دسته بندی ها

پیاز

پیاز

مقدمه ای بر پیاز

پیاز یکی از سبزیهای مهم و مشهور دنیا و بومی جنوب غربی آسیاست. این گیاه برای تهیه سالاد و گاه، به عنوان چاشنی برای طعم-بخشی به انواع غذاها و سو پها مصرف می شود. بو و طعم پیاز، مربوط به مواد لیپیدی فرار موجود در آن؛ و تندی پیاز، به علت وجود روغن فراری به نام د ی سولفید پروپیل الیل (C6H12S6)  است که به علت تصعید در درجه حرارت معمولی، تجزیه می شود.

پیازدر ایران

سطح زیر کشت پیاز در ایران، حدود 62 هزار هکتار است که 3/ 99 درصد از کشت آن به صورت آبی و بقیه به شیوه دیم صورت می گیرد. بیشترین سطح کشت این گیاه ) 4/ 18 درصد( با تولیدی به میزان 9/ 11 درصد از کل تولید کشور، به استان هرمزگان تعلق دارد و پس از آن، استان های آذربایجان شرقی، زنجان، کرمان )جنوب استان(، سیستان و بلوچستان، خوزستان و فارس، مقام های دوم تا هفتم را به خود اختصاص داده اند. در تولید پیاز کشور - که حدود 2/ 2 میلیون تن براورد شده است.

مسائل و مشکلات کاشت پیاز و راه حلهای پیشنهادی شرکت به کشت

اغلب گونه های پیاز برای تشکیل غده به 12 تا 15 ساعت از طول روز نیازمندند؛ بر همین اساس، انواع پیاز به دو دسته زودرس )بومی مناطق گرمسیر و با نیاز به 12 ساعت از طول روز( و دیررس )بومی مناطق سردسیر و با نیاز به 15 ساعت از طول روز( تقسیم می شوند.  پیاز نسبت به اسیدیته خاک بسیار حساس است و بهترین محصول آن، در خاک هایی با PH بین 8/ 5 تا 5/ 6 به دست می آید. خاک های شنی و لومی همراه هوموس، برای رشد پیاز، مناسب تر از سایر خاک هاست.
همکاران بازارگانک الا، پس از مطالعه عوامل مؤثر در افزایش عملکرد و بالا بردن درآمد و سودآوری پیازکاران، راهکار هایی را به شرح ذیل طبقه بندی و ارائه کردند:

مبارزه با آفات پیاز:

سفید بالک
برای مبارزه با این آفت، مصرف سم استارکل (Starkle) پیشنهاد می شود.
مینوز سبزی و صیفی(  ( Liriomyza Sativae Blanchard
مصرف سم آبامکتین ( Abamectin) و اویسکت ( Evisect ) برای مبارزه با آن توصیه می گردد.

برای کنترل بیمار یهای قارچی، قارچکش های:

دومارک ( Domark ) برای کنترل سفیدک سطحی
کوپراکسی کلراید ( Copper Oxychloride ) برای کنترل سفیدک داخلی
کومولوس ( Kumulus ) برای کنترل سفیدک سطحی و کنه تارتن  و برای کنترل علف های هرز، سموم علفک ش زیر پیشنهاد می شود.
فوکوس ( Focus ) نازک برگک ش
سلکت سوپر ( Select Super ) نازک برگک ش
هالوکسی فوپ آرمتیل ( Haloxyfop- R Methyl ) نازک برگکش
اکسی فلورفن ( oxyfluorfen ) دو منظوره )نازک برگ و پهن برگ(

خاک:

پیاز را می توان در هر خاکی اعم از شنی سبک تا هوموسی سنگین رسی کاشت؛ ولی خاک های رسی، برای رشد مطلوب پیاز مناسب نیستند و در
صورت اجبار به کشت در این گونه خاک ها، باید برای رشد بهتر پیاز، به اندازه کافی مواد هوموس در خاک مصرف گردد تا بافت خاک سبک شود. خاک های سبک شنی لومی، چنانچه با هوموس و کود های شیمیایی، اصلاح و تقویت شوند، برای کشت پیاز زود رس، مناسبند.
به دلیل کمبود مواد آلی، بافت نامناسب و آهکی و شور بودن خاک بیشتر مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری ایران؛ و از همه مهم تر، استفاده غیر
اصولی از کود های دامی- که عمدتاً بدون عملیات کمپوست سازی مؤثر، مصرف می شوند، هزینه های گزافی به کشاورزان تحمیل می شود. مصرف
کالاهای پیشنهادی ذیل، به بهبود شرایط و کاهش هزینه ها کمک میکند:
پرل هوموس ( Perl Humus ) کاندیت ) (Condit)بهبود خواص خاک(
وکوزیم گرانول) ( Wokozim Granule)کمک به رشد بهتر(
استفاده از این کود ها، موجب اصلاح بافت خاک، افزایش مواد آلی، کاهش میزان شوری و قلیایی بودن، افزایش جمعیت موجودات زنده مفید در خاک و تأمین ازت مورد نیاز گیاه می شود؛ و در ضمن، ریشه زایی و استقرار بهتر نشاء )پس از انتقال به زمین اصلی(، جذب بیشتر مواد غذایی موجود در خاک و از همه مهم تر، کاهش برخی بیمار یهای قارچی خاکزاد را نیز در پی دارد.

