دسته بندی ها

فلفل دلمه ای

فلفل دلمه ای

مقدمه ای بر فلفل دلمه ای

فلفل دلمه ای، با سطح زیر کشت جهانی 530 هزار هکتار، بومی مکزیک و آمریکاست و کش ور چین و پس از آن، مکزیک و اندونزی، بزرگترین تولیدک نندگان فلفل در جهان هستند.
تحقیقات نشان داده است که کاپسی سین ( Capsaicin ) موجود در این گیاه، باعث کاهش بروز زخم معده می شود.به علاوه، این سبزی سرشار از تر یکبات آنتی اکسیدانی مثل ویتامین C و کاروتن است.
فلفل در ایران
مراکز عمده کشت فلفل در ایران، مناطق سمنان، هرمزگان، خوزستان و سایر نقاط جنوب ایران است.
مسائل و مشکلات کاشت فلفل دلمه ای و راه حلهای پیشنهادی شرکت به کشت
فلفل از ميوه هاي فصل گرم و نسبت به سرما و يخبندان، به ویژه دماي زير 15 درجه سانتی گراد، بسيار حساس است.این گياه، در دماي 16 تا 21 درجه ( یعنی دماي پايه حدود 18 درجه ) سانتی گراد، بهترين شرایط رشد را دارد و در دماي بالاتر از 32 درجه سانتی گراد، گلدهي آن متوقف مي شود.
فلفل نسبت به طول زمان روز هم، حساسیت دارد؛ به طوری که گلدهي آن، حدود 2 ماه پس از كاشت، شروع و با افزايش طول روز، بيشتر مي شود.
دوره رشد فلفل از هنگام باروري تا برداشت محصول، 50 تا 120 روز است.
 
تیم کارآزموده شرکت به کشت ، پس از مطالعه عوامل مؤثر در افزایش عملکرد و بالا بردن درآمد و سودآوری فلفلک اران، راهکارهایی را به شرح ذیل طبقه بندی و ارائه کردند:
- مبارزه با آفات و امراض:
* مگس سفید
برای مبارزه با این آفت، سم استارکل Starkle توصیه می شود.
* مینوز سبزی و صیفی  leaf miner) , Liriomyza sativae Blanchard )
برای دفع این آفت، مصرف سم آبامکتین Abamectin و اویسکت Evisect پیشنهاد می گردد.
برای کنترل بیمار یهای قارچی، قارچک ش های ذیل توصیه می شوند:
-دومارک Domark برای کنترل سفیدک سطحی
-کوپراکسی کلراید Copper Oxychloride برای کنترل سفیدک داخلی
- خاک:
خاك مناسب برای کشت فلفل، خاك لومي- شني است.
به دلیل کمبود مواد آلی، بافت نامناسب و آهکی و شور بودن خاک بیشتر مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری ایران؛ و از همه مهمتر، استفاده غیر اصولی از کودهای دامی که عمدتا بدون عملیات کمپوست سازی مؤثر مصرف می شوند،
هزینه های گزافی به کشاورزان تحمیل می شود.مصرف کالاهای پیشنهادی در جدول توصیه ها، به بهبود شرایط و کاهش هزینه ها کمک میک ند:
•پرل هوموس Perl Humus / کاندیت Condit
•وکوزیم گرانول Wokozim Granule
استفاده از این کودها، موجب اصلاح بافت خاک، افزایش مواد آلی، کاهش میزان شوری و قلیایی بودن، افزایش جمعیت موجودات زنده مفید در خاک و تأمین ازت مورد نیاز گیاه می شود؛ و در ضمن، ریشه زایی و استقرار بهتر نشاء ) پس از انتقال به زمین اصلی(، جذب بیشتر مواد غذایی موجود در خاک و از همه
مهمتر، کاهش برخی بیمار یهای قارچی خاکزاد را نیز در پی دارد.
- مرحله 4- 3 برگی:
گیاه در این مرحله، برای رشد بهتر ساقه و توسعه پوشش برگی، نیاز به ازت و فسفر دارد.استفاده از کود سنگرال اوره فسفات علاوه بر تأمین این عناصر،در کاهش pH نیز مؤثر است.کودهای نواتک هم با آزادسازی تدریجی ازت، ضمن تأمین متناسب این عنصر، در کاهش هزینه های کشاورزی و آلودگی های زیست محیطی مؤثرند.
کود های هیومکس مایع )یا پودر(، فولزایم و فولزایم پلاس، سبب افزایش مواد آلی و حاصلخیزی بافت خاک؛ و کودهای فسگارد و به ویژه باسفولیر اکتیو )دارای مواد محرک رشد(، علاوه بر تأمین فسفر و پتاسیم، باعث افزایش عملکرد و توسعه گیاه و مقاومت آن در برابر بیمار یهای قارچی می شوند.
- مرحله 8- 6 برگی:
در این مرحله، کود های حاوی عناصر ماکرو و محلول پاشی هایی مانند آهن، روی و منگنز، باعث رشد بهتر گیاه و افزایش عملکرد می شود. استفاده از کود های ذیل، نتایج خوبی در پی خواهد داشت:
 
•سنگرال 20 - 20 – 20 (Sangral 20-20-20)
نیتروفسکا فولیر 19 - 19 20 (nitrfoska Foliar 20-19-19)
نواتک 17 - 10 16 (Novatec 16-10-17)
لیبفر اس پی (Libfer SP)
نوتری پلاس 20 - 20 - 20(nutriplus 20-20-20)
بازافر (Basafer)
یونی گرین 20 - 19 - 20(Unigreen 20-19-20)
ماگما   (  Magm)
 
 
- ظهور اولین گل:
گیاه فلفل، نیاز تلقیحی بالایی دارد و در این مرحله، به عناصری نیازمند است که توان زایشی آن را افزایش دهند. کود های توصیه شده، برای همین منظور و در نتیجه، بالا بردن عملکرد محصول، در نظر گرفته شده اند:
 
