دسته بندی ها

اسید هیومیک

اسید هیومیک

اسید هیومیک

اسید هیومیک

اسید هیومیک در اثر تجزیه مواد آلی بخصوص با منشاء گیاهی بوجود می آید و در خاک ، ذغال سنگ و پیت یافت می شود . اسید هیومیک و اسید فلوریک از مهمترین اجزاء هوموس خاک هستند ، که برای گیاهان حیوانات و غیر سمی بوده و در صورت مصرف طبق توصیه های شرکت سازنده هیچگونه خطری برای محیط زیست ندارد .
بهترین روش مصرف از طریق سیستم آبیاری می باشد .

هیومیک اسید واثرات آن

مواد هیومیکی نام خود را از هوموس گرفته اند. از آنجا که این ماده  ph  اسیدی ضعیف دارد و مشتق از هوموس است بنام هیومیک اسید هم شناخته میشود. اما در واقع هیچ شباهتی به اسیدهای شناخته شده چه معدنی و چه آلی ندارد.مواد هیومیکی در واقع طیف وسیعی...
 از ترکیبات آلی – معدنی گوناگون نظیر اسیدهای آمینه ، پپتیدها ، فنولها، آلدئیدها، و اسیدهای نوکلئیک در پیوند با انواع کاتیونها می باشند که مجموعا" ترکیب بسیار پیچیده ای و شگفت انگیزی را ساخته اند که می تواند میلیونها سال در طبیعت دوام بیاورد و اعمال بسیار شگرفی را انجام دهد که قابل قیاس با هیچ ترکیب دیگری نیست .
در همه خاکهای کشاورزی اسید هیومیک بطور طبیعی وجود دارد و در واقع 80 درصد مواد ارگانیک خاک را تشکیل میدهد. میزان ایده ال مواد آلی در خاکهای کشاورزی بین 4 تا 6 درصد است. اسید هیومیک یکی از اجزاء اصلی مواد هیومیک است که به رنگ قهوه ای تیره می باشد. این ترکیب دارای گوگرد , ازت , فسفر با در صد های متفاوت و برخی از فلزات مثل آهن کلسیم , منیزوم , مس و روی و غیره می باشد.

وظایف هیومیک اسید

بطور کلی وظایف هیومیک اسید در خاک بر روی درختان را میتوان در موارد ذیل بیان کرد:

مصرف اسید هیومیک از طریق آبیاری قطره ای در کنترل تعدادی از بیماری های ریشه اثر بسیار موثر دارد.
گسترش رشد ریشه با مصرف اسید هیومیک, منجر به افزایش راندمان سیستم ریشه می شود .
اسید هیومیک با تشکیل و توسعه مطلوب و بهبود سیستم ریشه , درختان میوه را قادر می سازد از منابع موجود درخاک به شکل بهتر استفاده کنند.
 هیومیک اسید موجب بالا بردن مقاومت درختان با جلوگیری از مسمومیت ناشی از کود دهی نامتعارف میشود. به همین علت بعنوان یک اصلاح کننده خاک کاربردی موثر دارد.
اسید هیومیک سبب افزایش جذب ازت توسط گیاهان می شود  و موجب افزایش راندمان استفاده از ازت خاک می گردد .
هیومیک اسید با طبیعت سازگار است و خطری برای گیاه و و یا محیط زیست ندارد.
با مصرف اسید هیومیک روی بذور ، قدرت جوانه زنی آنها افزایش مییابد.
اسید هیومیک سبب افزایش جذب پتاسیم , کلسیم , منیزیوم و فسفر گردد.
 با مصرف هیومیک اسید  از کلروز و یا زردی درختان میوه جلوگیری می شود .
 از آنجایی که قدرت اسید هیومیک در قابل جذب نگه داشتن آهن می باشد،استفاده ازآن در خاک های قلیایی که به طورطبیعی دچار کمبود آهن هستند بسیار موثر است.
با مصرف هیومیک اسید در خاک مقاومت در مقابل تنش های محیطی مانند شوری و کم آبی و سرمازدگی در درختان بمیزان قابل توجهی بالا رفته است.
هیومیک اسید اثرات مطلوب روی تعادل غذایی بافت گیاه , جذب کود ها , رشد ریشه و عملکرد و کیفیت میوه درختان دارند.
ثابت شده است که مصرف اسید هیومیک مانع فعالیت عامل بیماری زا در محیط ریشه درختان میوه در خاک میگردد. در ضمن مصرف اسیدهیومیک موجب بهبود کیفیت و عملکرد میوه درختان می شود.
اسیدهیومیک اثر کلاته سازی روی عناصر ریز مغذی خاک دارد و آنها را برای ریشه درختان به صورت قابل جذب نگه می دارد.
اسید هیومیک به مقدار زیاد اثر اکسین یا سیتوکنینن دارد که موجب تحریک رشد و تولید در درختان میوه می شود.. مصرف هیومیکاسید  در خاک های رسی موجب کاهش تثبیت پتاسیم و افزایش جذب پتاسیم گردید.
اسید هیومیک را می توان برای اصلاح خاک جهت بهبود کیفیت و سلامت خاک مورد استفاده قرار داد , که در نهایت سبب بهبود کیفت میوه و تولید آن می شود.
از نظر بیولوژیکی رشد گیاه را تحریک می کند ,
از نظر شیمیایی خواص تثبیت کنندگی خاک را تغییر می دهد ,
از نظر فیزیکی موجب اصلاح خاک می گردد.
مصرف اسید هیومیک در خاک فعالیت آنزیمی و فتوسنتز را تحریک می کند, موجب افزایش رشد ریشه  و سبب حفظ میزان تعرق می گردد , نفوذپذیری غشا گیاه را افزایش می دهد ,موجب تقویت جذب عناصر غذایی می گردد , مقادیر ویتامین و پروتئین و عملکرد درختان میوه را افزایش می دهد.
اسید هیومیک شرایط فیزیکی خاک را از نظر ساختاری , با افزایش هوادهی خاک , با اصلاح زهکشی خاک ونگهداری رطوبت خاک بهبود می بخشد . از نظر شیمیایی , خواص بافری درخاک را افزایش می دهد , یون های فلزی را در شرایط قلیایی کلاته می کند , کود های معدنی محلول در اب را در نواحی ریشه نگه می دارد و آنها را در هنگام نیاز آزاد می کند.بعلاوه موجب تبدیل تعدادی از عناصر مثل ازت , فیفر , آهن , مس , کلسیم, منیزیوم به اشکال قابل استفاده برای گیاهان می گردد.
اسید هیومیک بر رشد گیاه بسته به غلظت مورد استفاده تاثیر می گذارد و به عنوان هورمون عمل می کند , که موجب افزایش رشد می شود.
اسید هیومیک برخواص شکل ظاهری , فیزیولوژیکی و بیو شیمیایی گیاهان مختلف اثر می گذارد و از این طریق موجب افزایش عملکرد و کیفیت میوه می شود.
اسید هیومیک می تواند و به طور مثبت وضع حاصلخیزی خاک را تغییر می دهد و موجب کاهش اثرات خطرناک کود های مصنوعی می گردد.
تحریک زردی یا کلروز در درختان میوه را بابهبود بخشیدن به جذب منیزیم و آهن توسط گیاهان , به تاخیر می اندازد. همچنین نیاز گیاهان به کود ها را با تقویت فعالیت ریز موجودات خاک کاهش می دهد. با اصلاح خواص فیزیکی و شیمیایی خاک , موجب افزایش نفوذپذیری خاک و نگهداری اب می گردد.
اسید هیومیک می تواند درجه باز بودن روزنه های برگ را برای کم کردن تبخیر اب کاهش دهد ,به طوریکه گیاهان و خاک با نگه داشتن مقدار اب , نسبت به خشکی , سرما مقاوم می شوند.
اسید هیومیک قدرت کاهش و خنثی کردن میزان نمک خاک را به دلیل ترکیب خود دارد.
کاربرد برگی اسید هیومیک می تواند از ایجادکلروز یا زردی با افزایش جذب یون های منیزیوم و اهن جلوگیرینماید. و می تواند فتوسنتز را تقویت نماید , سبب بهبود رشد و نمو به ویژه قبل از افزایش تنش مصرف گردد. تحمل به تنش های زنده و غیر زنده از جمله مقاومت به بیماری ها افزایش می یابد. اسید هیومیک سیستم دفاعی گیاهان را با افزودن آنتی اکسیدان طبیعی و اسید فنولیک افزایش می دهد.

