دسته بندی ها

کود کلات

کود کلات

 
بسته بندی
( جامد / مایع)
آنالیز نوع کود ردیف
1 لیتری / 1 کیلویی
کلات آهن
کود کلات
1
1 لیتری / 1 کیلویی
کلات روی
2
1 لیتری / 1 کیلویی
کلات مس
3
1 لیتری / 1 کیلویی
کلات کلسیم
4
1 لیتری / 1 کیلویی
کلات بور
5
1 لیتری / 1 کیلویی
کلات منگنز
6
1 لیتری / 1 کیلویی میکرومیکس 7
 

کلات چیست؟

اگر روی لیبل (lable) یا برچسب برخی کودها دقت کنیم به واژه کلات (chelate) برخورد می کنیم. بسیاری از کشاورزان نمی دانند کلات چیست و فرق کودهای کلاته با کودهای معمولی در کجاست و کودهای کلاته چه محاسنی دارند؟ کلمه کلات (chalate) از واژه یونانی chele مشتق شده و مترادف با واژه Claw بمعنای چنگ زدن و نگهداشتن چیزی توسط چنگال است. کلات سازی زمانی صورت می پذیرد که مولکولهای بزرگ مخصوص دارای چندین نقطه اتصال (مانند EDTA) با یک micro nutrient باند می شوند. فرم کلات یک عنصر فرمی حفاظت شده است و سایر عناصر نمی توانند مزاحمتی در جذب یک عنصر کلات شده ایجاد کنند. فرم کلات یک عنصر در مقایسه با فرم معمولی آن بسیار راحت تر و سریعتر توسط گیاه جذب می شود. مولکولی که عناصر micro nutrient را کلاته می کند EDTA نام دارد. بسیاری از عناصر micro nutrient زمانی که بفرم کلاته در بیایند بسیار بهتر از فرم معمولی شان در خاک توسط گیاه جذب می شوند. جذب بسیاری از عناصر توسط ریشه در نتیجه اختلاف بار الکتریکی عنصر با کانال های جذبی موجود در ریشه صورت می پذیرد. عنصری که بفرم کلاته در آمده باشد پتانسیل بار بیشتری ایجاد خواهد کرد و در نتیجه بیشتر و بهتر از کانالهای ریشه عبور می کند. همانطور که قبلا اشاره شد معمولترین مولکول برای کلاته سازی عناصر مختلف در کودهای کشاورزی EDTA (ethylene-diamine-tetra-acetate) است. در برخی از کودهای کشاورزی بسیار باکیفیت کشاورزی ممکن است عوامل کلاته کننده DTPA  و EDDHA  باشند.  EDTA معمولترین عامل کلاته کننده در کودهای مورد استفاده به صورت مصرف در خاک و همچنین بصورت محلول پاشی است. در شرایط خاک و آب ایران(PH بالای خاک و آب) یونهای فلزی مانند آهن (Fe) و روی (Zn) در بسیاری از موارد غیر قابل جذب هستند برای ریشه ها اما وقتی که فرم کلاته این عناصر بعنوان کود در اختیار درختان قرار گیرد براحتی قابل جذب می شوند. عناصری که بفرم کلات هستند در مقایسه با عناصری که بصورت غیرکلات یا آزاد در خاک وجود دارند ثبات بیشتری دارند و با آبشویی یا leaching کمتر از دسترس ریشه ها خارج خواهند شد.

کلات  کردن

یک روند ساده و طبیعی ست، جایی که فلزات با ترکیبات آلی، بهم می پیوندند. وقتی سلولهای گیاه مواد مغذی را جذب می کنند فورا با اسیدهای آلی از جمله اسید سیتریک، اسید مالونیک، اسیدهومیک و آمینواسید به  شکل  کلات  شده  در می آیندکلات  مانع ایجاد فعل و انفعال داخلی بین مواد مغذی با یکدیگرمیشود ولی باعث ایجاد فعل و انفعال داخلی با دیگر پیوندهایی  در خاک می شود .  کلات  رل خیلی مهمی در سیستم بیولوژیک ( حیاتی ) گیاه، بازی می کند .   کلات  بر اساس فرم پیوند با مواد مغذی فلزی، به جای دیگر یون های غیرضروری، مانع از دست دادن مواد مغذی در خاک می شود. آنها همچنین همانند حاملین فلزات موثر ( و مواد جدا شده )، به مواد مغذی اجازه می دهند که آزادانه داخل گیاه حرکت کنند . در محصول AMP، ما به سادگی مزیت این روند طبیعی را گنجانده ایم .