لیبفر اس پی    (Libfer SP )
وکوزیم مایع (   Wokozim)
بازافر(Basafe)
بیوفرت ( Biofe )
ماگما  ( Magma  )
نواتک 14 - 48   (Novatec 14 - 48 )
لیبرل آهن (Librel Fe-Lo  )
سنگرال اوره فسفات sangral urea phosphate ) )
 
- مرحله تشکیل میوه تا برداشت:
در مرحله تشکیل میوه فلفل، نیاز به سه عنصر اصلی ازت، فسفر و به خصوص پتاسیم؛ و نیز، محلول پاشی ها افزایش میی ابد. البته نباید در مصرف کود های ازته افراط کرد؛ زیرا مصرف بیش از حد ازت، بر اندازه، رنگ و مزه و میوه فلفل اثر منفی گذارده، مقاومت گیاه را نسبت به برخی بیمار یها کاهش می دهد.
مصرف کافی پتاسیم و محلول پاشی ها در این مرحله، علاوه بر تأثیر در تلقیح بهتر، زودرسی، یکنواختی و شکل مناسبتر میوه، بر مقاومت گیاه نسبت به انواع تنش ها، آفات و بیمار یها می افزاید و میزان تولید و بازارپسندی محصول را نیز بالا می برد. در ضمن، گیاه در برابر شوری و کم آبی مقاومتر می شود و بازیافت آب و کود هم افزایش می یابد.
علاوه بر این عناصر، مصرف کافی عنصر کلسیم نیز در بهبود یکفیت و افزایش ماندگاری محصول، نقش اساسی بازی می کند.
بنا بر دلایل یاد شده و پسا ز بررسی های کارشناسان شرکت بازارگانک الا، مصرف این کالاها تا زمان برداشت محصول و بر اساس فواصل مندرج در جدول، توصیه می شود:
 
هیومکس مایعHumax L
سنگرال 40 - 8- 12
Sangral 12-8-40
هیومکس پودر  Humax WSG
سولوپتاس Solupotasse
فولزایم پلاس اس پی
Fulzyme Plus Sp
نوتری پلاس )نیترات کلسیم(
nutri plus CAN
فولزایم اس پی    Fulzyme S
فتریلون کمبی Fetrilon Combi
لیبرل منیزیم   Librel Mg
لیبرل بی ام ایکس    librel BMX
بیومین کلسیم   Biomin Ca
بیومین  446  /    Biomin 446
بیومین کلبر    Biomin Cal
بیومین 464  /   Biomin 464
نوتری پلاس 30 - 5- 15
nutri plus 15-5-30
بیومین  235  /   Biomin 235
یونی گرین 43 - 3- 12
Unigreen 12-3-43
 
 
 
مشاوره با کارشناسان خبره محلی که با شرایط کشت در منطقه آشنا هستند؛ در بهبود توصیه ها، بهینه کردن مصرف کود ها و سموم، و جلوگیری از خطرات و صدمات احتمالی، ضروری است.
 
 
کود
زمان مصرف
زمان مصرف
نحوه مصرف
میزان مصرف
اولویت
ملاحظات
قبل از کشت
پرل هوموس/ کاندیت
مخلوط با خاک
100-300 کیلوگرم در هکتار
2
 
وکوزیم گرانول
مخلوط با خاک
20-40 کیلوگرم در هکتار
4
مخلوط با خاک و کود دامی
مرحله 4- 3برگی
سنگرال اوره فسفات/ نواتک 48 - 14
کودآبیاری
10-15 کیلوگرم در هکتار
1
 
هیومکس مایع/ هیومکس پودر
کودآبیاری
4-6 لیتر در هکتار
2
هر یک  کیلوگرم هیومکس پودر معادل 6  لیتر هیومکس مایع می باشد
فولزایم اس پی/ فولزایم پلاس اس پی
کودآبیاری
1 کیلوگرم در هکتار
4
 
فسگارد/ باسفولیر اکتیو
محلول پاشی
2-3 لیتر در هکتار
4
 
مرحله 8- 6 برگی
نواتک 17 - 10 - 16 / سنگرال 20 - 20 2
یونی گرین 20 - 19 - 20 / نوتری پلاس 20 - 20 - 20
کودآبیاری
5-15 کیلوگرم در هکتار
1
 
نیتروفسکا فولیر 19 - 19 - 20
محلول پاشی
1-3 کیلوگرم در هکتار
1
 
لیبفر اس پی/ ماگما/ بازافر
کودآبیاری
1-3 کیلوگرم در هکتار
2
 
ظهور اولین گل
سنگرال اوره فسفات/ نواتک 48 - 1
کودآبیاری
8-12 کیلوگرم در هکتار
1
 
لیبفر اس پی/ ماگما/ بازافر
کودآبیاری
1-3 کیلوگرم در هکتار
2
 
لیبرل Fe-Lo
محلول پاشی
1 کیلوگرم در هکتار
2
 
وکوزیم مایع/ بیوفرت
محلول پاشی
1-2 لیتر در هکتار
4
 
تشکیل میوه
یونی گرین 43 - 3- 1
محلول پاشی
2-5 کیلوگرم در هکتار
1
امکان استفاده در آب آبیاری
نوتری پلاس 30 - 5- 15 / سنگرال 40 - 8- 12
کودآبیاری
5-15 کیلوگرم در هکتار
1
 
هیومکس مایع/ هیومکس پودر
کودآبیاری
4- 6 لیتر در هکتار
2
هر یک  کیلوگرم هیومکس پودر معادل 6  لیتر هیومکس مایع می باشد
لیبرل منیزیم
محلول پاشی
5/1 – 5/0 کیلوگرم در هکتار
3
 
بیومین کلسیم/ بیومین کلبر
محلول پاشی
5/0-1 کیلوگرم در هکتار
3
 
فولزایم اس پی/ فولزایم پلاس اس پی
کودآبیاری
1 کیلوگرم در هکتار
4
 
رشد میوه و برداشت
سولوپتاس
کودآبیاری
10 – 15 کیلوگرم در هکتار
1
در صورت نیاز می توان به صورت محلول پاشی استفاده کرد
نوتری پلاس CAN ) نیترات کلسیم(
کودآبیاری
6-10 کیلوگرم در هکتار
2
 