مرحله انتقال نشاء و رشد رویشی:

گیاه در این مرحله، برای رشد بهتر، نیاز به ازت و فسفر دارد.
کود سنگرال اوره فسفات علاوه بر تأمین این عناصر، در کاهش pH نیز مؤثر است. کود های نواتک هم با آزادسازی تدریجی ازت، ضمن تأمین متناسب این عنصر، در کاهش هزینه های کشاورزی و آلودگی های زیست محیطی مؤثرند.
کودهای فولزایم و فولزایم پلاس، علاوه بر افزایش جمعیت ریزموجودات مفید در خاک، حاصلخیزی خاک را هم افزایش می دهد. کودهای فسگارد و به ویژه باسفولیراکتیو، علاوه بر تأمین فسفر و پتاسیم، با مواد محرک رشد خود، باعث توسعه گیاه و مقاومت آن در برابر بیمار یهای قارچی می شود
مرحله تشکیل پیاز تا برداشت:
در مرحله تشکیل پیاز، سه عنصر اصلی ازت، فسفر و به خصوص پتاسیم؛ و نیز، ریز مغذ یها، بیشتر مورد نیاز گیاه هستند. البته نباید در مصرف کودهای ازته افراط کرد؛ زیرا مصرف بیش از حد ازت، بر رنگ و مزه پیاز اثر منفی گذارده، مقاومت گیاه را نسبت به برخی بیمار یها کاهش می دهد. با مصرف کافی پتاسیم و ریزمغذ یها در این مرحله، علاوه بر بهتر شدن شکل پیاز، مقاومت گیاه نسبت به انواع تن شها، آفات و بیمار یها افزوده شده، میزان تولید و بازار پسندی محصول نیز بالا می رود. در ضمن، گیاه در برابر شوری و کم آبی مقاومتر می شود و بازیافت آب و کود هم افزایش میی‌ابد. علاوه بر این عناصر، عنصر کلسیم نیز در کیفیت محصول پیاز نقش اساسی بازی میک‌ند و مصرف کافی آن، سبب بهبود خاصیت انبارداری و کاهش صدمات در حمل و نقل می شود.
بنا بر دلایل یاد شده و پس از بررسی های کارشناسان شرکت "بازارگانک الا"، مصرف این کالاها تا زمان برداشت محصول ( بر اساس توصیه های مندرج در همین دفترچه ) توصیه می شود:
 
سولوپتاس ( Solupotasse )
نوتر یپلاس 30 - 5- 15
( Nutriplus15-5-30 )
باسفولیراکتیو ( Basfoliar Ak ) 
بیومین ( Biomin 446 )  446
بیومین کلبر ( Biomin calbor ) 
هیومکس مایع ( Humax L ) 
بیومین کلسیم ( Biomin Ca ) 
هیومکس پودر( Humax WSG ) 
نواتک 30 - 8- 14   (Novatec 14 – 8 – 30 )
فسگارد( Phosgard ) 
سنگرال 12-8-40    (sangral 12-8-40)
 
 
استفاده از بیومین 446 با 10 درصد گوگرد، در بهبود طعم محصول؛ و به کارگیری بیومین کلبر و بیومین کلسیم، در افزایش مدت انبارداری آن مؤثر است. مشاوره با کارشناسان خبره محلی که با شرایط کشت در منطقه آشنا هستند؛ در بهبود توصیه ها، بهینه کردن مصرف کودها و سموم، و جلوگیری از خطرات و صدمات احتمالی، ضروری است.
 
کود
زمان مصرف
نوع کود
نحوه مصرف
میزان مصرف
اولویت
ملاحظات
قبل از کاشت
پرل هوموس/ کاندیت
اختلاط با خاک
200-400 کیلوگرم در هکتار
2
مخلوط با کودهای دامی ( یا ورمی کمپوست )
وکوزیم گرانول
200-400 کیلوگرم در هکتار
4
 
انتقال نشاء
نواتک 48 - 14 / سنگرال اوره فسفات
کودآبیاری
5-15 کیلوگرم در هکتار
1
 
هیومکس مایع/ هیومکس پودر
4-6 لیتر در هکتار
2
هر یک کیلو هیومکس پودر معادل 6 لیتر
هیومکس مایع می باشد.
فولزایم اس پی/ فولزایم پلاس اس پی
1 کیلوگرم در هکتار
4
 
رشد رویشی
سنگرال 20 - 20 20
یونی گرین 20 - 19 – 20
نوتری پلاس 20 - 20 - 20
کودآبیاری
5 - 15  کیلوگرم در هکتار
1
 
باسفولیر اکتیو/ فسگارد
3-5 لیتر در هکتار
2
 
مرحله تشکیل اولیه پیاز
سولوپتاس
کودآبیاری
5-15 کیلوگرم در هکتار
1
 
بیومین کلبر/ بیومین کلسیم
کودآبیاری
5/0-1 لیتر در هکتار
3
 
باسفولیر اکتیو/ فسگارد
محلول پاشی
2-3 لیتر در هکتار
3
می توان در صورت نیاز، به شکل کودآبیاری استفاده کرد
ماگما/ بازافر/ لیبفر اس پی
کودآبیاری
1-2 کیلوگرم در هکتار
3
 
 7-8 برگی
نواتک 14-8-30
سنگرال 12-8-40
نوتری پلاس 15-5-30
کودآبیاری
5 - 15  کیلوگرم در هکتار
1
 
هیومکس مایع/ هیومکس پودر
کودآبیاری
4-6 لیتر در هکتار
2
هر یک کیلو هیومکس پودر معادل 6 لیتر
هیومکس مایع می باشد.
بیومین 446 / بیومین464
بیومین 235 لیبرل BMX
فتریلون کمبی 2
 
محلول پاشی
5/0-1 کیلوگرم/ لیتر در هکتار
3
 
بزرگ شدن پیاز
سولوپتاس
کودآبیاری
5 - 15  کیلوگرم در هکتار
1
 
باسفولیر اکتیو/ فسگارد
3-5 لیتر در هکتار
3
می توان در صورت نیاز، به شکل محلول پاشی استفاده کرد.
KTS
محلول پاشی
1-3 لیتر در هکتار
3
می توان در صورت نیاز، به شکل کودآبیاری استفاده کرد.
 

