاصیت فیزیکی خاک
.بهبود حاصلخیزی خاک
.امکان اختلاط مناسب با خاک
.دارای مواد اصلاح کننده هیومیکی
.ایجاد شرایط بهتر جذب برای عناصر تثبیت شده درخاک
.تولید اروپا
نحوه مصرف: اختلاط با خاک
موارد مصرف: هندوانه/ سبزی و صیفی
توصیه مصرف:
هندوانه/ سبزی و صیفی
اختلاط با خاک
200-400  کیلوگرم در هکتار
 
ملاحظات:
تکرار مصرف، بسته به نیاز گیاه می باشد. همچنین لازم است آزمایش در سطح محدود، قبل از مصرف در سطح وسیع، انجام گیرد. علاوه بر آن کارخانه تولیدک ننده و شرکت بازارگانک الا در قبال استفاده نادرستا ز این محصول مسئولیتی را نمی پذیرند.
 

کاندیت مینرال Condit® Mineral

پلت 25  کیلوگرمی
جمهوری اسلواکی
معرفی:
.تامین مواد آلی با منشاء گیاهی، زئولیت، کربن آلی و مواد آلی تخمیری
.جایگزین بسیار عالی برای کود دامی بدون افزایش شوری خاک
.کاهش دهنده شوری، pH خاک و بهبود دهنده بافت خاک .امکان استقرار بهتر نشاء در خاک و رشد بهتر گیاه .دارای اسید هیومیک
نحوه مصرف: اختلاط با خاک
موارد مصرف: هندوانه/ سبزی و صیفی
توصیه مصرف:
هندوانه/ سبزی و صیفی
اختلاط با خاک
200-400  کیلوگرم در هکتار
 

وکوزیم گرانول    Wokozim Granules

محرک رشد گرانول شده
10 کیلوگرمی
معرفی:
.حاوی مواد محرک رشد
. استفاده بهتر گیاه از مواد غذایی و رطوبت موجود درخاک
.تقویت اولیه رشد بذور
.کاهش شوک ناشی از تنش ها
.بهبود ریشه دهی
ترکیبات: عصاره جلبک دریایی، مواد آلی، پروتئین ها و محرک های رشد
نحوه مصرف: مصرف خاکی
موارد مصرف: هندوانه/ سبزی وصیفی
هندوانه/  سبزی و صیفی
اختلاط با خاک
20-40 کیلوگرم در هکتار
 

هیومکس مایع  Humax Liquid

مایع کاملا قابل حل در آب 4 لیتری
ساخت آمریکا
معرفی:
. با کیفی تترین و معرو فترین هیومیک اسید دنیا با بهترین مواد اولیه و موثرترین روش تولیدکشور آمریکا
. امکان جوانه زنی بهتر و سریعتر
. کمک به استقرار بهتر، رشد و توسعه سیستم ریشه
. بهبود ب ینظیر بافت خاک، میزان مواد آلی درخاک، افزایش جمعیت موجودات مفید در خاک
.کاهش دهنده شوری
.کمک به افزایش جذب تمامی عناصر مفید موجود در خاک توسط گیاه
نحوه مصرف: کودآبیاری/ نشاءک اری
موارد مصرف: هندوانه/ سبزی وصیفی
توصیه مصرف:
هندوانه/
سبزی وصیفی
کودآبیاری
نشاء کاری
4-6 لیتر در هکتار
غوطه ور کردن در محلول  10  در هزار
 
 

هیومکس پودری   Humax 95 WSG

پودر قابل حل در آب
1 کیلوگرمی
ساخت آمریکا
معرفی:
. با کیفیت ترین و معرو فترین هیومیک اسید دنیا با بهترین مواد اولیه و موثرترین روش تولیدکشور آمریکا
. افزایش امکان جوانه زنی بذور در خاک
.کمک به استقرارسریع ریشه درخاک
. بهبود ب ینظیر بافت خاک، میزان مواد آلی درخاک، افزایش جمعیت موجودات مفید درخاک
.کاهش دهنده شوری
.کمک به افزایش جذب تمامی عناصر مفید موجود در خاک توسط گیاه
.دارای بیش از 6 برابر هیومیک اسید و فولویک اسید نسبت به هیومیک اسید های مایع
.هزینه در هکتار بسیار پایین
نحوه مصرف: کودآبیاری/ بذر مال
موارد مصرف: هندوانه/ سبزی و صیفی
توصیه مصرف:
هندوانه/
سبزی وصیفی
مصرف درآب آبیاری
نشاء کاری
5/0 – 2 کیلوگرم در هکتار
در طول فصل
غوطه ور کردن در محلول  5/1  در هزار
 

