دسته بندی ها

علف کش ها

علف کش ها

ردیف نام علف کش
1 علف کش گلایفوزیت SL 41%
2 علف کش پاراکوات دیکلراید SL 20% ( گراماکسون )
3 علف کش توفوردی + ام سی پی آ SL 67/5%
4 علف کش تری فلورالین EC 48% ( سونالان )
5 علف کش بوتاکلر EC 60% ( ماچتی )
6 علف کش بنتازون SL 48% ( بازاگران )
7 علف کش کلودینافوپ پروپارژیل EC 8% ( تاپیک )
8 علف کش هالوکسی فوپ آرمتیل EC 10/8% ( سوپر گالانت )
9 علف کش اگزادیازون EC 25% ( رونستار )
10 علف کش ای پی تی سی EC 82%
11 علف کش استوکلر EC 50%
12 علف کش نیکوسولفورون SC 4% ( کروز )
13 علف کش دیکلوفوپ متیل EC36%
14 علف کش مولينت EC71%
15 علف کش آمترین WP 80% ( گزاپاکس )
16 علف کش آترازین WP80% ( گزاپریم )
17 علف کش تری بنورون متیل DF 75% ( گرانستار )
18 علف کش ئی پی تی سی
19 علف کش متری بوزین WP 70% ( سنکور )
20 علف کش بروموکسینیل اکتانوات EC40% ( برومایسید )
21 علف کش دیکلوپروپ پی + مکوپروپ پی + MCP ( دوپلسان سوپر )
 
 

لیست علف کش های شرکت بایر آلمان

ردیف نام تجاری مورد مصرف
1 علف کش آتلانتیس اُدی Atlantis OD علفهای هرز باریک برگ و پهن برگ گندم
2  علف کش پوماسوپر Puma super علف های هرز کشیده برگ در گندم و جو
3 علف کش اتللو Othello علف های هرز پهن برگ و باریک برگ گندم
4 علف کش آکسیال Axial علف های هرز باریک برگ گندم
5 علف کش بتانال پروگرس اُ . اِف Betanal progress OF علفهای هرز چغندر قند
6 علف کش مایستر Maister باریک برگ و پهن برگ ذرت دانه ای
7 علف کش اکوئیپ Equip علف های هرز باریک برگ و پهن برگ ذرت
8 علف کش شوالیه CHEVALIER علف های هرز باریک برگ و پهن برگ گندم
9 علف کش سنكور sencor علف هاي هرز سيب زميني و سويا
10 علف کش اکوئیپ Equip علف های هرز باریک برگ و پهن برگ ذرت
11 علف کش شوالیه CHEVALIER علف هاي هرز كشيده برگ و پهن برگ در گندم
12 علفكش سنكور sencor علف های هرز سيب زميني و سويا
13 علفکش یو-46-کامبی-فلوئید U 46 Combi Fluid علف های هرز پهن برگ گندم و جو
14 علفکش داکتال Dacthal علف های هرز یکساله یونجه و شبدر و پیاز
15 علفکش ست آف Setoff علف های هرز پهن برگ و جگنها در مزارع برنج
16 علفکش سلکت سوپر Select super علف های هرز باریک برگ چغندر قند وسویا
17 علفکش فوکوس Focus علف های هرز کشیده برگ پیاز
18 علفکش بستا Basta علف های هرز باغات میوه
19 علفکش وید مستر Weed Master علف های هرز یکساله و دایمی درختان میوه
20 علفکش پرسوئیت Pursuit علف های هرز یونجه
21 علفکش توتریل Totril علف های پهن برگ پیاز
22 علفکش پنتر Panther علف های هرز باریک برگ و پهن برگ گندم ( پیش رویشی )
23 علفکش کروز Cruz علف های هرز نازک برگ و پهن برگ ذرت دانه ای
24 علفکش آپیروس Apyros علف های هرز پهن برگ و باریک برگ گندم
25 علفکش توتال Total علف های هرز گندم
26 علفکش انووک Envoke علف های هرز پنبه
 
 

لیست علف کش های شرکت سینجنتا سویس

ردیف نام تجاری مورد مصرف
1 دیالن سوپر علف های هرز پهن برگ
2 آکسیال علف کش گندم و جو
 

انواع علف كش هاي جذبي از نظر نحوه نفوذ به داخل گیاه:

الف) : علف كش هاي سيمپلاستيك

مسير سيمپلاست مسيري است پيوسته كه از سلول هايي با پرتو پلاسم زنده تشكيل شده است و چون سلولها از طريق مناقد پلاسمود سما تا با هم ارتباط دارند، يك مسير پيوسته بوده و مسير آوندهاي آبكشي را شامل مي شود . اين نوع علف كش ها كه از علف كش هاي برگ مصرف  محسوب مي شوند :
بيشتر روي شاخه و برگ ها علف هاي هرز جوان پاشيده مي شوند .
از طريق كوتيكول روزنه ها محل نيش حشرات به داخل اندام گياهاني نفوذ مي كنند.
اگر در سطح خاك پاشيده شونده از طريق ريگ جذب مي شوند.

ب) علف كشهاي آپوپلاستيك

مسير آپو پلاست مسيري است كه بيشتر از سلولهاي غير زنده تشكيل شده همان مسير آوندهاي چوبي يا مسير حركت آب و املاح از ريشه است .
اين علف كش ها اصطلاحاً علف كش هاي خاك مصرف ،محسوب مي شوند .
وجود رطوبت در خاك در حد طرفيت مزرعه اي در افزايش تاثير آن نقش مهمي دارد .
وقتي يك علف كش آپو پلاست روي شاخه و برگ پاشيده مي شود بعد از جذب از طريق آوند چوبي به طرف بالا حركت كرده و همانند علف كش هاي تماس عمل مي كند .
اين علف كش ها كم ترين تاثير را در خاك هاي خشك دارند .

ج) علف كش هاي آپوسيپلاستيك : 

علف كش هاي آپوسيمپلاستيك علف كش هايي هستند كه از هر دو مسير آپو پلاست و سيمپلاستيك حركت مي كنند و مي توان آن را روي خاك يا روي شاخه درختان بكار برد مانند دالاپون ، پيكلورام
 

انواع علف كش هاي جذبي از نظر رفتار انتقالي در گياه :

علف كش هاي فلوئم غير متحرك :

علف كش هايي هستند كه خاك مصرف هستند و در صورت پاشيده شدن روي شاخه و برگ در داخل آوند چوبي و فقط مسير پايين و بالا حركت مي كنند و نمي توانند به طرف ريشه علف هاي هرز چند ساله بروند

علف كش هاي فلوئم متحرك :

علف كش هاي برگ مصرف هستند كه در داخل آوند هاي آبكش انتقال يافته و در دو مسير (بالا و پايين ) و (پايين و بالا ) حركت كنند و مي توانند با انتقال در سر تاسر اندامهاي هوايي و زير زميني علف هاي هرز انواع چند ساله را از بين ببرند

علف كش هاي چرخشي : 

برخي از علف كش هاي برگ مصرف مي توانند بين آوندهاي چوبي و آبكش نقل مكان كنند كه به اين سموم علف كش هاي  چرخشي گويند .

علف كش هاي گزيلم متحرك :

علف كش هايي خاك مصرف ، كه از ريشه جذب شده و از طريق آوندها چوبي به نقاط  مريستمي گياهان در انتهاي ريشه و انتهاي ساقه انتقال پيدا مي كنند.