پیاز توصیه سموم :

 
علف کش
نام سم
علف هرز/ بیماری/ آفت
میزان مصرف/ دز
نوع/ روش و زمان مصرف
فوکوس
نازک برگ کش
 1-1/5لیتر در هکتار
 4 تا 5 برگی علف هرز
سلکت سوپر
نازک بر گ کش
 1-1/2 لیتر در هکتار
2 تا 4 برگی علف هرز
هالوکسی فوپ آرمتیل
نازک برگ کش
  0/6-0/75لیتر در هکتار
 2 تا 4 برگی علف هرز
اکس اکسی فلورفنی فلورفن
نازک برگ و پهن برگ کش
2 لیتر در هکتار و یا 75 / 0 لیتر در هکتار
در دو نوبت با فاصله 18 روز
2 تا 4 برگی علف هرز
قارچ کش
دومارک
سفیدک سطحی
5/0 لیتر در هکتار در مزرعه
به محض مشاهده اولین علائم بیماری
کوپراکسی کلراید
سفیدک داخلی سبزیجات
1-2 کیلوگرم در هکتار
کومولوس
سفیدک سطحی
3  کیلوگرم در 1000 لیتر آب
حشره کش
وکنه کش
کومولوس
کنه تارتن
3  کیلوگرم در 1000 لیتر آب
به محض شیوع آفت )آستانه خسارت اقتصادی(
استارکل
سفید بالک
 750  گرم در هکتار
آبامکتین
مینوز سبزی و صیفی
6/0 لیتر در هکتار
اویسکت
مگس مینوز سبزی و صیفی
750 گرم در هکتار در مزرعه و یا 75 گرم در 100
لیتر آب برای مصرف در گلخانه
به محض مشاهده اولین علائم آفت، سنین 1 و 2 لاروی

کودهای مورد نیاز پیاز :

کود ورمی کمپوست

جهت افزایش مواد آلی خاک و جذب رطوبت در راستای کاهش مصرف آب و به سازی بافت خاک جهت جذب بهتر و سریعتر مواد غذایی موجود در خاک و تثبیت PH خاک در محدوده خنثی و بهبود سریع کیفیت خاک و ایجاد مقاومت در گیاه در مقابل عوامل بیماری زا و بهبود حاصلخیزی و افزایش رشد ریشه گیاه و همچنین عاری از هرگونه تخم علفهای هرز و مواد مضر شیمیایی و بهبود جوانه زنی بذرها و جلو گیری از زرد شدن و ریزش برگها توصیه میشود در  هر هکتار 5 الی 10 تن کود ورمی کمپوست قبل از کشت به زمین تزریق گردد تا نتایج بسیار مطلوبی جهت افزایش کمی و کیفی محصولات حاصل گردد .

پرل هوموس   Perl Humus

گرانول 25 کیلوگرمی
ساخت آلمان
معرفی:
.بهبود خاصیت فیزیکی و اصلاح خاک .کمک به رشد ریشه و جذب بهتر آب و عناصر غذایی
نحوه مصرف: اختلاط با خاک
موارد مصرف: پیاز/ سبزی و صیفی
توصیه مصرف:
پیاز/ سبزی و صیفی
اختلاط با خاک
200-400 کیلوگرم در هکتار
 

کاندیت مینرال    Condit® Mineral

پلت  25 کیلوگرمی
جمهوری اسلواکی
معرفی:
تأمین مواد آلی با منشاء گیاهی، زئولیت، کربن آلی و مواد آلی تخمیری
جایگزین بسیار عالی برای کود دامی بدون افزایش شوری خاک
کاهش دهنده شوری، pH خاک و بهبود دهنده بافت خاک
امکان استقرار بهتر نشاء در خاک و رشد بهتر آن
نحوه مصرف: اختلاط با خاک
موارد مصرف: پیاز/ سبزی و صیفی
توصیه مصرف:
 
پیاز/ سبزی و صیفی
اختلاط با خاک
200-400 کیلوگرم در هکتار

وکوزیم گرانول Wokozim Granules

محرک رشد گرانول شده
10 کیلوگرمی
معرفی:
حاوی مواد محرک رشد برای رشد بهتر
استفاده بهتر گیاه از مواد غذائی و رطوبت موجود درخاک
بهبود ریشه دهی
ترکیبات: عصاره جلبک دریایی، مواد آلی، پروتئین ها و محرک های رشد
نحوه مصرف: مصرف خاکی
موارد مصرف: پیاز/ سبزی وصیفی
توصیه مصرف:
 
پیاز/ سبزی و صیفی
اختلاط با خاک
20-40 کیلوگرم در هکتار

نواتک سلوب 48 - 14

Novatec Solub 14-48

پودر قابل حل در آب 25 کیلوگرمی
ساخت آلمان
معرفی:
امکان جذب حداکثری فسفر بالا و ازت توسط گیاه
کمک به تولید ریشه قوی
تولید میوه ای بیشتر، پرگوشت تر، زودرس تر
دارای تکنولوژی DMPP )کاهش هدر رفت ازت(
عاری از کلر و مناسب برای گیاهان حساس به شوری
تولید اروپایی با فرمولی انحصاری و بی نظیر
هزینه در هکتار کمتر نسبت به سایر کودهای NPK
نحوه مصرف: مصرف خاکی/ کود آبیاری
موارد مصرف: پیاز/ سبزی وصیفی
توصیه مصرف:
 
پیاز/ سبزی وصیفی
مصرف خاکی/ کودآبیاری )تکرار بسته به نیاز گیاه، هر 15 - 10 روز(
4-8  کیلوگرم در هکتار
 
 

سنگرال اوره فسفات    18 - 44

Sangral  Urea Phosphate 18-44

پودر قابل حل در آب 25 کیلوگرمی
ساخت امارات
معرفی:
اسیدی کردن خاک وکمک به جذب حداکثری فسفر و سایر عناصر موجود در خاک
افزایش ریشه زایی و گلدهی گیاه به علت امکان جذب حداکثری فسفر
بهترین جایگزین دی آمونیوم فسفات معمولی
رسوب گیری قطره چکان ها در نوارهای آبیاری به علت دارا بودن خاصیت اسیدی
نحوه مصرف: مصرف خاکی/ کودآبیاری، محلول پاشی
موارد مصرف: پیاز/ سبزی وصیفی(
توصیه مصرف:
 
پیاز/ سبزی وصیفی
محلول پاشی
مصرف خاکی-کودآبیاری
2-3  کیلوگرم در هزار لیتر آب
8- 4  کیلوگرم در هکتار