بیومین کلسیم/ بیومین کلبر
محلول پاشی
1-2 لیتر در هکتار
3
 
فتریلون کمبی/ لیبرل BMX / بیومین 446 /
بیومین 464 / بیومین 23
محلول پاشی
5/0-2 کیلوگرم در هکتار / لیتر در هکتار
3
 
 

توصیه سموم برای فلفل دلمه ای :

قارچ کش
نام سم
علف هرز/ بیماری/ آفت
میزان مصرف/ دوز
نوع/ روش و زمان مصرف
دومارک
سفیدک سطحی
5/0 لیتر در هکتار در مزرعه
4/0 در هزار در گلخانه
به محض مشاهده اولین علائم بیماری
کوپراکسی کلراید
سفیدک داخلی
1-2 کیلوگرم در هکتار
حشره کش
کنه کش
استارکل
سفید بالک
750  گرم در هکتار
 
آبامکتین
مینوز سبزی و صیفی
6/0 لیتر در هکتار
 
 
اویسکت
مگس مینوز سبزی و صیفی
750 گرم در هکتار در مزرعه و یا 75 گرم در 100 لیتر آب برای مصرف در گلخانه
به محض مشاهده اولین علائم آفت، سنین 1 و  2 لاروی

 

کودهای مورد نیاز فلفل دلمه ای:

کود ورمی کمپوست

جهت افزایش مواد آلی خاک و جذب رطوبت در راستای کاهش مصرف آب و به سازی بافت خاک جهت جذب بهتر و سریعتر مواد غذایی موجود در خاک و تثبیت PH خاک در محدوده خنثی و بهبود سریع کیفیت خاک و ایجاد مقاومت در گیاه در مقابل عوامل بیماری زا و بهبود حاصلخیزی و افزایش رشد ریشه گیاه و همچنین عاری از هرگونه تخم علفهای هرز و مواد مضر شیمیایی و بهبود جوانه زنی بذرها و جلو گیری از زرد شدن و ریزش برگها توصیه میشود در  هر هکتار 5 الی 10 تن کود ورمی کمپوست قبل از کشت به زمین تزریق گردد تا نتایج بسیار مطلوبی جهت افزایش کمی و کیفی محصولات حاصل گردد .

پرل هوموس  Perl Humus

گرانول  25  کیلوگرمی
ساخت آلمان
معرفی:
ماده آلی پایدار و دیر تجزیه شونده
بهبود ساختمان فیزیکی خاک،بهبودجذب آب و عناصرغذایی
افزایش ظرفیت تبادل کاتیونی و خاصیت بافری خاک
افزایش رشد ریشه .کاهش فرسایش خاک وکاهش سمیت فلزات سنگین
نحوه مصرف: اختلاط با خاک
موارد مصرف: فلفل/ سبزی و صیفی
توصیه مصرف:
فلفل/ سبزی و صیفی
اختلاط با خاک
گلخانه ای
فضای باز
40-80 کیلو گرم در 1000 مترمربع
100-300 کیلو گرم در هکتار
 

کاندیت مینرال  Condit® Mineral

گرانول 25 کیلوگرمی
جمهوری اسلواکی
معرفی:
تامین مواد آلی با منشاء گیاهی، زئولیت، کربن آلی و مواد آلی تخمیری
جایگزین بسیار عالی برای کود دامی بدون افزایش شوری خاک
کاهش دهنده شوری، pH خاک و بهبود دهنده بافت خاک
امکان استقرار بهتر نشاء در خاک و رشد بهتر گیاه
دارای اسید هیومیک
نحوه مصرف: اختلاط با خاک
موارد مصرف: فلفل/ سبزی و صیفی
توصیه مصرف:
فلفل/ سبزی و صیفی
اختلاط با خاک
گلخانه ای
فضای باز
100-300 کیلو گرم در 1000 مترمربع
10-20 کیلو گرم در هکتار
 

وکوزیم گرانول  Wokozim Granules

محرک رشد گرانول شده  10  کیلوگرمی
ساخت هند
معرفی:
حاوی مواد محرک رشد برای رشد بهتر فلفل
استفاده بهتر گیاه از مواد غذایی و رطوبت موجود درخاک
تقویت اولیه رشد بذور
کاهش شوک ناشی از تنش ها
بهبود ریشه دهی
ترکیبات: عصاره جلبک دریایی، مواد آلی، پروتئین ها و محرک های رشد
نحوه مصرف: مصرف خاکی
موارد مصرف: فلفل/ سبزی وصیفی
 
فلفل/ سبزی و صیفی
اختلاط با خاک
گلخانه ای
فضای باز
20-40 کیلو گرم در 1000 مترمربع
10-20 کیلو گرم در هکتار
 
 

سنگرال اوره فسفات18 -44 

Sangral Urea Phosphate 18-44

پودر قابل حل در آب25 کیلوگرمی
ساخت امارات
معرفی:
اسیدی کردن خاک وکمک به جذب حداکثری فسفر و سایر عناصر موجود در خاک
افزایش ریشه زایی و گلدهی فلفل/ سبزی و صیفی، به علت امکان جذب حداکثری فسفر
بهترین جایگزین دی آمونیوم فسفات معمولی .رسوب گیری قطره چکا نها درنوار های آبیاری به علت دارا بودن خاصیت اسیدی
افزایش خاصیت انبارداری فلفل/ سبزی و صیفی و امکان ارسال به مناطق دورتر
نحوه مصرف: مصرف خاکی - کودآبیاری/ محلول پاشی
موارد مصرف: فلفل/ سبزی و صیفی )به جز کشت های هیدرو پونیک(
توصیه مصرف:
 
سنگرال اوره فسفات 18-44
محلو ل پاشی
کودآبیاری/ مصرف خاکی
2-3 کیلوگرم در هزار لیتر آب
5-15 کیلوگرم در هکتار
 