فولزایم اس پی  Fulzyme SP

پودر0/5 کیلوگرمی
ساخت آمریکا
معرفی:
. کمک به توسعه ریشه، گل دهی بهتر و تشکیل میوه بهتر . افزایش ریشه زایی . حاصلخیزکننده و بارورکننده خاک . حاوی مواد آلی و محرک های رشد و ریز موجودات مفید . کمک به جذب حداکثری فسفرتوسط گیاه . تولید کشور آمریکا
نحوه مصرف: کودآبیاری/ بذرمال
موارد مصرف: هندوانه/ سبزی و صیفی
توصیه مصرف:
نام گیاه
نحوه مصرف
مقدار مصرف
هندوانه/
سبزی و صیفی
کودآبیاری
یک کیلوگرم درهکتار همراه آبیاری اول
یک کیلوگرم در هکتار قبل از گلدهی
بذرمال
یک گرم برای هر کیلوگرم بذر
 

فولزایم پلاس اس پی  Fulzyme Plus SP

پودر 0/5  کیلوگرمی
ساخت آمریکا
معرفی:
. کمک به استقرار بهتر گیاه،گل دهی بهتر وتشکیل میوه بهتر
. گزینه ای عالی برای بذر مال کردن
. افزایش ریشه زایی
. حاصلخیزکننده و بارورکننده خاک
. حاوی موادآلی ومحرک های رشد و ریز موجودات مفید
. کمک به جذب حداکثری فسفرتوسط گیاه
. تولید کشور آمریکا
نحوه مصرف: کودآبیاری/ بذرمال
موارد مصرف: هندوانه/ سبزی و صیفی
توصیه مصرف:
نام گیاه
نحوه مصرف
مقدار مصرف
هندوانه/
سبزی و صیفی
کودآبیاری
یک کیلوگرم درهکتار همراه آبیاری اول
یک کیلوگرم در هکتار قبل از گلدهی
بذرمال
یک گرم برای هر کیلوگرم بذر
 
 

سنگرال اوره فسفات 18 -44

Sangral Urea Phosphate 18-44

پودر قابل حل در آب 25  کیلوگرمی
ساخت امارات
معرفی:
.اسیدی کردن خاک وکمک به جذب حداکثری فسفر و سایر عناصرموجود در خاک
.افزایش ریشه زایی و گلدهی گیاه به علت امکان جذب حداکثری فسفر
.بهترین جایگزین کودهای فسفره دیگر
.رسوب گیری قطره چکا نها درنوارهای آبیاری به علت دارا بودن خاصیت اسیدی
.افزایش خاصیت انبارداری وامکان ارسال به مناطق دورتر
نحوه مصرف: کودآبیاری/ محلول پاشی
موارد مصرف: هندوانه/ سبزی و صیفی )به جز کشت های هیدرو پونیک(
توصیه مصرف:
سنگرال اوره فسفات
18 -44
محلو ل پاشی
کودآبیاری/ مصرف خاکی
 2-3 کیلوگرم در هزار لیتر آب
5-15 کیلوگرم در هکتار
 
 

نواتک سلوب 48 - 14

Novatec Solub 14-48

پودر قابل حل در آب
25 کیلوگرمی
ساخت آلمان
معرفی:
.امکان جذب حداکثری فسفر بالا و ازت توسط گیاه .کمک به تولید ریشه قوی و گلدهی عالی .دارای تکنولوژی DMPP )کاهش تلفات ازت( .عاری از کلر و مناسب برای گیاهان حساس به شوری .تولید اروپایی با فرمولی انحصاری و بی نظیر .هزینه در هکتار کمتر نسبت به سایر کودهای NPK
نحوه مصرف: کودآبیاری
موارد مصرف: هندوانه/ سبزی وصیفی
توصیه مصرف:
هندوانه/  سبزی و صیفی
مصرف خاکی/ کودآبیاری
(تکرار بسته به نیاز گیاه، هر 15 - 10 روز)
5-15  کیلوگرم در هکتار
 

