دسته بندی ها

مشخصات انواع تجهیزات فضای سبز

مشخصات انواع تجهیزات فضای سبز

علف زن - حاشیه زن موتوری دوشی

علف زن


علف زن - حاشیه زن موتوری دوشی

حاشیه زن موتوری


علف زن - حاشیه زن برقی دوشی

حاشیه زن موتوری


دستگاه برنده عمودی

دستگاه برنده عمودی


دستگاه بذر پاش - کود پاش

بذرپاش-کودپاش


شمشاد زن قابل نصب بر روی میله

شمشادزن


اره قابل نصب بر روی میله

اره قابل نصب بر روی میله


شمشاد زن برقی

شمشادزن برقی


شمشاد زن موتوری

شمشادزن موتوری


دروگر دوچرخ

دروگر دوچرخ