نواتک سلوب 48 - 14  /    Novatec Solub 14-48
پودر قابل حل در آب 25 کیلوگرمی

ساخت آلمان
معرفی:
.امکان جذب حداکثری فسفر بالا و ازت توسط گیاه
.کمک به تولید ریشه قوی و گلدهی عالی
.تولید میوه ای بیشتر و پرگوشت تر
.دارای تکنولوژی DMPP )کاهش تلفات ازت(
.عاری از کلر و مناسب برای گیاهان حساس به شوری
.تولید اروپایی با فرمولی انحصاری و بی نظیر
.هزینه در هکتار کمتر نسبت به سایر کودهای NPK
نحوه مصرف: مصرف خاکی/ کودآبیاری
موارد مصرف: فلفل/ سبزی وصیفی
توصیه مصرف:
 
فلفل / سبزی وصیفی
مصرف خاکی/ کودآبیاری
10-15 کیلوگرم در هکتار
 

هیومکس مایع Humax Liquid

مایع کاملا قابل حل در آب4 لیتری
ساخت آمریکا
معرفی:
با کیفی تترین و معرو فترین هیومیک اسید دنیا با بهترین مواد اولیه و موثرترین روش تولیدکشور آمریکا
افزایش امکان جوانه زنی بذور در خاک .کمک به استقرار سریع ریشه درخاک .بهبود ب ینظیر بافت خاک، میزان مواد آلی درخاک، افزایش جمعیت موجودات مفید در خاک
کمک به افزایش جذب تمامی عناصر مفید موجود در خاک توسط گیاه
نحوه مصرف: کودآبیاری/ نشاءک اری
موارد مصرف: فلفل/ سبزی وصیفی
توصیه مصرف:
 
فلفل/ سبزی و صیفی
کودآبیاری
نشاء کاری
4-6  لیتر در هکتار
غوطه ور کردن در محلول 10  در هزار
 

هیومکس پودری  Humax 95 WSG

پودر قابل حل در آب
1 کیلوگرمی ساخت آمریکا
معرفی:
با کیفیت ترین و معرو فترین هیومیک اسید دنیا با بهترین مواد اولیه و موثرترین روش تولیدکشور آمریکا
افزایش امکان جوانه زنی بذور در خاک .کمک به استقرارسریع ریشه درخاک .بهبود ب ینظیر بافت خاک، میزان مواد آلی درخاک، افزایش جمعیت موجودات مفید درخاک
کاهش دهنده شوری .کمک به افزایش جذب تمامی عناصر مفید موجود در خاک توسط گیاه
دارای بیش از 6 برابر هیومیک اسید و فولویک اسید نسبت به هیومیک اسید های مایع
هزینه در هکتار بسیار پایین
نحوه مصرف: کودآبیاری/ بذر مال
موارد مصرف: فلفل/ سبزی و صیفی
توصیه مصرف:
 
فلفل/ سبزی و صیفی
مصرف درآب آبیاری
نشاء کاری
5/0 – 1 کیلوگرم در هکتار
غوطه ور کردن در محلول  5/1  در هزار
 
 

فولزایم اس پیFulzyme SP

پودر0/5 کیلوگرمی
ساخت آمریکا
معرفی:
.کمک به استقرار بهتر نشاء ،گل دهی بهتر وتشکیل میوه بهتر
 .افزایش ریشه زایی
.حاصلخیز کننده و بارور کننده خاک
.حاوی مواد آلی و محرک های رشد و ریز موجودات مفید
.کمک به جذب حداکثری فسفرتوسط گیاه
.تولید کشور آمریکا
نحوه مصرف: کودآبیاری/ بذرمال
موارد مصرف: فلفل/ سبزی و صیفی
توصیه مصرف:
فلفل/
سبزی و صیفی
نحوه مصرف
مقدار مصرف
کودآبیاری
یک یکلوگرم درهکتار قبل از کاشت یا
همراه آبیاری اول
یک یکلو گرم در هکتار قبل از گلدهی
یک یکلوگرم در هکتار بعد از گلدهی
)یک ماه پس از نوبت دوم(
بذرمال
یک گرم برای هر یکلوگرم بذر
 

فولزایم پلاس اس پی  Fulzyme Plus SP

پودر0/5 کیلوگرمی
ساخت آمریکا
معرفی:
.افزایش ریشه زایی .حاصلخیز کننده و بارور کننده خاک .حاوی موادآلی ومحرک های رشد و ریز موجودات مفید .کمک به جذب حداکثری فسفرتوسط گیاه .تولید کشور آمریکا
نحوه مصرف: کود آبیاری/ بذرمال
موارد مصرف: فلفل/ سبزی و صیفی
توصیه مصرف:
 
فلفل/
سبزی و صیفی
نحوه مصرف
مقدار مصرف
کودآبیاری
یک یکلوگرم درهکتار همراه آبیاری اول
یک یکلوگرم در هکتار قبل از گلدهی
بذرمال
یک گرم برای هر یکلوگرم بذر
 

فسگارد Phosgard

مایع 1  لیتری
ساخت آمریکا
معرفی:
.دارای خواص قارچ کشی و کودی همزمان بسیار عالی
.درصد بالای فسفر و پتاسیم
.پیشگیری و افزایش مقاومت نسبت به بیماری های قارچی و سفیدک های دروغی
.تولید کشور آمریکا
نحوه مصرف: محلول پاشی/ کودآبیاری
موارد مصرف: فلفل/ سبزی وصیفی
توصیه مصرف:
 
فلفل/
سبزی و صیفی
محلول پاشی
کودآبیاری
3 لیتر در هکتار
)برای پیشگیریا ز بروز بیماری(
3  لیتر در هکتار
5 لیتر در هکتار )در صورت عدم مصرف
مرحلها ول و بروز بیماری(
5  لیتر در هکتار
 