باسفولیرا کتیو

Basfoliar Aktiv

مایع1 لیتری
ساخت آلمان
عرفی:
.کالای چند منظوره )کود و محرک رشد )
.تامین ازت، فسفر و پتاس و محرک رشد )عصاره جلبک دریایی(  و ریز مغذی های مورد نیاز گیاه
.تولید اروپا، از با کیفیت ترین مواد اولیه
.افزایش مقاومت اکتسابی گیاه از طریق افزایش سطح فایتوآلکسین های گیاهی
نحوه مصرف: محلول پاشی و کودآبیاری )سیستم آبیاری قطر های(
موارد مصرف: هندوانه/ سبزی وصیفی
توصیه مصرف:
هندوانه/
سبزی وصیفی
محلول پاشی
کودآبیاری
2-5  لیتر در هکتار
5-10  لیتر درهکتار
 

فسگارد Phosgard

مایع 1  لیتری
ساخت آمریکا
معرفی:
.درصد بالای فسفر و پتاسیم فعال و قابل جذب
.پیشگیری و افزایش مقاومت نسبت به بیماری های قارچی
.تولید کشور آمریکا
نحوه مصرف: محلول پاشی و کودآبیاری
موارد مصرف: هندوانه/ سبزی وصیفی
توصیه مصرف:
نام گیاه
محلول پاشی
کودآبیاری
هندوانه/
سبزی و صیفی
3  لیتر در هکتار
)برای پیشگیریا ز بروز بیماری(
3 لیتر در هکتار
5 لیتر در هکتار
)عدم مصرف مرحله اول و بروز بیماری(
5  لیتر در هکتار
 
 

لیبفر اس پی Libfer SP

پودر قابل حل در آب 1  کیلوگرمی
ساخت اسپانیا
معرفی:
.کودآهن بسیار با کیفیت به صورت کلات
EDDHA .تولید اروپا
.افزایش کیفیت و عملکرد محصول
.حلالیت بسیار بالا
.قابلیت جذب بالا حتی درخاک های قلیایی وآهکی و شور
.تولید اروپا
ترکیبات: آهن) %6 )Fe به فرم کلات EDDHA
نحوه مصرف: کودآبیاری
موارد مصرف: هندوانه/ سبزی و صیفی
توصیه مصرف:
هندوانه/  سبزی و صیفی
کودآبیاری
1-2 کیلوگرم در هکتار
 

نوتری پلاس ماگما   Nutriplus® Magma

پودر قابل حل در آب
1 کیلوگرمی
ساخت اسپانیا
معرفی:
.تأمین همزمان سه عنصر آهن منگنز و روی
.قابلیت جذب بالا در خاک های شور و قلیایی
.حلالیت بالا و امکان استفاده در سیستم های آبیاری
.تولید اروپا
نحوه مصرف: کودآبیاری
موارد مصرف: هندوانه/ سبز و صیفی
توصیه مصرف:
کودآبیاری
هندوانه/ سبز و صیفی
1-2 کیلوگرم در هکتار
 
 

بازافر Basafer

پودر قابل حل1  کیلوگرمی
اتحادیه اروپا
معرفی:
.تأمین کننده آهن از طریق کودآبیاری
.قابلیت جذب فوق العاده در خاک های آهکی و شور
.تولید اروپا از بهترین مواد اولیه
.از معروف ترین کودهای آهن مورد استفاده در اروپا
ترکیبات: آهن) %6 )Fe به فرم کلات EDDHA
نحوه مصرف: کودآبیاری
موارد مصرف: هندوانه/ سبزی وصیفی
توصیه مصرف:
هندوانه/  سبزی و صیفی
کودآبیاری
1-2 کیلوگرم درهکتار( تکرار بسته به نياز گياه هر 15 - 10 روز يک بار )
 
 

فتریلون کمبی 2

Fetrilon Combi 2

پودر قابل حل در آب
1 کیلوگرمی
ساخت لهستان
معرفی:
.امکان تولید بیشتر و با کیفیت تر
.دارای بالاترین درصد عناصر ریز مغذی
.افزایش خاصیت انبارداری و قابلیت ارسال به مناطق بسیار دور
.تولید اروپا از با کیفیت ترین مواد اولیه
نحوه مصرف: محلول پاشی
موارد مصرف: هندوانه/ سبزی وصیفی
توصیه مصرف:
هندوانه/  سبزی و صیفی
محلول پاشی
5/0 – 1 کیلوگرم درهکتار
 