هیومکس مایع Humax Liquid

مایع کاملا قابل حل در آب 4 لیتری
ساخت آمریکا
معرفی:
با کیفیت ترین و معروفترین هیومیک اسید دنیا با بهترین مواد اولیه و موثرترین روش تولید کشور آمریکا
افزایش امکان جوانه زنی بذور در خاک
کمک به استقرار سریع ریشه درخاک
بهبود بی نظیر بافت خاک، میزان مواد آلی درخاک، افزایش جمعیت موجودات مفیددرخاک
کمک به افزایش جذب تمامی عناصر مفید موجود در خاک توسط گیاه
نحوه مصرف: کودآبیاری/ بذرمال
موارد مصرف: ذرت/ غلات
توصیه مصرف:
 
پیاز/ سبزی وصیفی
کودآبیاری
بذر مال
4-6  لیتر در هکتار
5 / 1- 1  لیتر در هر 100کیلوگرم بذر گیاهان زراعی

هیومکس پودری Humax 95 WSG

پودر قابل حل در آب 1 کیلوگرمی
ساخت آمریکا
معرفی:
با کیفیت ترین و معروفترین هیومیک اسید دنیا با بهترین
مواد اولیه و موثرترین روش تولید کشور آمریکا
افزایش امکان جوانه زنی بذور در خاک
کمک به استقرار سریع ریشه درخاک
بهبود بی نظیر بافت خاک، میزان مواد عالی درخاک، افزایش
جمعیت موجودات مفید در خاک
کمک به افزایش جذب تمامی عناصر مفید موجود در خاک توسط گیاه
دارای بیش از 6 برابر هیومیک اسید و فولویک اسید نسبت به هیومیک اسید های مایع
هزینه در هکتار بسیار پایین
نحوه مصرف: کودآبیاری / بذر مال
موارد مصرف: پیاز/ سبزی وصیفی
توصیه مصرف:
 
پیاز/ سبزی وصیفی
مصرف درآب آبیاری
بذر مال
5-2 کیلوگرم در هکتار
150-200  گرم )محلول در میزان آب مورد نیاز( برای هر 100 کیلوگرم بذر
 

فولزایم اس پی  Fulzyme SP

پودر 0/5 کیلوگرمی
آبیاری اول )بعد ازخاک آب(
ساخت آمریکا
معرفی:
افزایش ریشه زایی
حاصلخیز کننده و بارور کننده خاک
حاوی مواد آلی
کمک به جذب حداکثری فسفر توسط گیاه
تولید کشور آمریکا
نحوه مصرف: کودآبیاری/ مصرف خاکی
موارد مصرف: پیاز/ سبزی وصیفی
توصیه مصرف:
 
نام گیاه
نحوه مصرف
مقدار مصرف
پیاز/ سبزی وصیفی
کودآبیاری
0/5-1  کیلوگرم همراه آبیاری اول
0/5-1  کیلوگرم قبل از گلدهی
0/5-1  کیلوگرم بعد از گلدهی )یا اواسط
دوران گلدهی، یک ماه بعد از نوبت دوم(
بذرمال
یک گرم برای هر کیلوگرم بذر

فولزایم پلاس اس پی Fulzyme Plus SP

پودر 0/5 کیلوگرمی
ساخت آمریکا
معرفی:
افزایش ریشه زایی
حاصلخیز کننده و بارور کننده خاک
حاوی موادآلی ومحرک های رشد و ریز موجودات مفید
کمک به جذب حداکثری فسفرتوسط گیاه
تولید کشور آمریکا
نحوه مصرف:کودآبیادی/ بذرمال
موارد مصرف: ذرت/ غلات
توصیه مصرف:
 
نام گیاه
نحوه مصرف
مقدار مصرف
پیاز/ سبزی وصیفی
کودآبیاری
0/5-1  کیلوگرم همراه آبیاری اول
0/5-1  کیلوگرم قبل از گلدهی
0/5-1  کیلوگرم بعد از گلدهی )یا اواسط
دوران گلدهی، یک ماه بعد از نوبت دوم(
بذرمال
یک گرم برای هر کیلوگرم بذر
 

سنگرال 20 - 20 - 20

Sangral 20-20-20

پودر قابل حل در آب
25 کیلوگرمی
ساخت بلژیک
معرفی:
تأمی نکننده عناصر NPK به طور متناسب برای گیاه
کاملا محلول در آب
سرعت جذب بالا
دارای گوگرد جهت تأمین این عناصر برای گیاه
عاری از مواد آلاینده
حاوی عناصر ریز مغذی
نحوه مصرف: مصرف خاکی کودآبیاری / محلول پاشی
موارد مصرف: ذرت/ غلات
توصیه مصرف:
 
پیاز/ سبزی وصیفی
محلول پاشی
مصرف خاکی-کودآبیاری
1-3  کیلوگرم در هزار لیتر آب
5-15 کیلوگرم در هکتار

یونی گرین 20 - 19 - 20

Unigreen 20 - 19 - 20

پودر قابل حل در آب
10 کیلوگرمی
ساخت لبنان
معرفی:
تأمین مناسب ازت، فسفر و پتاس در طول دوره رشد .کیفیت مواد اولیه بسیار بالا .حلالیت بسیار بالا در آب .دارای پتاسیم و نیتروژن به فرم نیترات پتاسیم و عناصر ریز مغذی به شکل کلات
نحوه مصرف: کودآبیاری/ محلول پاشی
موارد مصرف: پیاز/ سبزی وصیفی
توصیه مصرف:
پیاز
سبزی وصیفی
کودآبیاری
(در صورت نیاز تکرار 15 - 10 روز یک بار)
محلول پاشی
(در صورت نیاز تکرار 15 - 10 روز یک بار)
5-15 کیلو گرم در هکتار
2-4 کیلو گرم در هکتار

نوتری پلاس 20 - 20 - 20

Nutri plus 20-20-20

پودر قابل حل در آب  25  کیلوگرمی
اتحادیه اروپا
معرفی:
کود NPK تأمین کننده متناسب عناصر
دارای عناصر ریز مغذی
پودر قابل حل در آب با قابلیت جذب سریع برای گیاه
بهبود کیفیت و کمیت محصول
نحوه مصرف: مصرف خاکی کودآبیاری/ محلول پاشی
موارد مصرف: ذرت/ غلات
توصیه مصرف:
 