باسفولیرا کتیو  Basfoliar Aktiv

مایع1 لیتری
ساخت آلمان
معرفی:
.کالای چند منظوره )کود و محرک رشد( .تامین ازت، فسفر و پتاس و محرک رشد )عصاره جلبک دریایی( و محلول پاشی های مورد نیاز گیاه
.پیشگیری کننده و درمان کننده بیماری های قارچی
.تولید اروپا، از با کیفیت ترین مواد اولیه
.عملکردب یشتر
.افزایش مقاومت اکتسبی گیاه از طریق افزایش سطح فایتوآلکسین های گیاهی
نحوه مصرف: محلول پاشی و کودآبیاری )سیستم آبیاری قطر های(
موارد مصرف: فلفل/ سبزی وصیفی
توصیه مصرف:
فلفل/
سبزی وصیفی
محلول پاشی
کودآبیاری
2-5 لیتر در هکتار
5-10 لیتر درهکتار
 
سنگرالSangral 20-20-20   /     20 - 20 - 20  
پودر قابل حل در آب 25  کیلوگرمی
ساخت بلژیک
معرفی:
.تأمین کننده عناصر NPK به طور متناسب برای گیاه
.کاملا محلول در آب
.سرعت جذب بالا
.دارای منیزیم و گوگرد جهت تأمین این عناصر برای گیاه
.عاری از مواد آلاینده
.حاوی عناصر محلول پاشی
نحوه مصرف: مصرف خاکی - کودآبیاری/ محلول پاشی
موارد مصرف: فلفل/ سبزی و صیفی
توصیه مصرف:
 
فلفل/
سبزی وصیفی
مصرف خاکی - کودآبیاری
محلول پاشی
5-15 کیلوگرم در هکتار
3- 1  کیلوگرم درهکتار
 

یونی گرین 20 - 19 - 20  /   Unigreen 20 - 19 - 20

پودر قابل حل در آب
10 کیلوگرمی
ساخت لبنان
معرفی:
.تأمین مناسب ازت، فسفر و پتاس در طول دوره رشد
.کیفیت مواد اولیه بسیار بالا
.حلالیت بسیار بالا در آب
.دارای پتاسیم و نیتروژن به فرم نیترات پتاسیم و عناصر محلول پاشی به شکل کلات
نحوه مصرف: کودآبیاری/ محلول پاشی
موارد مصرف: فلفل/ سبزی وصیفی
توصیه مصرف:
فلفل/
سبزی وصیفی
کودآبیاری
محلول پاشی
5-15 کیلوگرم در هکتار
2-5 کیلوگرم در هکتار
 

نوتر یپلاس Nutri plus 20-20-20  /   20 - 20 - 20

پودر قابل حل در آب
25 کیلوگرمی
اتحادیه اروپا
معرفی:
.کود NPK تأمین کننده متناسب عناصر
.دارای عناصر محلول پاشی به صورت کلات
.پودر قابل حل در آب با قابلیت جذب سریع برای گیاه
.بهبود کیفیت و کمیت محصول
نحوه مصرف: مصرف خاکی کودآبیاری/ محلول پاشی
موارد مصرف: فلفل/ سبزی وصیفی
توصیه مصرف:
فلفل/
سبزی وصیفی
مصرف خاکی/ کودآبیاری
محلول پاشی
5-15 کیلوگرم در هکتار
1-2 کیلوگرم در هکتار
 

نیتروفسکافولیر  Nitrophoska Foliar( 20-19-19 )   /   20-19-19      

پودر قابل حل در آب  1 کیلوگرمی
ساخت اسپانیا
معرفی:
.با کیفیت ترین NPK محلول پاشی اروپا همراه بامنیزیم وگوگرد
.حلالیت بسیار بالا درمقایسه با کود های دیگر و مناسب دوران رشد رویشی
.دارای منیزیم لازم جهت نیاز ویژه فلفل
.بهترین تامین کننده ازت، فسفر و پتاس ازطریق محلول پاشی
.افزایش باور نکردنی کیفیت و عملکرد فلفل
نحوه مصرف: محلول پاشی
موارد مصرف: فلفل / سبزی و صیفی
توصیه مصرف:
فلفل / سبزی و صیفی
محلول پاشی
1-3 کیلوگرم در هکتار
 

لیبفر اس پی  Libfer SP

پودر قابل حل در آب 1  کیلوگرمی
ساخت اسپانیا
معرفی:
.کودآهن بسیار با کیفیت به صورت کلات EDDHA .تولید اروپا .افزایش کیفیت و عملکرد فلفل/ سبزی و صیفی .حلالیت بسیار بالا .قابلیت جذب بالا حتی درخاک های قلیایی وآهکی و شور .تولید اروپا
ترکیبات: آهن) %6 )Fe به فرم کلات EDDHA
نحوه مصرف: مصرف خاکی/ کودآبیاری
موارد مصرف: فلفل/ سبزی و صیفی
توصیه مصرف:
فلفل / سبزی و صیفی
مصرف خاکی/ کودآبیاری
1-3 کیلوگرم در هکتار
 

نوتری پلاس ماگما Nutriplus® Magma

پودر قابل حل در آب
1 کیلوگرمی
ساخت اسپانیا
معرفی:
.تنها تأمین کننده همزمان آهن به صورت کلات EDDHMA و منگنز و روی در خاک برای کشت فلفل
. تولید اروپا از بهترین مواد اولیه
نحوه مصرف: اختلاط با خاک/ کودآبیاری
موارد مصرف: فلفل/ سبزی و صیفی
توصیه مصرف:
فلفل / سبزی و صیفی
مصرف خاکی/ کودآبیاری
1-3 کیلوگرم در هکتار
 
ملاحظات:
کود ماگما قابل استفاده برای محلول پاشی نمی باشد چرا که جذب این کود فقط
از طریق ریشه انجام م یگیرد.تکرار مصرف بسته به نیاز گیاه می باشد.
 