کود کلات  شده چیست ؟  

منظور از کود کلات  شده این است که یک عنصر مغذی یا بیشتر، با مولکولهای پایدار و مرکبی که آلی هستند و عوامل کلات  نامیده می شوند، در کنار هم نگه داشته شده اند .
هم مواد مصنوعی و هم ترکیبات آلی طبیعی می توانند یک شکل مرکب فلزات آلی، چندین فعالیت بیولوژیکی ( حیاتی ) و آمینو اسید، که یکی از عوامل کلات  آلی بیولوژیکی ست، وقتی چندین کلات  متداول ترکیبات مصنوعی در کشاورزی همانند  EDTA، ETPA و EDDHA  استفاده می شود را تشکیل دهند .

چرا کود کلات  شده بهتر است ؟

√     دسترسی به مواد مغذی را زیاد می کند
*مواد مغذی در یک فرم آلی برای جذب گیاه آماده است . آلی بودن مواد مغذی کلات  شده، به آن اجازه نفوذ به داخل برگ از میان لایه بیرونی برگ را  می دهد . یک باره در برگ، کلات  ، مواد مغذی را بوسیله فرم ترکیبات مواد ( فلزی ) آلی ، آزاد می کند .                                                      
* کلات ، مانع واکنش بین مواد مغذی و یون ها ( معمولا در PH بالای خاک ) می شود تا به شکل مواد غیر محلول در نیایند. مواد مغذی همراه ( محصور شده ) با مولکولهای آلی، از گیاه در مقابل رسوب شدن مواد، محافظت می کنند .
 
√     تحرک مواد مغذی را زیاد می کند
*کلات  پویایی مواد مغذی را در خاک افزایش می دهد . آن به مقدارهای حجیم مواد فلزی، برای آنکه در یک فرم قابل تحرک و یک جنبش آزادانه در ریشه باقی بمانند، کمک می کند .
√    کود کلات  شده در آب قابل حل می باشد
√     مانع از شسته شدن مواد می شود
*  یون های فلزی کلات  شده پایدارتر از یون های آزاد هستند .
√     رشد پاتوژنی گیاه را متوقف می کند
( میکروارگانیسم هایی را که سبب ایجاد بیماری در گیاه می شوند، پاتوژن می گویند .)
* بعضی عوامل کلات ، امکان دارد رشد پاتوژنی گیاه را متوقف کند، از طریق سلب کردن یون و کمک به رشد گیاه .
√     ترکیبات کلات  شیمیایی به عنوان یک آلاینده
EDTA *  به عنوان یک آلاینده آلی مزمن، شناخته شده است و کیفیت محیط را به دلیل باقی ماندن، پایین می آورد. و این در یک محدوده وسیع، انتقال پیدا کرده است بطوری که در بافت بدن انسان و حیوان انباشته شده و در سلامت انسان و محیط، ایجاد نگرانی کرده است .

کود آمینواسید کلات  شده چیست ؟

*    به خاطر مراحل فراوری پیچیده در کارخانه،در زمانی که  کودهایی تشکیل شده از مواد ترکیبی مصنوعی برای مدتی طولانی در بازار بوده است ، همانند  EDTA  کلات  شده و هومیک کلات  شده؛ کود آمینواسید کلات  شده، یک کود کلات  شده پیشرفته اخیرا از طریق چند کشور به دلیل داشتن تکنولوژی مرکب و کامل تولید، توسعه داده شده است .
*   کودآمینواسید کلات  شده محصولی ست که آمینواسید را بصورت کلات ، پایدار، باقدرت جذب بالا و نافذ، به کار می اندازد .

چرا کود آمینواسید کلات  شده در مقایسه با دیگر کودهای جایگزین بهتر است ؟

♦   ترکیبی پیچیده با پایداری بالاست . با جلوگیری از پیوستگی یون های مواد مغذی فلزی با یکدیگر ، از اتلاف مواد مغذی می کاهد .
♦     از پیوستگی مواد مغذی فلزی با یون های غیر محلول، ممانعت بعمل می آورد .
♦   آن یک ترکیب آلی فلزی ست که کمک می کند مواد مغذی فلزی بسیار موثرتر به داخل گیاه نفوذ پیدا کنند . چراکه آن باعث افزایش تحرک یون های فلزی می شود .
♦    آن می تواند از تاثیر منفی شرایط اسیدی و قلیایی بر مواد مغذی فلزی بکاهد .( به دلیل فرم ترکیبی پایدار آن )
♦     آن به جای ترکیبات مصنوعی (همانند EDTA   یا EDDHA و ... ) مرکب از ترکیبات آلی ست . آمینواسید یک کلات  نافذتر برای مواد مغذی فلزی در گیاه، به حساب می آید .