پیاز/ سبزی وصیفی
مصرف خاکی کودآبیاری
محلول پاشی
 5-15 کیلوگرم در هکتار
1-3 کیلوگرم در هکتار

باسفولیرا کتیو Basfoliar Aktiv

مایع 1 لیتری
ساخت آلمان
معرفی:
کالای چند منظوره )کود و محرک رشد(
تامین ازت، فسفر و پتاس و محرک رش د )عصاره جلبک دریایی( و ریز مغذی های مورد نیاز گیاه
پیشگیری کننده بیماری های قارچی
تولید اروپا، از باکیفیت ترین مواد اولیه
ذرت با عملکرد بیشتر، دانه دارتر، قدبلندتر
افزایش مقاومت اکتسابی گیاه از طریق افزایش سطح فایتوآلکسین های گیاهی
نحوه مصرف: محلول پاشی و کودآبیاری )سیستم آبیاری قطره ای(
موارد مصرف: ذرت/ غلات
توصیه مصرف:
 
پیاز/ سبزی وصیفی
محلول پاشی
کودآبیاری
3-5  لیتر در هکتار
10 - 5  کیلو در هکتار

فسگارد Phosgard

مایع 1  لیتری
ساخت آمریکا
معرفی:
دارای خواص قارچ کشی و کودی همزمان بسیار عالی
درصد بالای فسفر و پتاسیم
پیشگیری و افزایش مقاومت نسبت به بیمار یهای قارچی و سفیدک های دروغی
تولید کشور آمریکا
نحوه مصرف: محلول پاشی و کودآبیاری
موارد مصرف: پیاز/ سبزی وصیفی
توصیه مصرف:
 
پیاز/ سبزی وصیفی
محلول پاشی
کودآبیاری
3 لیتر در هکتار برای پیشگیری
3- 1  لیتر در هکتار
5  لیتر در هکتار )در صورت عدم
مصرف در مرحله اول و بروز بیماری(
5 لیتر در هکتار

سولوپتاس  Solupotasse

پودر قابل حل در آب 25  کیلوگرمی
ساخت بلژیک
معرفی:
مقاوم کننده ذرت/ غلات درمقابل تنش های محیطی از قبیل خشکی و شوری و سرما
افزایش زودرسی محصول
استفاده از طریق نوار آبیاری
اسیدی کردن خاک
نحوه مصرف: محلول پاشی/ کودآبیاری - آبیاری تحت فشار
موارد مصرف: پیاز/ سبزی وصیفی
توصیه مصرف:
 
پیاز/ سبزی و صیفی
کودآبیاری
8-15 کیلو گرم در هکتار
آبیاری تحت فشار
7-12 کیلو گرم در هکتار
محلول پاشی
3-4 کیلو گرم در هزارلیتر آب

بیومین کلبر Biomin CalBor

مایع 1 لیتری
معرفی:
بهترین منبع تأمین هم زمان کلسیم کلات شده با اسیدآمینه گلایسین و عنصر بُر
زود رسی نسبی محصول
افزایش خاصیت انبارداری و امکان ارسال به مناطق دور تر
محصول بیشتر و مقاوم تر به بیماری ها
تولیدکشورآمریکا از بهترین مواد اولیه
موارد مصرف: پیاز/ سبزی وصیفی
نحوه مصرف: محلول پاشی
توصیه مصرف:
 
پیاز ، سبزی وصیفی
محلول پاشی
0/5 – 1  لیتر در هکتار )درصورت نیاز تکرار 15 - 10 روز یک بار(

بیومین کلسیم Biomin Calcium

مایع 1 لیتری
ساخت آمریکا
معرفی:
بهترین و طبیعی ترین منبع تأمین کلسیم کلات شده با اسیدآمینه گلایسین
افزایش مقاومت گیاه به بیماری ها و تنش های محیطی
محصول زودرس تر و خوش فرم تر با بازارپسندی بهتر
تولیدکشور آمریکا از بهترین مواد اولیه
نحوه مصرف: محلول پاشی
موارد مصرف: پیاز/ سبزی و صیفی
توصیه مصرف:
 
پیاز
سبزی وصیفی
آب آبیاری
2-5 کیلوگرم در هکتار

نوتری پلاس ماگما Nutriplus® Magma

پودر قابل حل در آب
1 کیلوگرمی
ساخت اسپانیا
معرفی:
دارای عناصر آهن، روی و منگنز می باشد که آهن آن به صورت EDDHMA کلات شده است.
کود مناسبی برای استفاده به صورت کاربرد خاکی و کودآبیاری بوده و دارای پایداری بالا در دامنه وسیعی از خاک های اسیدی تا قلیایی می باشد.
کام القابل حل در آب ب پوده و دارای درصد بالایی از ایزومر اورتو- اورتو ) 8/ 4 درصد( می باشد.
نحوه مصرف: اختلاط با خاک/ همراه آب آبیاری
موارد مصرف: ذرت/ غلات
توصیه مصرف:
 
پیاز
سبزی وصیفی
آب آبیاری
2-5 کیلوگرم در هکتار

بازافر Basafer

پودر قابل حل1 کیلوگرمی
اتحادیه اروپا
معرفی:
تأمین کننده آهن گیاه از طریق خاک و کودآبیاری
قابلیت جذب فوق العاده در خاک های آهکی و شور
افزایش دهنده کیفیت ذرت
تولید اروپا از بهترین مواد اولیه
از معروف ترین کودهای آهن مورد استفاده در اروپا
ترکیبات: کلات آهن 6 % کلات شده یا EDDHA
نحوه مصرف: مصرف خاکی /کود ابیاری
موارد مصرف: پیاز/ سبزی وصیفی
توصیه مصرف:
 
پیاز/ سبزی وصیفی
مصرف خاکی/ کودآبیاری
2-5  کیلوگرم درهکتار  )تکراربسته به نیاز گیاه هر 10 - 15 روز یکبار(

