دسته بندی ها

شماره حساب های شرکت

شماره حساب های شرکت به کشت به ترتیب اولویت جهت واریز مبالغ به شرح ذیل می باشد :
 
بانک پاسارگاد
5022-2910-8845-9720
303-10-664782-1
بانک ملت
6104-3379-1930-8427
2068905457
بانک کشاورزی
6037-7015-2853-6789
405314178
بانک ملی
6037-9973-2365-0243
0200222451003
 
بنام امیر رضا غفار سه ده ( مدیر عامل )
 
شماره شبا بانک پاسارگاد بنام امیررضا غفار سه ده
 
IR180570030301000664782001
 

         
بانک کشاورزی 6037-7011-1331-1804
بنام سعید غفار سه ده
 

 
بانک توسعه تعاون 1706-111-676099-1
 
بنام کشت و صنعت به کشت غفاری ( شماره حساب شرکت )
 
** در صورت واریز وجه به هر یک از حسابهای فوق شماره پیگیری و یا فیش واریزی را به شرکت (بخش حسابداری) اعلام فرمایید.