 فوايد و اثرات كاربرد اسيدهاي آمينه در صنعت كشاورزي:

۱) تقويت سيستم ايمني گياه
۲) افزايش مقاومت گياه در هنگام بروز تنش هاي محيطي
۳) تاثير بر روزنه های هوايي
۴) افزايش کمی و کيفی محصول
۵) القاء فرايند گرده افشاني
۶) افزايش سرعت رسيدگی محصول
۷) تسريع در تشكيل و تكوين اندامهاي گياهي
۸) افزايش دوره ماندگاري محصولات پس از برداشت
۹) افزايش سبزينگي و توليد كلروفيل
۱۰) بهبود فرايند جذب املاح و ريز مغذی های ضروري رشد
ما کود آمینومیکروپاور(AMP) خود را برای فعالیت های حیاتی تهیه دیده ایم . کود آمینواسید کلات  شده زیست فعالی، می تواند واکنش های شیمیایی و آنزیمی گیاه را بر انگیزد؛ و آن واکنش ها بر عکس افزودن هورمون ها یا تحریکات مصنوعی، محرک هایی طبیعی هستند .

کلات منیزیم

منيزيم بصورت Mg+2  توسط گياه جذب مي‌شود، و تنها عنصر فلزي موجود در ساختمان كلروفيل مي‌باشد. منيزيم به عنوان اتم مركزي در ساختمان كلروفيل حضور دارد و طبيعي است كه بر اثر كمبود منيزيم ميزان كلروفيل گياه كاهش پيدا ‌كرده و زردي (كلروز) برگ‌ها بوجود مي‌آيد. اين زردي ناشي از عدم تشكيل كلروفيل است. علایم کمبود منیزیم در برگهای پایینی گیاه ایجاد می شود.
منیزیم از عناصر مهم و مورد نیاز گیاه است که در نقل و انتقال فسفر و فعال سازی آنزیمهای انتقال انرژی ( ATP ) نقش مهمی ایفا می کند 

نقش منیزیم در گیاه :

·          نقش اساسی و بنیانی در فتوسنتز
·         سنتز هیدراتهای کربن و چربی ها
·         افزایش میزان گلدهی
·         افزایش درصد روغن در دانه های روغنی
·         افزایش میزان تولید در گیاهان گلخانه ای
·         بهبود کیفیت میوه
·         مناسب برای گیاهان گلخانه ای ، روغنی و درختان میوه

کلات آهن

آهن گياه در تشكيل كلروفيل، فعال سازی سيستم های فتوسنتز، متابوليسم پروتئين و كاهش نيترات نقش های مهمی دارد.
كلات "های استرون"يكی از بهترين كلاتهای آهن EDDHA   است  كه برای رفع كمبود آهن در محصولات باغی و زراعی و ساير گياهانی  كه به كمبود آهن حساس هستند مصرف می شود.

ويژگی های اختصاصی‌ کلات آهن  :

  1. در نامساعدترين (قليايی ترين) خاكها توسط ريشه جذب می شود.
  2. دارای عناصر خالص كه مصرف آن عكس العمل سريع گياه را در پی دارد و دارای حداكثر ميزان فرم اورتو-اورتو آهن می باشد كه باعث جذب سريعتر و پايداری بيشتر می گردد.
  3. کلات آهن نيروی از دست رفته گياهان را بازگردانده و با سبز شدن مجدد عمل فتوسنتز را ممكن می گرداند.
  4. در سيستم های‌ آبياری هيچ باقيمانده و ته نشينی ايجاد نمی نمايد.

زمان مصرف:

بهترين زمان در مورد گياهان دائمی قبل از شروع مجدد فعاليت گياهان ( اوايل بهار ) می باشد.

احتياط:
  1. پس از مصرف دستها را با آب و صابون بشوييد.
  2. دور ا ز دسترس اطفال،‌حيوانات، و مواد غذايي اسان و دام قرار گيرد.
  3. در محل خشك و دور از نور مستقيم خورشيد و در دمای زير 35 درجه سانتيگراد نگهداری نماييد.
قابليت اختلاط:
كود کلات آهن را ميتوان در سيستم آبياری قطره ای با ساير كودهای خشك و يا مايع مخلوط و از طريق خاك مصرف نمود.

