دسته بندی ها

کنه کش ها

کنه کش ها

 
 

لیست کنه کش های بایر آلمان

ردیف نام تجاری مورد مصرف
1 کنه کش انویدور  Envidor کنه دونقطه ای و کنه قرمز اروپایی و کنه زنگ مرکبات و پسیل پسته
2 کنه کش پروتئوس proteus مگس سفید سبزی و صیفی و تریپس پیاز
3 کنه کش سان مایت SANMITE کنه زنگ مرکبات و کنه های تار عنکبوتی
4 کنه کش  نئورون Neoron کنه تار عنکبوتی چغندر قند , کنه زرد شرقی و کنه قرمز مرکبات
5 کنه کش دانیتول Danitol کنه قرمز اروپایی درختان میوه
6 کنه کش ورتی مک Vertimec کنه زنگ مرکبات
7 کنه کش پروپال Peropal کنه نقره ای و زنگ مرکبات ,کنه تار عنکبوتی سویا و کنه قرمز درختان میوه
8 کنه کش آپولو Apollo کنه قرمز اروپایی درختان میوه سردسیری
9 کنه کش باروك Baroque مراحل پورگی کنه قرمز اروپائی سیب
10 کنه کش اُرتوس Ortus کنه قرمز مرکبات و کنه نقره ای مرکبات
11 کنه کش پراید Pride کنه قرمز اروپایی سیب
12 کنه کش نیسورون Nissorun کنه قرمز مرکبات
13 کنه کش اُمایت Omite کنه قرمز اروپایی سیب و درختان میوه و کنه دولکه ای لوبیا
 
کنه کشها :
– کنه کش باروک ( اتوکسازول ) ساخت سومیتو ژاپن – برای کنترل کنه قرمز اروپایی درختان میوه – یکی از بهترین کنه کشی است که در بازار وجود دارد. همراه با کنه کش آبامکتین سریعترین و مناسب ترین نتیجه را میدهد .مقدار مصرف ۰/۲۵ تا ۰/۵ در هزار
– کنه کش انویدور ( اسپیرودایکلوفن ) SC ۲۴% ساخت بایر آلمان – برای کنترل کنه قرمز اروپایی -کنه زنگ و تارتن – همراه با کنه کش آبامکتین نتیجه رضایتبخشی دارد به نسبت ۰/۲ تا ۰٫۶ در هزار
– کنه کش پراید ( فنازاکوئین ) SC ۲۰% برای کنترل کنه قرمز اروپایی به میزان ۰/۴ در هزار
– کنه کش فلورامایت ( بایفنازیت ) ساخت کمترا SC ۲۴% برای کنترل کلیه مراحل زیستی کنه قرمز و کنه تارتن دو نقطه ای میزان مصرف به نسبت ۰/۲ تا ۰/۵