طریقه مصرف اسید هیومیک مایع

محلول پاشی برگی بذر مال
1/25 - 2/5 لیتر در هکتار 1 - 1/25 لیتر در 100کیلو بذر
 
 
مصرف در آب آبیاری نشاء
باغی زراعی
غوطه ور کردن
در محلول
10 در هزار
40 لیتر در هکتار
در طول فصل
4 - 12 لیتر در هکتار
در هر نوبت
 

برخی از مزایای اسید هیومیک که موجب افزایش عملکرد محصول می گردد بشرح زیر می باشد :

الف- نهبود خصوصیات فیزیکی خاک :

 • افزایش قابلیت نگهداری آب خاک ( ظرفیت مزرعه )
 • کاهش فرسایش خاک
 • افزایش دانه بندی و تهویه خاک
 • افزایش مقاومت گیاه به خشکی

ب- بهبود خصوصیات شیمیایی خاک :

 • افزایش درصد ازت در خاک
 • متعادل نمودن PH خاک
 • افزایش ظرفیت تبادل کاتیونی خاک
 • تبدیل مواد غذایی از جمله فسفر به شکل های قابل جذب گیاه
 • قابلیت کلات کنندگی عناصر ریزمغذی بخصوص آهن و درنتیجه افزایش قابلیت جذب آنها
 • کاهش درجه شوری خاک
 • افزایش جذب کودهای شیمیایی در صورت استفاده توام با آنها

ج- بهبود خصوصیات بیولوژیکی گیاه و خاک :

 • تقویت سیستم ریشه
 • تسهیل تعریق و تعرق گیاهی ، سیستم آنزیمی ، تقسیم سلولی
 • افزایش درصد جوانه زنی بذر
 • تحریک فعالیت میکرو ارگانیسم ها ی مفید خاک و افزایش جمعیت آنها
 • افزایش میزان ویتامین ها در گیاه
 • افزایش قابلیت نفوذ پذیری غشاء شلولی گیاه و در نتیجه جذب بهتر عناصر
 • کاهش اثرات سوء انواع تنش های محیطی بخصوص شوری و کم آبی

طریقه مصرف اسید هیومیک جامد

محلول پاشی برگی بذر مال
200 تا 400 گرم در هکتار 150 تا 200 گرم در 100 کیلو بذر
 
 
مصرف در آب آبیاری نشاء
باغی زراعی
غوطه ور کردن
در محلول
1/5 در هزار
6-7 کیلو در هکتار
در طول فصل
0/5-2 کیلو در
هکتار در هر نوبت