دسته بندی ها

پسته

پسته

برنامه کوددهی پسته:

با این برنامه حداقل 20% افزایش راندمان خواهید داشت :
 
پسته

فروردین قبل از باز شدن جوانه ها :

 • 1 قوطی کود مایع کلات شده روی و یا 10 قوطی کود مایع کلات شده مخصوص پسته بصورت محلول پاشی
 • کود هیومیک 10_15 لیتر همراه با آبیاری
 • کود کامل 10_43_10  ، 10 کیلوگرم
 • کود کامل 20_20_20 ، 10 کیلوگرم
پسته

اردیبهشت زمان لوبیایی شدن میوه یا ارزنی شدن :

 • یک قوطی کود مایع کلات شده کلسیدین
 • 10 قوطی کود مایع کلات شده مخصوص پسته
 • اوره 50 کیلوگرم
کود دهی به پسته

خرداد :

 • کود کامل 20_20_20 ، 10 کیلوگرم
 • سولوپتاس : 10 کیلو گرم

تیر :

 • کود کامل 20_20_20 کیلوگرم
 • سولوپتاس : 10 کیلوگرم

مرداد :

 • کود کامل 20_20_20 کیلوگرم
 • سولوپتاس : 10 کیلوگرم
پسته

شهریور دو هفته قبل از برداشت :

 • کود پتاس بالا 10 لیتر به صورت محلول پاشی ( جهت خندان شدن و خوشرنگ شدن پسته )
 • بعد از برداشت : 1 قوطی کود مایع کلات شده روی و یا 10 قوطی کود مایع کلات شده مخصوص پسته

آذر تا پایان زمستان :

 • کلسیم پودری 25 کیلوگرم
کود دهی به درخت پسته

دی و بهمن و اسفند کود ارگانیک و آلی ورمی کمپوست به صورت چال کود :

 • نهال 2-3 ساله هر درخت 5 کیلو گرم
 • درخت 5-10 ساله هر درخت 5-10 کیلوگرم
 • درخت 15 ساله به بالا هر درخت 10 کیلوگرم
کود دهی به درخت پسته
 
 
کود دهی به درخت پسته
 
 
کود دهی به درخت پسته
 
 
کود دهی به درخت پسته