 

لیبرل بی ام ایکس Librel BMX

پودر قابل حل در آب
1 کیلوگرمی
ساخت انگلستان
معرفی:
.حاوی کلیه عناصر ریز مغذی آهن، منگنز، مس و ... به شکل کلات
.قابل استفاده در کلیه سیستم های آبیاری .محصولی با کیفیت و کمیت بیشتر .تولید کشور انگلستان
نحوه مصرف: محلول پاشی
موارد مصرف: هندوانه/ سبزی و صیفی
توصیه مصرف:
محلول پاشی
هندوانه/ سبز و صیفی
5/0 – 1 کیلوگرم درهکتار
 
 

بیومین    Biomin 446   /   446

پودر قابل حل در آب
1 کیلوگرمی
ساخت آمریکا
معرفی:
.حاوی درصد بالای کلیه عناصر ریز مغذی کلات شده، به طور طبیعی با اسید آمینه گلایسین
.دارای محرک رشد لازم جهت افزایش رشد رویشی و گلدهی
.حاوی درصد بالای مواد ریز مغذی
.تولید کشور آمریکا از مواد اولیه درجه یک
نحوه مصرف: محلول پاشی
موارد مصرف: هندوانه/ سبزی و صیفی
توصیه مصرف:
هندوانه/  سبزی و صیفی
محلول پاشی
5/0 – 1 کیلوگرم درهکتار
 

بیومینBiomin  464  /  464

پودر قابل حل در آب
1 کیلوگرمی
ساخت آمریکا
معرفی:
.حاوی درصد بالای کلیه عناصر ریز مغذی کلات شده، به طور طبیعی با اسید آمینه گلایسین
.دارای محرک رشد لازم جهت افزایش رشد رویشی و گلدهی
.حاوی درصد بالای مواد ریز مغذی
.تولید کشور آمریکا از مواد اولیه درجه یک
نحوه مصرف: محلول پاشی
موارد مصرف: هندوانه/ سبزی و صیفی
توصیه مصرف:
محلول پاشی
هندوانه/ سبز و صیفی
5/0 – 1 کیلوگرم درهکتار
 
 

بیومین Biomin 235  /  235

مایع قابل حل در آب
4 ل ی ت ر ی
ساخت آمریکا
معرفی:
.حاوی درصد بالای کلیه عناصر ریز مغذی کلات شده، به طور طبیعی با اسید آمینه گلایسین
.محصولی با کیفیت و کمیت بیشتر
.تولید کشور آمریکا از مواد اولیه درجه یک
نحوه مصرف: کودآبیاری/ محلول پاشی
موارد مصرف: هندوانه/ سبزی و صیفی
توصیه مصرف:
هندوانه/
سبزی وصیفی
کودآبیاری
محلول پاشی
2-4  لیتردر هکتار
5/0 – 1 لیتر در هزار لیتر آب
 
 

وکوزیم مایع Wokozim Liquid

محرک رشد 0/5  لیتری
ساخت هند
معرفی:
.کاهش دهنده شوک های وارده به گیاه در اثر تنش های محیطی، خشکی و شوری خاک
.محرک رشد گیاه
.افزایش کیفیت و کمیت محصول
.افزایش خاصیت انبارداری به جهت جذب کافی عناصر غذایی و رفع تنش ها
ترکیبات: عصاره جلبک دریایی، مواد آلی، پروتئین ها و محرک های رشد
نحوه مصرف: محلول پاشی
موارد مصرف: هندوانه/ سبزی وصیفی
توصیه مصرف:
محلول پاشی
هندوانه/ سبز و صیفی
5/0 – 1 کیلوگرم درهکتار
 

بیوفرت  Biofert

مایع 1  لیتری
ساخت لبنان
معرفی :
.ترکیب فوق العاده محرک رشد و ضد تنش
.جهت گلدهی بهتر
.جلوگیری کننده از ریزش گل
.افزایش مقاومت گیاه به تن شهای محیطی
.کمک مؤثر به تلقیح و تشکیل میوه
ترکیبات: مواد آلی، مواد محرک رشد
نحوه مصرف: محلول پاشی
موارد مصرف: هندوانه/ سبزی وصیفی
توصیه مصرف:
هندوانه/  سبزی و صیفی
محلول پاشی
5/0 – 1 کیلوگرم درهکتار
 
