دسته بندی ها

حشره کش ها

حشره کش ها

ردیف نام حشره کش
1 حشره کش دیازینون EC 60%
2
3 حشره کش سايپرمترين EC40%
4 حشره کش فن والريت EC20% (سومیسیدین )
5 حشره کش هگزافلومورون EC10% ( کنسالت )
6 حشره کش ایمیداکلوپراید SC35% ( کنفیدور )
7 حشره کش فنيتروتیون EC 50%
8 حشره کش آبامكتين EC1.8%
9 حشره کش پرمترین EC25%
10 حشره کش دیمتوات 40% EC
11 حشره کش دی كلرووس EC50%
12 حشره کش استامی پراید SP20% (موسپیلان)
13 حشره کش ایندوکساکارب SC 15% ( آوانت )
14 حشره کش آبامکتین EC 1.8% ( ورتیمیک )
15 حشره کش آزوسیکلوتین WP 25% ( پروپال )
16 حشره کش پرمترین EC 25% ( آمبوش )
17 حشره کش پریمیکارپ WP 50% ( پریمور )
18 حشره کش تیو دیکارب DF 80% ( لاروین )
19 حشره کش موسپیلان
 
 

لیست حشره کش های شرکت بایر آلمان

ردیف نام تجاری مورد مصرف
1 حشره کش موونتو MOVENTO پسیل (شیره خشک) پسته
2 حشره کش کنفیدور Confidor پسیل پسته , شته توتون و پنبه , پروانه مینوز در خزانه و . . .
3 حشره کش افوریا Eforia سفید بالک خیار ، سن سبز پسته
4 حشره کش بیسکایا حشره کشBISCAYA پسیل (شیره خشک) پسته ، سوسک سرشاخه خوار پسته
5 حشره کش اُبرون oberon موارد مصرف: کنه و مگس سفید سبزی و صیفی
6 حشره کش گاچو Gaucho ضدعفونی بذر چغندر قند ، سیب زمینی ، پنبه ، ذرت و . . .
7 حشره کش  سوین Sevin کرم قوزه و کارادرینای و آگروتیس پنبه ، کرم سبز برگخوار و برگخوار تک نقطه ای برنج و .
8 حشره کش دسیس decis مینوز لکه گرد درختان میوه ، سن گندم ، پرودونیا چغندر قند
9 حشره کش موسپیلان Muspilan پسیل پسته , کرم سیب , مینوز لکه گرد درختان میوه
10 حشره کش سومی پلئو sumipleo پروانه مینوز و شب پره مینوز گوجه فرنگی , کرم برگخوار چغندر قند
11 حشره‌كش آوانت avaunt كرم غوزه در مزارع پنبه
12 حشره‌كش متاسیستوکس آر Metasystox _ R شته سبز غلات و توتون , زنجرک و شته چغندر قند , پروانه میوه خوار پسته , شته درختان میوه , شپشک خونی نارون و سایر آفات مکنده
13 حشره کش تریسر Tracer کرم میوه خوار گوجه فرنگی
14 حشره کش مچ MATCH کرم سیب , پروانه چوبخوار پسته , پسیل پسته و برگخوار ها در برنج وجالیز
15 حشره کش کالیپسو calypso کرم سیب , پسیل پسته , مگس سفید پنبه , سوسک برگخوار سیب زمینی .
16 حشره کش آکتارا Actara پسیل پسته
17 حشره کش دورسبان Dursban شپشکهای درختان میوه سردسیری و مرکبات , مینوز برگ سویا , آگروتیس چغندر قند
18 حشره کش ریپکورد Ripcord سیب و پنبه , حشره کش خانگی
19 حشره کش سومیسیدین Sumicidin پرودنیای چغندر قند و مینوز لکه گرد درختان میوه
20 حشره کش کاسکید Cascade پسیل پسته
21 حشره کش آمبوش Ambush پرودنیای چغندر قند و مینوز لکه گرد درختان میوه
22 حشره کش زولون Zolone پسته , باغات , چغندر قند , سویا , سوسک کلرادو سیب زمینی
23 حشره کش آدمیرال Admiral شپشک قهوه ای مرکبات , عسلک پنبه
24 حشره کش فوجی مایت FujiMite پسیل پسته
25 حشره کش کاراته با تکنولوژی زئون سن گندم
26 حشره کش ایندوکساکارب کرم قوزه پنبه , کرم پیله خوار نخود , کرم سیب
 
 

لیست حشره کش های شرکت سینجنتا سویس

ردیف نام تجاری
1 حشره کش تریگارد
2 حشره کش افوریا
3 حشره کش مچ
4 حشره کش پروکلیم فیت
 

طبقه‌بندی حشره‌کشها :

نسل اول:

روغنها و ترکیبات گیاهی و مشتقات آرسنیک که بر اساس آزمون و خطا تولید شده‌اند.

نسل دوم:

ددت، کارباماتها، فسفره‌ها، پایرتیروئیدها که از راه سنتز گسترده و غربال و شناخت بنیان فعال مواد درست میشوند.

نسل سوم:

ترکیباتی مانند شبه‌هورمون جوانی که سنتز آنها بر اساس مولکولهای موثر در فیزیولوژی، بیوشیمی و اکولوژی حشرات و تفاوتهایی که در بین آفت و حشرات مفید وجود دارد انجام شده‌است.

نسل چهارم:

ژنهای عامل توکسین را به موجودات مورد نظر منتقل میکنند، در این روش ترکیبی از بیوتکنولوژی، نوروفیزیولوژی و بیوشمی حشره مورد استفاده قرار میگیرد.

طبقه‌بندی از نظر چگونگی تاثیر:

1- آفت کشهای فیزیکی:

از راههای فیزیکی باعث اختلال در اعمال حیاتی حشره میشوند، بستن منافذ تنفسی (مانند دیازینون و گوزاتیون)، موم پوست حشره جذب کرده و باعث از دست رفتن آب بدن میشوند (مانند گروههای بی‌اثر مثل اسید بوریک و سیلیکاژل)

2- آفت‌کشهای پروتوپلاسم:

موادی هستند که به کلیه آنزیمهای بدن حشره حمله میکنند و باعث رسوب آنها میشوند، ترکیبات جیوه، اسیدهای قوی و فلزات سنگین مثل کادنیوم و سرب.

3- آفت‌کشهای عصبی:

این ترکیبات در سیستم عصبی حشره اختلال ایجاد میکنند، اینگونه سموم ممکن است روی قسمتهای مختلف سلول عصبی مثل آکسون و سیناپس‌ها و آنزیمهای عصبی اثر بگذارند، حشره‌کشهای فسفره کلره و کاربامتهای از این دسته‌اند.

4- مهارکننده‌های متابولیکی:

موادی هستند که با جذب الکترون تولید انرژی حاصل از اکسیداسیون کربوهیدراتها لیپیدها و پروتئین‌ها را مختل می‌نمایند، روتنون، دی‌نیتروفنل‌ها، کنه‌کشها و قارچکشهایی که مشتقات آلی قلع هستند و نیز یون سیانور از این گروه هستند که از اکسیداسیون احیاء جلوگیری میکنند.

5- عوامل آلکیله کننده:

این ترکیبات یک اتم هیدروژن را در یک ترکیب حیاتی با عامل آلکیل جایگزین میکنند، مهمترین این ترکیبات مشتقات هالوژنه‌ هیدروکربنها مثل متیل بروماید است.