دسته بندی ها

محصولات زراعی

محصولات زراعی

لیست کلیه محصولات زراعی به کشت به صورت ذیل دست بندی گردیده است:
ردیف محصولات زراعی
1 گندم
2 یونجه
3 ذرت علوفه ای
4 جو
5 کلزا
6 صیفی جات ( گوجه فرنگی ، سیب زمینی ، خیار )