 

نواتک سلوب16 -10 -17

Novatec Solube 16-10-17

پودر قابل حل در آب
25 کیلوگرمی
ساخت اسپانیا
معرفی:
.تأمین کننده ازت، فسفر و پتاس به صورت متناسب درطول فصل رشد
.افزایش خاصیت انبارداری و امکان ارسال به نقاط دورتر .عدم آلوده سازی خاک و آب های زیرزمینی .تولید اروپا با مواد اولیه و فرمولاسیون انحصاری .دارای تکنولوژی DMPP )کاهش تلفات ازت( و عاری از کلر و مناسب جهت گیاهان حساس به شوری
نحوه مصرف: کودآبیاری
موارد مصرف: هندوانه/ سبزی وصیفی
توصیه مصرف:
هندوانه/  سبزی و صیفی
کودآبیاری ( تکرار بسته به نیاز گیاه هر 15 - 10 روز )
5 – 15 کیلوگرم درهکتار
 
 

سنگرال 20 - 20 - 20

Sangral 20-20-20

پودر قابل حل در آب
25 کیلوگرمی
ساخت بلژیک
معرفی:
.تأمین کننده عناصر NPK به طور متناسب برای گیاه
.کاملا محلول در آب
.سرعت جذب بالا
.دارای گوگرد جهت تأمین این عنصر برای گیاه
.عاری از مواد آلاینده
.حاوی عناصر ریز مغذی
نحوه مصرف: کودآبیاری/ محلول پاشی
موارد مصرف: هندوانه/ سبزی و صیفی
توصیه مصرف:
هندوانه/
سبزی وصیفی
کودآبیاری
محلول پاشی
5-15 کیلوگرم در هکتار
1-3 کیلوگرم در هکتار
 

یونی گرین  20 - 19 - 20

Unigreen 20 - 19 - 20

پودر قابل حل در آب 10  کیلوگرمی
ساخت لبنان
معرفی:
.تأمین مناسب ازت، فسفر و پتاس در طول دوره رشد
.کیفیت مواد اولیه بسیار بالا
.حلالیت بسیار بالا در آب
نحوه مصرف: کودآبیاری/ محلول پاشی
موارد مصرف: هندوانه/ سبزی وصیفی
توصیه مصرف:
هندوانه/
سبزی وصیفی
کودآبیاری (در صورت نیاز تکرار 15 - 10 روز یک بار )
محلول پاشی( در صورت نیاز تکرار 15 - 10 روز ی کبار )
5-15 کیلوگرم در هکتار
3-5 کیلوگرم در هکتار
 

نوتر یپلاس 20 - 20 - 20

Nutri plus 20-20-20

پودر قابل حل در آب
25 کیلوگرمی
اتحادیه اروپا
معرفی:
.کود NPK تأمین کننده متناسب عناصر
.دارای عناصر ریز مغذی به صورت کلات
.پودر قابل حل در آب با قابلیت جذب سریع برای گیاه
.بهبود کیفیت و کمیت محصول
نحوه مصرف: کودآبیاری/ محلول پاشی
موارد مصرف: هندوانه/ سبزی وصیفی
توصیه مصرف:
هندوانه/
سبزی وصیفی
کودآبیاری (در صورت نیاز تکرار 15 - 10 روز یک بار )
محلول پاشی (در صورت نیاز تکرار 15 - 10 روز یک بار )
3-15 کیلوگرم در هکتار
1-3 کیلوگرم در هکتار
 

لیبرل آهن  Liberel Fe - Lo

پودر قابل حل در آب 1 کیلوگرمی
ساخت انگلستان
معرفی:
.کیفیت بسیار بالا
.بهترین تأمین کننده آهن مورد نیاز گیاه به صورت محلو لپاشی
.تولید اروپا
ترکیبات: 2/ 13 % آهن به فرم کلات EDTA
نحوه مصرف: محلول پاشی
موارد مصرف: هندوانه/ سبزی وصیفی
توصیه مصرف:
هندوانه/  سبزی و صیفی
محلول پاشی
5 – 15 کیلوگرم درهکتار
 