ب ازافر Basafer

پودر قابل حل
1 کیلوگرمی
اتحادیه اروپا
معرفی:
.تأمین کننده آهن گیاه از طریق خاک و کودآبیاری
.قابلیت جذب فوق العاده در خاک های آهکی و شور
.افزایش دهنده کیفیت فلفل
.تولید اروپا از بهترین مواد اولیه
.از معروف ترین کود های آهن مورد استفاده در اروپا
ترکیبات: آهن) %6 )Fe به فرم کلات EDDHA
نحوه مصرف: اختلاط با خاک/ کودآبیاری
موارد مصرف: فلفل/ سبزی وصیفی
توصیه مصرف:
 
فلفل / سبزی و صیفی
مصرف خاکی/ کودآبیاری
1-3 کیلوگرم در هکتار
 
 
ملاحظات:
هرگز کود بازافر را برای مصارف محلول پاشی استفاده نکنید چرا که جذب این
کود فقط از طریق ریشه است.تکرار مصرف، بسته به نیاز گیاه می باشد
 

لیبرل آهن Liberel Fe - Lo

پودر قابل حل در آب 1  کیلوگرمی
ساخت انگلستان
معرفی:
.کیفیت بسیار بالا
.بهترین تأمین کننده آهن مورد نیاز گیاه به صورت محلول پاشی
.قابل استفاده در سیستم آبیاری به ویژه در خاک های خنثی و اسیدی
.تولید اروپا
ترکیبات: 2/ 13 % آهن به فرم کلات EDTA
نحوه مصرف: محلول پاشی
موارد مصرف: فلفل/ سبزی وصیفی
توصیه مصرف:
فلفل / سبزی و صیفی
محلول پاشی
1-3 کیلوگرم در هکتار
 
 

وکوزیم مایع   Wokozim Liquid

محرک رشد
0/5 لیتری
ساخت هند
معرفی:
.دارای عصاره جلبک دریایی جهت افزایش مواد محرک رشد در اطراف ریشه
.کاه شدهنده شوک های وارده به گیاه در اثر انتقال نشاء،تنش های محیطی، خشکی و شوری خاک
.محرک رشد گیاه و زودرسی
.افزایش کیفیت و عملکرد
.افزایش خاصیت انبارداری به جهت جذب کافی عناصر غذایی و رفع تنش ها
ترکیبات: عصاره جلبک دریایی، مواد آلی، پروتئین ها و محرک های رشد
نحوه مصرف: محلول پاشی
موارد مصرف: فلفل/ سبزی وصیفی
توصیه مصرف:
فلفل / سبزی و صیفی
محلول پاشی
5/0-1  کیلوگرم در هکتار
 
 

بیوفرت  Biofert

مایع 1  لیتری
ساخت لبنان
معرفی:
.ترکیب فوق العاده محرک رشد و ضد تنش
.گلدهی بهتر فلفل
.جلوگیری کننده از ریزش گل
.افزایش مقاومت گیاه به تن شهای محیطی
.کمک مؤثر به تلقیح و تشکیل میوه
ترکیبات: مواد آلی، مواد محرک رشد و هورمون های گیاهی
نحوه مصرف: محلول پاشی
موارد مصرف: فلفل/ سبزی وصیفی
توصیه مصرف:
فلفل / سبزی و صیفی
محلول پاشی
1-2 کیلوگرم در هکتار
 
 

یونی گرین 43 - 3- 12

Unigreen 12-3-43

پودر قابل حل در آب
1 کیلوگرمی
ساخت لبنان
معرفی:
.تأمین کننده پتاس، ازت و فسفر به همراه محلول پاشی ها در مراحل رشد میوه
.فلفل زودرس تر، سفت تر و قرمز تر
.افزایش خاصیت انبارداری و امکان ارسال به مناطق دورتر
.پتاسیم و نیتروژن موجود به صورت نیترات پتاسیم و عناصر محلول پاشی به صورت کلات EDTA
نحوه مصرف: کودآبیاری/ محلول پاشی
موارد مصرف: فلفل/ سبزی و صیفی
توصیه مصرف:
فلفل/
سبزی وصیفی
کودآبیاری
محلول پاشی
5-10 کیلوگرم در هکتار
2-4 کیلوگرم در هکتار
 
 

نوتر یپلاس 30 - 5- 15

Nutri plus15-5-30

پودر قابل حل در آب
25 کیلوگرمی
اتحادیه اروپا
معرفی:
.کود تأمین کننده عناصر
NPK .دارای عناصر محلول پاشی
.پودر قابل حل در آب با قابلیت جذب سریع برای گیاه
.بهبود کیفیت و کمیت محصول
.دارای پتاسیم بالا
.دارای منیزیم
نحوه مصرف: مصرف خاکی کودآبیاری/ محلول پاشی
موارد مصرف: فلفل/ سبزی وصیفی
توصیه مصرف:
 
فلفل/
سبزی وصیفی
مصرف خاکی/ کودآبیاری
محلول پاشی
5-15 کیلوگرم در هکتار
1-3 کیلوگرم در هکتار
 
 

سنگرال 40 - 8- 12

Sangral 12-8-40

پودر قابل حل در آب
25 کیلوگرمی
ساخت بلژیک
معرفی:
.تأمین کننده عناصر NPK برای گیاه
.دارا بودن پتاسیم بالا جهت دوران زایشی گیاه
.تأمین عناصر محلول پاشی
.پودر کاملا محلول با سرعت جذب بالا
.عاری از مواد آلاینده
نحوه مصرف: مصرف خاکی- کودآبیاری/ محلول پاشی
موارد مصرف: فلفل/ سبزی وصیفی
توصیه مصرف:
فلفل/
سبزی وصیفی
مصرف خاکی/ کودآبیاری
محلول پاشی
5-15 کیلوگرم در هکتار
2-4 کیلوگرم در هکتار
 
 