طريقه مصرف کود کلات آهن :
  1. درختان و بوته ها: ميزان توصيه شده كود کلات آهن را در سايه انداز درختان بطور يكنواخت بپاشيد.سپس بوسيله شن كش آن را به زير خاك برده و بطور معمولی‌آبياری كنيد.در سيستم های آبياری قطره می توان ميزان كود لازم را در آب حل كرده و در اختيار گياهان قرار داد.
  2. نباتات زراعی: مقدار كود لازم را روی خطهای كشت با خاك مخلوط كرده و سپس مزرعه را ترجيحا با روش باران مصنوعی آبياری‌كنيد.

توجه : موارد توصيه شده، از منابع معتبر و مختلف خارجي و داخلي (کتب ، مقالات و بروشورها) استخراج گرديده و صرفا به منظور آشنايي کارشناسان و کشاورزان محترم با جنبه هاي مختلف کاربرد اين سم مي باشد. لذا پيشنهاد مي شود که هميشه توصيه سازمان حفظ نباتات را در اولويت قرار دهند. در مورد توصيه هاي فني  شرکت اكسير كشاورزی نيز انجام آزمايش قبلي در سطح کوچک قبل از مصرف  توصيه مي گردد. در ضمن مسائل و نكات مذكور كلي بوده و بستگي به شرايط محيطي و امكانات موجود دارد. چون شرکت توليد كننده از شرايط نگهداري، زمان مصرف، مقدار و دز مصرفي، چگونگي  و نحوه مصرف، شرايط جوي محيط و اختلاط آن با ساير سموم و تركيبات شيميايي توسط مصرف كننده، بي اطلاع مي‌باشد، لذا هيچگونه مسئوليتي متوجه توليد کننده نمي‌باشد. همچنين فروش و مصرف اين سم بدون نسخه گياهپزشکي ممنوع مي باشد.
ميزان مصرف كودکلات آهن بستگی به نوع خاك، شدت كمبود آهن و سن گياه دارد و اين ميزان در خاكهای سنگين بيشتر است. در خاكهای سبك ميزان توصيه شده را در چند نوبت مصرف نماييد.
 
نوع محصول
نام به تفكيك
مقدار مصرف
درختان ميوه هسته دار و دانه دار
نهال های جوان
10 تا 15 گرم برای هر نهال
درختان در شروع دوره باردهی
20 تا 40 گرم برای هر درخت
درختان در مرحله باردهی كامل
40 تا 80 گرم برای هر درخت
درختان بزرگ(غير مثمر)
100 تا 200 گرم برای هر درخت
انگور و كيوی
10 تا 50 گرم برای هر اصله
چمن و گياهان زينتی
_
2 تا 5 گرم در هر متر مربع
صيفی جات
_
2 تا 3 كيلوگرم برای هر هكتار
سبزيجات
_
2 تا 3 كيلوگرم برای هر هكتار
توت فرنگی
_
2 تا 3 كيلوگرم برای هر هكتار
مركبات
نهالستان
5 گرم در هر متر مربع
نهالهای جوان
20 تا 40 گرم برای هر نهال
درختان در مرحله باردهی كامل
70 تا 150 گرم برای هر درخت

موارد و ميزان مصرف  كود کلات آهن

اهمیت آهن

آهن یکی از کلیدی ترین عناصر در ساختار سبزینه ی گیاهی است و کمبود آن یکی از شایع ترین کمبودهای عناصر غذایی در زراعات و باغات اکثر مناطق کشاورزی کشورمان است.
مشخص ترین علامت کمبود آهن در بافتهای گیاهی ،کمرنگ شدن میان رگبرگها و سبز ماندن رگبرگهای اصلی گیاه است.گیاهان دچار کمبود آهن فتوسنتز را به خوبی انجام نداده و به دلیل کمبود قند و شیره پرورده مناسب ،به سرعت علایم ضعف را نشان خواهند داد و در موارد شدید ریزش برگ ومیوه نیز دیده میشود.یکی از عوامل کمبود آهن در خاک،استفاده بیش از اندازه از کودهای فسفره است.
کلات آهن 13.2درصد از نوع EDTA و ساخته شده توسط شرکت Van Iperen می باشد که در هلند ساخته می شود. این کود جهت محلول پاشی برگی محصولات مختلف معرفی شده است.