لیبفر اس پی Libfer SP

پودر قابل حل در آب
1 کیلوگرمی
ساخت اسپانیا
معرفی:
کودآهن بسیارباکیفیت به صورت کلات EDDHA
تولید اروپا
افزایش کیفیت و عملکرد ذرت/غلات
حلالیت بسیار بالا
قابلیت جذب بالا حتی درخاک های قلیایی وآهکی و شور
ترکیبات: آهن 6% به فرم کلات Fe-EDDHA
نحوه مصرف: مصرف خاکی/ کودآبیاری
موارد مصرف: پیاز/ سبزی وصیفی
توصیه مصرف:
 
پیاز/ سبزی وصیفی
مصرف خاکی/ کودآبیاری
2-5 کیلوگرم در هکتار

نواتک سلوب  14-8-30

Novatec Solub 14-8-30

پودر قابل حل در آب 25  کیلوگرمی
ساخت اسپانیا
معرفی:
 امکان جذب حداکثری پتاس بالا، فسفر و ازت وکاهش تنش محصول
دارای تکنولوژی DMPP )کاهش تلفات ازت(  وعاری ازکلر و مناسب برای گیاهان حساس به شوری
محصولی با ارتفاع بلند و سبزینگی بیشتر
خوشه ای با دانه بیشتر و سنگین تر
عملکرد بیشتر
عدم آبشویی وآلودگی آب های زیرزمینی
کمک به رشد بیشتر و داشتن محصولی بیشتر و بهتر
هزینه درهکتارکمترنسبت به سایرکودهای NPK
تولید اروپا با فرمولی انحصاری و ویژه
نحوه مصرف: مصرف خاکی/کودآبیاری
موارد مصرف: پیاز/ سبزی وصیفی
توصیه مصرف:
 
پیاز/ سبزی وصیفی
مصرف خاکی/ کودآبیاری
)تکرار بسته به نیاز گیاه، هر 15 - 10 روز(
5-15  کیلوگرم در هکتار

سنگرال 40 - 8- 12

Sangral 12-8-40

پودر قابل حل در آب 25  کیلوگرمی
ساخت بلژیک
معرفی:
تأمین کننده عناصر NPK برای گیاه
دارا بودن پتاسیم بالا جهت دوران زایشی ذرت
تأمین عناصر ریز مغذی
پودر کاملا محلول با سرعت جذب بالا
عاری از مواد آلاینده
نحوه مصرف: کودآبیاری/ محلول پاشی
موارد مصرف:  پیاز/ سبزی وصیفی
 
پیاز
سبزی وصیفی
مصرف خاکی- کودآبیاری
محلول پاشی
5-15 کیلوگرم در هکتار
2-4 کیلوگرم در هکتار

نوتر یپلاس 30 - 5- 15

Nutri plus15-5-30

پودر قابل حل در آب 25 کیلوگرمی
اتحادیه اروپا
معرفی:
کود تأمین کننده عناصر NPK
دارای عناصر ریز مغذی
پودر قابل حل در آب با قابلیت جذب سریع برای گیاه
بهبود کیفیت و کمیت محصول
دارای پتاسیم بالا
دارای منیزیم
نحوه مصرف: کودآبیاری/ محلول پاشی
موارد مصرف: پیاز/ سبزی وصیفی
توصیه مصرف:
 
پیاز
سبزی وصیفی
کودآبیاری
محلول پاشی
5-15  کیلوگرم در هکتار
1-3 کیلوگرم در هکتار

بیومین 235 / Biomin 235

مایع قابل حل در آب 4  لیتری
ساخت آمریکا
معرفی:
حاوی کلیه عناصر ریز مغذی کلات شده، به طور طبیعی با اسید آمینه گلایسین
قابل استفاده به صورت محلول پاشی و آبیاری
محصولی با ارتفاع بلند و سبزینگی بیشتر
خوشه ای با دانه بیشتر و سنگین تر
عملکرد بیشتر
تولید کشور آمریکا از مواد اولیه درجه یک
نحوه مصرف: کودآبیاری/ محلول پاشی
موارد مصرف: پیاز/ سبزی وصیفی
توصیه مصرف:
پیاز/ سبزی و صیفی
کودآبیاری
محلول پاشی
2-4 لیتردر هکتار
0/5-1 لیتر در هزار لیتر آب

بیومین Biomin 446 / 446

پودر قابل حل در آب 1  کیلوگرمی
ساخت آمریکا
معرفی:
حاوی درصد بالای کلیه عناصر ریز مغذی کلات شده، به طور طبیعی با اسید آمینه گلایسین
دارای محرک رشد لازم جهت افزایش رشد رویشی و گلدهی
محصولی با ارتفاع بلند و سبزینگی بیشتر
خوشه ای بادانه بیشتر و سنگین تر
عملکرد بیشتر
حاوی درصد بالای مواد ریز مغذی
تولید کشور آمریکا از مواد اولیه درجه یک
نحوه مصرف: محلول پاشی
موارد مصرف: پیاز/ سبزی وصیفی
توصیه مصرف:
پیاز/ سبزی و صیفی
محلول پاشی
5/0 -1 کیلو در هکتار

بیومین 464 /  Biomin 464

پودر قابل حل در آب 1  کیلوگرمی
ساخت آمریکا
معرفی:
حاوی درصد بالای کلیه عناصر ریز مغذی کلات شده، به طور طبیعی با اسید آمینه گلایسین
دارای محرک رشد لازم جهت افزایش رشد رویشی و گلدهی
محصولی با ارتفاع بلند و سبزینگی بیشتر
خوشه ای با دانه بیشتر و سنگین تر
عملکرد بیشتر
حاوی درصد بالای مواد ریز مغذی
تولید کشور آمریکا از مواد اولیه درجه یک
نحوه مصرف: محلول پاشی
موارد مصرف: ذرت/ غلات
توصیه مصرف:
پیاز/ سبزی و صیفی
محلول پاشی
5/0 -1 کیلو در هکتار

لیبرل بی ام ایکسLibrel BMX

پودر قابل حل در آب1 کیلوگرمی
ساخت انگلستان
معرفی:
.حاوی کلیه عناصر ریز مغذی آهن، منگنز، مس و... به شکل کلات
.محصولی یکنواخ تتر .خاصیت انبار داری بهتر .تولید اتحادیه اروپا
نحوه مصرف: محلول پاشی
موارد مصرف: پیاز/ سبزی و صیفی
توصیه مصرف:
 