 

بیومین کلبر Biomin CalBor

مایع
1 لیتری
ساخت آمریکا
معرفی:
.ب هترین منبع تأمین همزمان کلسیم کلات شده با اسیدآمینه گلایسین و بر
.زودرسی نسبی محصول
.افزایش خاصیت انبارداری و امکان ارسال به مناطق دورتر
.میوه بیشتر و مقاوم تر به بیماری ها
.تولیدکشورآمریکا از بهترین مواد اولیه
موارد مصرف: هندوانه/ سبزی وصیفی
نحوه مصرف: محلول پاشی
توصیه مصرف:
هندوانه/  سبزی و صیفی
محلول پاشی
5/0-1 لیتر  درهکتار (درصورت نیاز تکرار 15 - 10 روز یک بار )
 
 

بیومین کلسیم  Biomin Calcium

مایع 1 لیتری
ساخت آمریکا
معرفی:
.بهترین و طبیعی ترین منبع تامین کلسیم کلات شده با اسیدآمینه گلایسین
.کاهش دهنده عارضه پوسیدگی گلگاه
.افزایش مقاومت گیاه به بیماری ها وتنش های محیطی
نحوه مصرف: محلول پاشی
موارد مصرف: هندوانه/ سبزی و صیفی
توصیه مصرف:
هندوانه/  سبزی و صیفی
محلول پاشی
5/0-1 لیتر در هکتار در هر نوبت
 
 

نواتک سلوب14-8-30

Novatec Solub 14-8-30

پودر قابل حل در آب
25 کیلوگرمی
ساخت اسپانیا
معرفی:
.امکان جذب حداکثری پتاس بالا، فسفر و ازت وکاهش تنش محصول
.دارای تکنولوژی DMPP )کاهش تلفات ازت( و عاری از کلر ومناسب برای گیاهان حساس به شوری
.افزایش کیفیت محصول .عدم آبشویی و آلودگی آب های زیرزمینی .هزینه درهکتارکمترنسبت به سایرکودهای NPK .افزایش خاصیت انبارداری و امکان ارسال به مناطق دورتر .تولید اروپا با فرمولی انحصاری و ویژه
نحوه مصرف: کودآبیاری
موارد مصرف: هندوانه/ سبزی و صیفی
توصیه مصرف:
هندوانه/  سبزی و صیفی
کودآبیاری
)تکرار بسته به نیاز گیاه، هر 15 - 10 روز(
5-15 لیتر  درهکتار
 
 

سنگرال 40 - 8- 12

Sangral 12-8-40

پودر قابل حل در آب
25 کیلوگرمی
ساخت بلژیک
معرفی:
.تأمین کننده عناصر NPK برای گیاه .دارا بودن پتاسیم بالا جهت دوران زایشی گیاه .تأمین عناصر ریز مغذی .پودر کاملا محلول با سرعت جذب بالا .عاری از مواد آلاینده
نحوه مصرف: کودآبیاری/ محلول پاشی
موارد مصرف: هندوانه/ سبزی وصیفی
توصیه مصرف:
هندوانه/
سبزی وصیفی
کودآبیاری
)درصورت نیاز تکرار
10-15 روز یک بار(
محلول پاشی
)در صورت نیاز تکرار
10-15 روز ی کبار(
5-15 کیلوگرم در هکتار
2-4 کیلوگرم در هکتار
 
 

نوتری پلاس 30 - 5- 15

Nutri plus15-5-30

پودر قابل حل در آب
25 کیلوگرمی
اتحادیه اروپا
معرفی:
.کود تأمین کننده عناصر NPK .دارای عناصر ریز مغذی .پودر قابل حل در آب با قابلیت جذب سریع برای گیاه .بهبود کیفیت و کمیت محصول .دارای پتاسیم بالا مناسب برای دوران گلدهی و میوه دهی .دارای منیزیم
نحوه مصرف: کودآبیاری/ محلول پاشی
موارد مصرف: هندوانه/ سبزی وصیفی
توصیه مصرف:
هندوانه/
سبزی وصیفی
کودآبیاری
محلول پاشی
 
5-15 کیلوگرم در هکتار
1-3 کیلوگرم در هکتار
 
 