کلات روی

روی از عناصر مهم در ساختار سبزینه ی گیاه است. همچنین این عنصر در ساختمان هورمونهای گیاهی نیز دخالت دارد. مقادیر فسفر موجود در خاک، بر اثر کاربری بیش از اندازه ی کودهای  فسفره، باعث تثبیت این عنصر در خاک و بروز علائم کمبود روی درمحصولات زراعی و باغی در اکثر نقاط کشاورزی کشورمان شده است. اليگو كلات روي راه حلی مناسب برای جبران کمبود روی حتی در شرایط بحرانی است.
معرفی
الیگو کلات روی ، کلات روی 14درصد، از نوع EDTA است که قابلیت محلول پاشی ونیز کاربری در خاک وآب آبیاری را دارد. اليگو كلات روي محصولی از شرکت Van Iperen  می باشد که در هلند در بسته بندی یک کیلوگرمی زیبا ارایه شده است.

کلات مس

قابليت و سنتز:

قابليت دسترسي مس با افزايش pH كاهش يافته و در نتيجه اين عنصر در خاك رسوب مي كند. خطر كمبود مس در خاكهاي فقير از عناصر غذايي، CEC پائين و خاكهاي آهكي وجود دارد. آب شويي و مديريت بدآبياري به ويژه در خاكهاي آهكي پتانسيل خطر را افزايش مي دهد.
مس در گياه سيستم هاي آنزيمي مختلفي از جمله سنتز ليگنين و پروتئين را فعال ميكند. كاربري مس بهتر است در ابتداي فصل رشد و زماني كه گياه سطح برگ مناسب را پيدا كرد، انجام شود

کلات منگنز

منگنز به صورت يون 2 بار مثبت و به صورت تركيبات مولكولي با عامل هاي كمپلكس كننده آلي به وسيله گياه جذب مي شود.
منگنز عنصري غير پويا بوده و علائم كمبود معمولاً در ابتدا در برگهاي جوان ظاهر مي شود. اين عنصر در فعال سازي آنزيم هاي متعددي كه با متابوليسم كربوهيدراتها واكنشهاي فسفريل شدن و چرخه اسيد سيتريك سر و كار دارند، نقش مهمي دارد.

 کلات کلسیم

کلسیم نقش اساسی در تقسیم سلولی و ایجاد استحکام در سلولهای گیاهی دارد. معرفي کلسیم و اهميت اين عنصر از مواردي است که در تغذیه ی گیاهی کمتر به آن پرداخته شده است. این عنصر به عنوان تنظیم کننده ی تعادل و تناسب مواد غذایی در گیاه و نیز عنصری حیاتی برای تولید محصولات با کیفیت کشاورزی است.
نیتروژن، فسفر و پتاسیم که تقریباً به طور منظم در باغات و کشتزارها استفاده می شوند، پایه ی تولید را تشکیل می دهند و استفاده از کلسیم، به شکل کلات EDTA، می تواند کمک زیادی به ایجاد تعادل در مصرف ازت و فسفر و پتاسیم مصرفی داشته و باعث افزایش میزان محصول در کنار افزایش کیفیت آن شود.
کلسیم در گیاه تقریباً بی حرکت است. این عنصر در برگهای پیر تجمع یافته و به برگهای جوان یا میوه های در حال رشد، غده ها و یا ریشه ها، منتقل نمی شود.
برای جابجایی کلسیم در اجزای گیاه، چند بار مصرف الیگو کلات کلسیم شرکت ون ایپرن مورد نیاز است. اگر محلول پاشی ترکیبات معمولی کلسیم فقط روی برگها انجام شود ممکن است، میوه ها و اندام های تازه روییده علایم کمبود کلسیم را نشان دهند، زیرا کلسیم در برگهای محلول پاشی شده باقی مانده و منتقل نشده است. در سیب زمینی موثرین ترین راه برای حرکت دادن کلسیم به سمت غده های در حال رشد، استفاده از الیگو کلات کلسیم شرکت ون ایپرن، به صورت محلولپاشی است. 
در صورتی که نیاز گیاه به کلسیم تأمین شود از بیماریهایی نظیر لکه تلخی سیب ، چوب پنبه ای شدن میوه و خشکیدگی ساقه جلوگیری می شود . علاوه بر این خاصیت انبارداری میوه ها نیز بیشتر خواهد شد.