پیاز/ سبزی و صیفی
محلول پاشی
5/0 -1 کیلو در هکتار

کود فتریلون کمبی 2       Fetrilon Combi 2

پودر قابل حل در آب1 کیلوگرمی
ساخت لهستان
معرفی:
.امکان تولید بیشتر و با کیفیت تر .دارای درصد بالایی از عناصر ریز مغذی .افزایش خاصیت انبارداری و قابلیت ارسال به مناطق دور .تولید اروپا از با کیفیت ترین مواد اولیه
نحوه مصرف: محلول پاشی
موارد مصرف: پیاز/ سبزی وصیفی
توصیه مصرف:
 
پیاز/ سبزی و صیفی
محلول پاشی
5/0 -1 کیلو در هکتار

کود کی تی اس   KTS

مایع 4 لیتری
ساخت بلژیک
معرفی:
«.کود مایع تیو سولفات پتاسیم )K2S2O3( » .فاقد کلر و قابل مصرف از طریق آب آبیاری .جذب بسیار سریع توسط گیاه .مناسب برای محصولات با نیاز بالا به پتاسیم و گوگرد .متعادل کننده pH خاک های قلیایی و افزایش قابلیت جذب عناصر توسط گیاه
نحوه مصرف: کودآبیاری- محلول پاشی
موارد مصرف: پیاز/ سبزی و صیفی
توصیه مصرف:
 
پیاز/ سبزی و صیفی
کودآبیاری
محلول پاشی
5-10  ليتر در هكتار
1-3 کیلو در هکتار

علف کش فوکوس   Focus

مایع 1 لیتری
ساخت آلمان
معرفی:
.فوکوس علف کشی انتخابی و سیستمیک از خانواده شیمیایی سیکلوهگزاندیون )دیم( می باشد که توسط شرکت BASF آلمان ساخته شده و برای کنترل علف های هرز کشیده برگ در مزارع پیاز توصیه گردیده است.
.جذب از طریق شاخ و برگ علف های هرز و انتقال به سایر اندام های گیاه
.ممانعت از تولید اسیدهای چرب که مانع از رشد علف های هرز شده و باعث مرگ آن می شود
.محصولی اروپایی با کیفیتی عالی
 
نام محصول
زمان مصرف
مقدار مصرف
پیاز
4  تا 5 برگی علف های هرز
5/1-1  لیتر در هکتار
 
ملاحظات:
میزان آب مصرفی در هکتار برای سم پاشی با این علفک ش 200 تا 400 لیتر در هکتار توصیه می گردد.
برای تهیه محلول سم از آب شور و گل آلود استفاده ننما یید.
در زمان سم پاشی خاک باید رطوبت کافی داشته و علف های هرز در حال رشد فعال باشند.
تکرار سم پاشی در صورت نیاز با نظر کارشناس گیاه پزشک صورت گیرد.

علف کش سلکت سوپر Select Super®

  1  ،  12% EC لیتری
ساخت فرانسه
معرفی:
سلکت سوپر علف کشی سیستمیک و انتخابی از خانواده شیمیایی سیکلوهگزانیدیون می باشد که توسط شرکت
Arysta LifeScience فرانسه تولید شده است.
علف های هرز هدف: باریک برگ یک ساله و چند ساله در مزارع به صورت پس رویشی
نح وه اثر: توقف تولید اسید های چرب، زرد شدن و خشک شدن برگ ها بعد از حدود یک هفته و در نهایت مرگ علف هرز
بارش باران 3 ساعت پس از مصرف سلکت سوپر تاثیری بر کارایی آن ندارد
توصیه مصرف:
 
نام محصول
زمان مصرف
مقدار مصرف
پیاز
4  تا 5 برگی علف های هرز
2/1-1  لیتر در هکتار
 
ملاحظات:
مقدار آب مصرفی در هکتار برای سم پاشی با این علفک ش 200 تا 400 لیتر در هکتار توصیه می گردد.
برای تهیه محلول سم از آب شور و گل آلود استفاده ننمائید.
اختلاط سلکت سوپر با بنتازون توصیه نمی گردد.
در زمان سم پاشی، خاک باید رطوبت کافی داشته و علف های هرز در حال رشد فعال باشند
 
هالوکسی فوپ آرمتیل
Haloxyfop- R methyl
10.8% EC
1 لیتری
معرفی:
هالوکسی فوپ آر متیل علف کشی سیستمیک، انتخابی و پس رویشی از خانواده شیمیایی فوپ می باشد که توسط شرکت Biesterfeld یونان تولید شده است.
کنترل علف های هرز باریک برگ در مزارع چغندر قند، پیاز و کلزا ممانعت از تولید اسید های چرب و توقف رشد و نمو علف های هرز و مرگ آن ها بروز علائم رنگ ارغوانی زرد و بافت مردگی یک تا دو هفته بعد از سم پاشی
توصیه مصرف:
 
نام محصول
زمان مصرف
مقدار مصرف
پیاز
4  تا 5 برگی علف های هرز
لیتر در هکتار

علف کش اکس یفلورفن Oxyfluorfen

  1  ،  24% EC لیتری
ساخت یونان
معرفی:
اکسی فلورفن علف کشی تماسی، انتخابی و پس رویشی از خانواده شیمیایی Diphenyl ether می باشد که توسط شرکت Biesterfeld یونان تولید شده است.
کنترل هم زمان علف های هرز باریک برگ و پهن برگ در مزارع پیاز جذب شده از طریق شاخ و برگ علف های هرز و ممانعت از فعالیت آنزیم پروتکس در سلول ها علائم عمومی تاثیر این عل فکش زرد شدگی و بافت مردگی است .
ظهور علائم بسته به شرایط، یک تا دو هفته بعد از سم پاشی می باشد.
توصیه مصرف:
 
نام محصول
زمان مصرف
مقدار مصرف
پیاز
2 تا 5 برگی پیاز
2 لیتر در هکتار در 2 تا 5 برگی پیاز و
4-2 برگی علف های هرز
و یا 75 / 0 لیتر در هکتار در دو نوبت با
فاصله 18 روز
ملاحظات:
استفاده از سورفکتانت ها باعث افزایش کارایی علفک ش خواهد شد.
علفکش را در شرایط بدون تنش های محیطی و در زمانی که علف های هرز در رشد فعال می باشند استفاده نمائید.
از آب های شور و یا سخت و گل آلود برای ساخت محلول سم استفاده ننمائید.