سولوپتاس  Solupotasse

پودر قابل حل در آب
25 کیلوگرمی
ساخت بلژیک
معرفی:
.افزایش مقاومت درمقابل تنش های محیطی از قبیل خشکی و شوری و سرما
.بهبود کیفیت وکمیت محصول.استفاده از طریق نوار آبیاری .اسیدی کردن خاک .تولید اروپا
نحوه مصرف: محلول پاشی / کودآبیاری - آبیاری تحت فشار
موارد مصرف: هندوانه/ سبزی و صیفی
توصیه مصرف:
هندوانه/ سبزی و صیفی
نحوه مصرف
فضای باز
گلخانه
کودآبیاری
8-15 کیلوگرم در هکتار
7-12 کیلوگرم در هکتار
آبیاری تحت فشار
7-12 کیلوگرم در هکتار
7-9 کیلوگرم در هکتار
محلو لپاشی
3-4 کیلوگرم در هزار لیتر آب
4-7 کیلوگرم در هزار لیتر آب
 
 

یونی گرین 43 - 3- 12

Unigreen 12-3-43

پودر قابل حل در آب 1  کیلوگرمی
ساخت لبنان
معرفی:
.تأمین کننده پتاس، ازت و فسفر به همراه ریز مغذی ها در مراحل رشد میوه
.افزایش خاصیت انبارداری و امکان ارسال به مناطق دورتر .نیتروژن موجود به صورت نیترات پتاسیم و عناصر ریز مغذی به صورت کلات EDTA
نحوه مصرف: کودآبیاری/ محلول پاشی
موارد مصرف: هندوانه/ سبزی و صیفی
توصیه مصرف:
هندوانه/
سبزی وصیفی
کودآبیاری )درصورت نیاز تکرار 15 - 10 روز
یک بار(
محلول پاشی
)در صورت نیاز تکرار 15 - 10 روز
یک بار(
5-10 کیلوگرم در هکتار
2-5 کیلوگرم در هکتار
 
 

دومارک  Domark

10% EC  1  لیتری
ساخت ایتالیا
معرفی:
.قار چکش سیستمیک با اثر پیشگیری، درمان و ریش هکنی
.کنترل فو قالعاده سفیدک سطحی
.ماده مؤثره و فرمولاسیون انحصاری
.محصول اروپایی با کیفیت استثنایی
.دوره کارنس 3 روز (فاصله زمانی آخرین س مپاشی تا برداشت محصول)
موارد مصرف: محصولات جالیزی
توصیه مصرف:
نام محصول
نام بیماری
میزان استفاده
محصولات جالیزی
سفیدک سطحی
مزرعه : 5/0 لیتر در هکتار
 
 
ملاحظات:
تکرار س مپاشی در صورت نیاز با نظر کارشناس گیا هپزشک صورت گیرد.
آزمایش در سطح محدود، قبل از مصرف در سطح وسیع، انجام گیرد.
کارخانه تولیدکننده و شرکت به کشت در قبال استفاده نادرست از این محصول مسئولیتی را نمی پذیرند.
 
 

کوپراکس کلراید Copper Oxychloride

35% WP 1  کیلوگرمی
ساخت ایتالیا
معرفی:
.کنترل بسیار خوب سفیدک دروغی و باکتری
.قارچ کش و باکتری کش حفاظتی از گروه ترکیبات مسی
.تولید شرکت بیسترفیلد و اروپا
موارد مصرف: سبزی و جالیز
توصیه مصرف:
نام محصول
نام بیماری
مقدار مصرف
هندوانه/ سبزی و جالیز
سفیدک داخلی
1 تا 2 کیلوگرم در هکتار
 
 
ملاحظات:
• از مصرف این قارچک‌ش روی گیاهانی که نسبت به مس حسا ساند خودداری شود.
• تکرار س مپاشی در صورت نیاز با نظر کارشناس گیا هپزشک صورت گیرد.
• زمانی که دما بالای 35 درجه سانتی گراد است و یا زمانی که احتمال وقوع یخبندان است، مصرف سم را تا زمان مناسب شدن دما به تأخیر بیاندازید.
• از کاربرد این سم روی گیاهانی که دچار تنش خشکی م یباشند و یا زمانی که شاخ و برگ گیاه مرطوب است اجتناب کنید.
• آزمایش در سطح محدود، قبل از مصرف در سطح وسیع، انجام گیرد.
کارخانه تولیدکننده و شرکت به کشت در قبال استفاده نادرست از این محصول مسئولیتی را نمی پذیرند.
 