لیبرل منیزیم Librel Mg

پودر قابل حل در آب 1  کیلوگرمی
ساخت انگلستان
معرفی:
.لیبرل منیزیم، کلات منیزیم از نوع
EDTA .پیشگیری و رفع کمبود منیزیم به صورت محلول پاشی
.افزایش کلروفیل و سبزینگی در گیاه
ترکیبات:منیزیم  %5/5 ( Mg ) به فرم کلات EDTA
نحوه مصرف: محلول پاشی
موارد مصرف: فلفل/ سبزی وصیفی
توصیه مصرف:
محلول پاشی )تکرار بسته به نیاز گیاه هر 15 - 10 روز(
فلفل/ سبزی و صیفی
5/0 – 5/1 کیلوگرم در هکتار
 

بیومین کلسیم Biomin Calcium

مایع
1 لیتری
ساخت آمریکا
معرفی:
.بهترین و طبیع یترین منبع تامین کلسیم کلات شده با اسیدآمینه گلایسین برای فلفل
.افزایش مقاومت گیاه به بیماری ها وتنش های محیطی
.فلفلی زودرس تر و پرمحصول تر با بازار پسندی بهتر
.تولیدکشور آمریکا از بهترین مواد اولیه
نحوه مصرف: محلول پاشی
موارد مصرف: فلفل/ سبزی و صیفی
توصیه مصرف:
فلفل/
سبزی وصیفی
محلول پاشی
5/0-1 لیتر در هکتار در هر نوبت
 

بیومین کلبر Biomin CalBor

مایع 1  لیتری
ساخت آمریکا
معرفی:
.بهترین منبع تأمین همزمان کلسیم کلات شده با اسیدآمینه گلایسین و بر برای فلفل دلمه ای
.زودرسی نسبی محصول و کاهش ریزش محصول
.افزایش خاصیت انبارداری و امکان ارسال به مناطق دورتر
.میوه بیشتر و مقاوم تر به بیماری ها
.تولیدکشورآمریکا از بهترین مواد اولیه
موارد مصرف: فلفل/ سبزی وصیفی
نحوه مصرف: محلول پاشی
توصیه مصرف:
فلفل/
سبزی وصیفی
محلول پاشی
5/0-1 لیتر در هکتار
 

سولوپتاس Solupotasse

پودر قابل حل در آب
25 کیلوگرمی
ساخت بلژیک
معرفی:
.مقاوم کننده فلفل/ سبزی وصیفی درمقابل تنش های محیطی از قبیل خشکی و شوری و سرما
.افزایش رنگ پذیری وگوشت دار شدن فلفل .افزایش زودرسی .استفاده از طریق نوار آبیاری .اسیدی کردن خاک .تولید اروپا
نحوه مصرف: محلول پاشی / کودآبیاری - آبیاری تحت فشار
موارد مصرف: فلفل/ سبزی و صیفی
توصیه مصرف:
فلفل/ سبزی و صیفی
نحوه مصرف
فضای باز
گلخانه
کودآبیاری
8-15 کیلوگرم در هکتار
4-6 کیلوگرم در 1000 مترمربع
آبیاری تحت فشار
7-12 کیلوگرم در هکتار
3-5 کیلوگرم در 1000 مترمربع
محلو لپاشی
3-4 کیلوگرم در هکتار
2-4 کیلوگرم در 1000 مترمربع
 
 

نوتری پلاس CAN

Nutriplus CAN

پودر قابل حل در آب
25 کیلوگرمی
ساخت لبنان
معرفی:
.تأمین کننده کلسیم و نیتروژن مورد نیاز فلفل/ سبزی و صیفی .افزایش دهنده کیفیت محصول و خاصیت انبارداری .افزایش مقاومت فلفل/ سبزی وصیفی به بیماری ها .بهبود ماندگاری و حمل و نقل
نحوه مصرف: کودآبیاری/ محلول پاشی
موارد مصرف: فلفل/ سبزی وصیفی
توصیه مصرف:
فلفل/ سبزی وصیفی
میزان مصرف بر حسب کیلو گرم
کود آبیاری
)در هکتار در هر دوره(
محلو لپاشی
)در هکتار(
4-10
2-4
 

فتریلون کمبی  Fetrilon Combi 2    /    2

پودر قابل حل در آب
1 کیلوگرمی
ساخت لهستان
عرفی:
.امکان تولید بیشتر و با کیفیت تر فلفل/ سبزی و صیفی
.دارای بالاترین درصد عناصر محلول پاشی مورد نیاز فلفل/ سبزی و صیفی
.افزایش خاصیت انبارداری و قابلیت ارسال فلفل/ سبزی و صیفی به مناطق بسیار دور
.تولید اروپا از با کیفیت ترین مواد اولیه
نحوه مصرف: محلول پاشی
موارد مصرف: فلفل/ سبزی وصیفی
توصیه مصرف:
 
فلفل/
سبزی وصیفی
محلول پاشی
5/0-1 کیلو در هکتار
 
 

لیبرل بی ام ایکس Librel BMX

پودر قابل حل در آب 1  کیلوگرمی
ساخت انگلستان
معرفی:
.حاوی مجموعه ای از عناصر محلول پاشی آهن،روی، منگنز، مس، بر و مولیبدن تولید شده به شکل کلات EDTA
.قابل استفاده در سیستم های آبیاری بارانی و قطره ای
.محصولی بازارپسند ترو پر گوشت تر
.محصولی سفت تر با افزایش خاصیت انبارداری و امکان ارسال به مناطق دور
.تولید کشور انگلستان
نحوه مصرف: محلول پاشی
موارد مصرف: فلفل/ سبزی و صیفی
توصیه مصرف:
 
فلفل/
سبزی وصیفی
محلول پاشی
5/0-1 کیلو در هکتار
 
 

بیومین   Biomin 444   /   446

پودر قابل حل در آب 1 کیلوگرمی
ساخت آمریکا
معرفی:
.حاوی درصد بالای کلیه عناصر محلول پاشی کلات شده، به طور طبیعی با اسید آمینه گلایسین
.دارای محرک رشد لازم جهت افزایش رشد رویشی و گلدهی
.محصولی بازارپسند تر و پر گوشت تر
.محصولی سفت تر با افزایش خاصیت انبارداری و امکان ارسال به مناطق دور
.عملکرد بیشتر
.تولید کشور آمریکا از مواد اولیه درجه یک
نحوه مصرف: محلول پاشی
موارد مصرف: فلفل/ سبزی و صیفی
توصیه مصرف:
فلفل/
سبزی وصیفی
محلول پاشی
5/0-1 کیلو در هکتار
 