قارچ کش دومارک     Domark

1 لیتری      10% EC
ساخت ایتالیا
معرفی:
قارچ کش سیستمیک با اثر پیشگیری، درمان و ریشه کنی
کنترل فوق العاده سفیدک سطحی
ماده مؤثره و فرمولاسیون انحصاری
محصول اروپایی با کیفیت استثنایی
دوره کارنس 3 روز )فاصله زمانی آخرین سم پاشی تا برداشت محصول(
موارد مصرف: پیاز/ سبزی و صیفی
توصیه مصرف:
 
نام محصول
زمان مصرف
مقدار مصرف
پیاز/ سبزی و صیفی
سفیدک سطحی
مزرعه: 5/ 0 لیتر در هکتار
 
ملاحظات:
تکرار سم پاشی در صورت نیاز با نظر کارشناس گیاه پزشک صورت گیرد.

قارچ کش کوپراکسی کلراید   Copper Oxychloride

1  کیلوگرمی     35% WP
 ساخت ایتالیا
معرفی:
کنترل بسیار خوب سفیدک دروغی و بیماری های باکتریایی
قارچ کش و باکتری کش حفاظتی از گروه ترکیبات مسی
تولید شرکت بسترفیلد و اروپا
موارد مصرف: پیاز/ سبزی صیفی
توصیه مصرف:
 
نام محصول
زمان مصرف
مقدار مصرف
پیاز/ سبزی و صیفی
سفیدک داخلی
1  تا 2 کیلوگرم در هکتار
 
ملاحظات:
از مصرف این قارچکش روی گیاهانی که نسبت به مس حساس اند خودداری شود.
تکرار سم پاشی در صورت نیاز با نظر کارشناس گیاه پزشک صورت گیرد.
زمانی که دما بالای 35 درجه سانتی گراد است و یا زمانی که احتمال وقوع
یخبندان است، مصرف سم را تا زمان مناسب شدن دما به تاخیر بیاندازید.
از کاربرد این سم روی گیاهانی که دچار تنش خشکی می باشند و یا زمانی که شاخ و برگ گیاه مرطوب است اجتناب کنید.

سم کومولوس  Kumulus

1 کیلوگرم   80% DF
ساخت آلمان
معروفترین سولفور اروپا
فرمولاسیون بی نظیر دارای گرانول هایی به اندازه 250 - 100 میکرون که درون این گرانول ها ذرات سولفور میکرونیزه 8- 1میکرون تش کیل می شود این ویژگی موجب پخش و کنترل بهتر می شود.
موارد مصرف: پیاز/ سبزی و صیفی
توصیه مصرف:
 
نام محصول
زمان مصرف
مقدار مصرف
پیاز/ سبزی و صیفی
سفیدک سطحی
3  کیلوگرم در 1000 لیتر آب
 
ملاحظات:
از اختلاط کومولوس با روغن ها و سموم مسی خودداری نما یید.
از سم پاشی در طول دوره گل دهی با کومولوس خودداری گردد.
از سم پاشی در هوای گرم و یا سرد و تنش های خشکی و یخبندان خودداری کنید.
تکرار سم پاشی در صورت نیاز با نظر کارشناس گیاه پزشک صورت گیرد.

سم حشره کش استارکل Starkle

20% SG
 
ساخت ژاپن
معرفی:
نسل سوم حشره کش های گروه نئونیکوتینوییدی می باشد
حشره کش تماسی- گوارشی با خاصیت سیستمیک
کنترل بسیار خوب سفید بالک
کم خطر برای دشمنان طبیعی
دوره کارنس 3 روز )فاصله زمانی آخرین سم پاشی تا برداشت محصول(
تولیدکشور ژاپن
موارد مصرف: پیاز/ سبزی صیفی
توصیه مصرف:
 
نام محصول
نام آفت
زمان مصرف
مقدار مصرف
پیاز/ سبزی و صیفی
سفید بالک
همزمان با شروع آلودگی
750  گرم در هکتار
 
ملاحظات:
تکرار سم پاشی در صورت نیاز با نظر کارشناس گیاه پزشک صورت گیرد.

حشره کش و کنه کش آبامکتین  Abamectin

 1 لیتری    1.8% EC
ساخت بلژیک
معرفی:
کنترل بسیار خوب حشرات و کنه ها
تولید اروپا با کیفیت منحصر به فرد
کن هکش و حشره کشی تماسی و گوارشی با خاصیت سیستمیک محدود
موارد مصرف: پیاز/ سبزی صیفی
توصیه مصرف:
 
نام محصول
نام آفت
مقدار مصرف
پیاز/ سبزی و صیفی
مگس مینوز سبزی و صیفی
6/0 لیتر در هکتار
 
ملاحظات:
تکرار سم پاشی در صورت نیاز با نظر کارشناس گیاه پزشک صورت گیرد.

حشره کش اویسکت  Evisect

100 گرمی   50% SP
ساخت فرانسه
معرفی:
حشره کشی تماسی، گوارشی و تا حدودی سیستمیک
پس از مصرف در محیط تجزیه شده و برای بیشتر دشمنان طبیعی آفات، کم خطر است.
حشره کشی مناسب برای مبارزه تلفیقی آفات
تولید کشور فرانسه
دارای دوره کارنس 3 روزه
موارد مصرف: پیاز/ سبزی و صیفی
توصیه مصرف:
 
نام محصول
نام آفت
زمان مصرف
مقدار مصرف
پیاز/ سبزی و صیفی
سفید بالک
همزمان با شروع آلودگی
750  گرم در هکتار
 
ملاحظات:
تکرار سم پاشی در صورت نیاز با نظر کارشناس گیاه پزشک صورت گیرد.