 

کومولوس Kumulus

80% DF 1  کیلوگرمی
ساخت آلمان
معرفی:
.قارچ کش وکنه کش بسیار موثر
.معرو فترین سولفور اروپا
.فرمولاسیون بی نظیر دارای گرانول هایی به اندازه 200 - 100 میکرون که درون این گرانول ها ذرات سولفور میکرونیزه 8- 1میکرون تشکیل می شود این ویژگی موجب پخش و کنترل بهتر می شود.
موارد مصرف: هندوانه/ سبزی و صیفی
توصیه مصرف:
نام محصول
نام بیماری
میزان استفاده
هندوانه/
سبزی و صیفی
سفیدک سطحی
3  کیلوگرم در 1000 لیتر آب
هندوانه/
سبزی و صیفی
کنه نارتن
3  کیلوگرم در 1000 لیتر آب
 
 ملاحظات:
از اختلاط کومولوس با روغن ها و سموم مسی خودداری نما یید.
از س مپاشی در طول دوره گل دهی با کومولوس خودداری گردد.
از س مپاشی در هوای گرم و یا سرد و تن شهای خشکی و یخبندان خودداری کنید.
تکرار س مپاشی در صورت نیاز با نظر کارشناس گیا هپزشک صورت گیرد.
آزمایش در سطح محدود، قبل از مصرف در سطح وسیع، انجام گیرد.
 

استارکل Starkle

20% SG  ،  250  گرمی
ساخت ژاپن
معرفی:
.نسل سوم حشره کش های گروه نئونیکوتینوییدی
.حشره کش تماسی- گوارشی با خاصیت سیستمیک
.کنترل بسیار خوب سفید بالک
 
 
.کم خطر برای دشمنان طبیعی
 .دوره کارنس 7 روز )فاصله زمانی آخرین س مپاشی تا برداشت محصول(
.تولیدکشور ژاپن
 موارد مصرف: سبزی و صیفی
توصیه مصرف:
نام محصول
نام آفت
زمان مصرف
میزان مصرف
سبزی و صیفی
سفید بالک
همزمان با شروع آلودگی
750  گرم در هکتار
 
ملاحظات:
تکرار س مپاشی در صورت نیاز با نظر کارشناس گیاه پزشک صورت گیرد.
آزمایش در سطح محدود، قبل از مصرف در سطح وسیع، انجام گیرد.
 
 

آبامکتین Abamectin

1.8% EC  1 لیتری
ساخت بلژیک
معرفی:
.کنترل بسیار خوب حشرات و کن هها
.تولید اروپا با کیفیت منحصر به فرد
.کنه کش و حشره کشی تماسی و گوارشی با خاصیت سیستمیک محدود
موارد مصرف: سبزی و صیفی
توصیه مصرف:
نام محصول
نام آفت
مقدار مصرف
هندوانه/ سبزی و صیفی
مگس مینوز
6/0 لیتر در هکتار
 
 
ملاحظات:
تکرار س مپاشی در صورت نیاز با نظر کارشناس گیا هپزشک صورت گیرد.
آزمایش در سطح محدود، قبل از مصرف در سطح وسیع، انجام گیرد.
 
 

اویسکت Evisect

50% SP
100 گرمی
ساخت فرانسه
معرفی:
.حشره کشی تماسی، گوارشی و تا حدودی سیستمیک
.پس از مصرف در محیط تجزیه شده و برای بیشتر دشمنان طبیعی آفات، کم خطر است
.حشره کشی مناسب برای مبارزه تلفیقی آفات
.تولید کشور فرانسه
.دارای دوره کارنس 3 روزه
موارد مصرف: هندوانه/ سبزی و صیفی
توصیه مصرف:
نام محصول
نام آفت
زمان مصرف
میزان مصرف
هندوانه/
سبزی و صیفی
مگس مینوز
سبزی و صیفی
ب همحض مشاهده
اولین علائم آفت،
یا سنین 1 و 2 لاروی
750 گرم در هکتار یا 75 گرم
در 100 لیتر آب برای مصرف
1000 متر گلخانه