دسته بندی ها

سمپاش بوم دار

سمپاش بوم دار

سمپاش های بومی (بوم دار)

سمپاش بومی
 
 
سمپاش بومی
 

خصوصیات :

1- مخازن از 600 تا 2000 لیتر .
2- کلیه سم پاشها دارای پمپ ها ساخت کشور ایتالیا می باشند .
3- در سمپاش های بومی ، طول بوم 24-13 متر می باشد .
4- این سم پاش ها دارای بوم خود تراز باجک هیدرولیکی می باشند .