بیومین Biomin 464  /  464

پودر قابل حل در آب 1  کیلوگرمی
ساخت آمریکا
معرفی:
.حاوی درصد بالای کلیه عناصر محلول پاشی کلات شده، به طور طبیعی با اسید آمینه گلایسین
.دارای محرک رشد لازم جهت افزایش رشد رویشی و گلدهی
.محصولی بازار پسندتر و پرگوشت تر
.افزایش خاصیت انبارداری و امکان ارسال به مناطق دور
.عملکرد بیشتر
.تولید کشور آمریکا از مواد اولیه درجه یک
نحوه مصرف: محلول پاشی
موارد مصرف: فلفل/ سبزی و صیفی
توصیه مصرف:
فلفل/
سبزی وصیفی
محلول پاشی
5/0-1 کیلو در هکتار
 

بیومین  Biomin 235   / 235 

مایع قابل حل در آب
4 لیتری
ساخت آمریکا
معرفی:
.حاوی کلیه عناصر محلول پاشی کلات شده، به طور طبیعی با اسید آمینه گلایسین
.قابل استفاده به صورت محلول پاشی و کودآبیاری
.محصولی بازار پسندتر
.عملکرد بیشتر
.تولید کشور آمریکا از مواد اولیه درجه یک
نحوه مصرف: کودآبیاری/ محلول پاشی
موارد مصرف: فلفل/ سبزی و صیفی
توصیه مصرف:
فلفل/
سبزی وصیفی
کودآبیاری
محلول پاشی
2-4 لیتردر هکتار
1-2 لیتر در هکتار آب
 
 

دومارکDomark

10% EC
1 لیتری
ساخت ایتالیا
معرفی :
.قار چکش سیستمیک با اثر پیشگیری، درمان و ریش هکنی
.کنترل فو قالعاده سفیدک سطحی
.ماده مؤثره و فرمولاسیون انحصاری
.محصول اروپایی با کیفیت استثنایی
.دوره کارنس 3 روز )فاصله زمانی آخرین سم پاشی تا برداشت محصول(
موارد مصرف: فلفل/ سبزی و صیفی
توصیه مصرف:
نام محصول
نام بیماری
میزان استفاده
فلفل/ سبزی و صیفی
سفیدک سطحی
مزرعه: 5/ 0لیتر در هکتار
گلخانه: 4/ 0 در هزار
 

کوپراکسی کلراید Copper Oxychloride

35% WP   1  کیلوگرمی
ساخت ایتالیا
معرفی:
.کنترل بسیار خوب سفیدک دروغی و بیماری های باکتریایی
.قارچ کش و باکتری کش حفاظتی از گروه ترکیبات مسی
.تولید شرکت بیسترفیلد و اروپا
موارد مصرف: فلفل/ سبزی و صیفی
توصیه مصرف:
نام محصول
نام بیماری
میزان استفاده
فلفل/ سبزی و صیفی
سفیدک داخلی
1  تا 2 کیلوگرم در هکتار
 
 
ملاحظات:
از مصرف این قارچکش روی گیاهانی که نسبت به مس حسا ساند خودداری شود.
تکرار س مپاشی در صورت نیاز با نظر کارشناس گیا هپزشک صورت گیرد.
زمانی که دما بالای 35 درجه سانت یگراد است و یا زمانی که احتمال وقوع یخبندان است، مصرف سم را تا زمان مناسب شدن دما به تأخیر بیاندازید.
از کاربرد این سم روی گیاهانی که دچار تنش خشکی م یباشند و یا زمانی که شاخ و برگ گیاه مرطوب است اجتناب کنید.
 

استارکل  Starkle

20% SG
ساخت ژاپن
معرفی:
.نسل سوم حشره ک شهای گروه نئونیکوتینوییدی
.حشره کش تماسی- گوارشی با خاصیت سیستمیک
.کنترل بسیار خوب سفید بالک
.کم خطر برای دشمنان طبیعی
.دوره کارنس 3 روز )فاصله زمانی آخرین س مپاشی تا برداشت محصول(
.تولیدکشور ژاپن
موارد مصرف: فلفل/ سبزی و صیفی
توصیه مصرف:
نام محصول
نام آفت
زمان مصرف
میزان مصرف
فلفل
سبزی و صیفی
سفید بالک
همزمان با شروع آلودگی
750  گرم در هکتار
 

آبامکتین  Abamectin

1.8% EC  1  لیتری
ساخت بلژیک
معرفی:
.کنترل بسیار خوب حشرات و کن هها
.تولید اروپا با کیفیت منحصر به فرد
.کن هکش و حشره کشی تماسی و گوارشی با خاصیت سیستمیک محدود
موارد مصرف: فلفل/ سبزی و صیفی
توصیه مصرف:
نام محصول
نام آفت
مقدار مصرف
فلفل/ سبزی و صیفی
مگس مینوز
6/ 0 لیتر در هکتار
 

اویسکت Evisect

50% SP
100 گرمی
ساخت فرانسه
معرفی:
.حشره کشی تماسی، گوارشی و تا حدودی سیستمیک
.پس از مصرف در محیط تجزیه شده و برای بیشتر دشمنان طبیعی آفات، کم خطر است
.حشر هکشی مناسب برای مبارزه تلفیقی آفات
.تولید کشور فرانسه
.دارای دوره کارنس 3 روزه
موارد مصرف: فلفل/ سبزی و صیفی
توصیه مصرف:
نام محصول
نام آفت
زمان مصرف
میزان مصرف
فلفل
سبزی و صیفی
مگس مینوز
سبزی و صیفی
ب همحض مشاهده
اولین علائم آفت،
یا سنین 1 و 2 لاروی
5 گرم در 100
لیتر آب برای
مصرف 1000 متر
گلخانه