دسته بندی ها

آموزش و شرایط کاشت و نگهداری چمن

کاشت و نگهداری چمن

چـمن بيـشترين نقش را در تصفـيه هوا وكـاهـش آلــودگی هوا را در مـحـيط های شـهري بـر عـهـده دارد. چـمــن را هــر 15روز يـكبار كـوتاه كرده . گرد وخاك و ذرات مـعلـق بـر روی سـطـح بـرگ چـمن ها نـشـسته و با چمن زنی از محيط خـارج مـی شـود.

چمـن را به عنـوان بوم نقاشـی در كاشـت فضـای سـبز اسـتفاده می كنند يعنی به عنـوان زمـينه ی فضـای سـبز اسـتفاده می شود . برای طـراحی فضای سبز ابتدا محـل گـل و درختـان را مشـخص مـی كنند سـپس چمن كاری را در مناطق خالی انجام می دهند .

بايد در كاشت چمن به چند نكته توجه داشت:

 1. موقعيت جغرافيايی : سـطح شـيب دار زير درختان ، منـاطق آفـتاب گير و ...
 2. آب و هوا : نـوع آب وهوا بـرای پـيدا نـوع بذر منـاسب مورد نـياز مـی باشد
 3. دمـا
 4. رطـوبت
 5. خـاك

انواع چمن :

چمن ها با رنگ های مختلف در محيط های مختلف كاشته می شود مثل چمن هايی با رنگ های نقره اي ، آبي و ...
در هـر اقـليم چـمن منـاسب بـا آن اقـليم بـايد كاشته شود . براي كاشت چمن نوع بـهره بـرداری چمن بـايد مـشخص شـود مـثل باغ ، ويـلا ، زمـين فـوتبال ، پارك چـمن را يـكبـار در مـحـيط كـاشـته مـی شـود و بـا مـراقـبـت مـناسـب و خـوب تـا  هـفـت سـال در محـيط بـاقی مـی مـاند .

چـمن در پـارك : چـمن كـاری در پـارك بـرای بـهره بـرداری تـفـريـحی مـی بـاشد در اين نـوع چـمـن كـاري بـعـد از مشـخـص شـدن مـكـان مـناسـب بـرای درخـتان و درختـچـه ها و كـاشـت گـل هـا چـمن مـنـاسـب را پـيدا كـرده و چـمـن كـاري را درآن محل انجام می دهنند .
زيـر سـاخت هـاي‍ی كـه بـرای كـاشـت چـمن اسـتـفاده مـی شـود مـتـفاوت می باشد مـانـنـد زه كـشـی مـنـاسـب خـاك و ... خـاك رس بـعـد از آبــيـاری ســفـت شـده وآب را در داخـل خـود نـگـه مـی دارد خـاك مـنـاسـب بـرای كـاشـت چـمن بـايـد دارای خـاك رس به هـمراه ماسه و كود مـنـاسـب باشد . بـرای چـمـن كـاری خـاك رس 70 درصـد ، مـاسـه 15 درصـد و كـود 15 درصـد بـاشـد .كود مـناسـب بـرای چمـن كـاری بـايـد خالی از تـخـم عـلـف هـرز يا مـواد مـانـنـد آهـك ، مـواد اضـافـی واری شـده بـه آن مـانـنـد خـورده شـيـشـه ، كـاغـذ و مـواد آلـوده بـه بـيـماري هـا مـانـنـد قـارچ بـاشـد .كـود مـنـاسـب بـرای چـمـن كـاری كـود حـيـوانـی ، ازحـيـوانـاتـی مـانـنـد اسـب ، وگـوسـفـنـد مـی باشـد كـه بـعد از كاشـت بـذر چـمـن بـه انـدازه 2-3 بـرابـر قطربـذر كـود بـر روی آن الـك مـی كـنـنـد .
زمـان مـنـاسـب بـرای دادن كـود بـه چـمـن در فـصـول رشـد چـمـن مـانـنـد بـهـار و پـايـيـز مـی بـاشـد در فـصـل تـابـسـتـان اگـر بـه چـمن كـود داده شـود چون درايـن فـصـل نـيـاز گـيـاه بـه آب زيـاد اسـت در نـتـيـجـه كود در آب به مـيزان زياد حـل شـده وبـاعـث مـی شـود ريـشـه چـمـن بـسـوزد .خـاك زيـر چمـن را غـلـتـك كـاری مـی كــنـنــد تا زمـيـن را صـاف كـرده و بـرای
كاشـت چـمن منـاسـب كـنند اين كار برای سـطوح شيـب دار نـيز بايد انجام شود.

مـيـزان بـذر مـورد نـيـاز در مـتـر مـربـع مـتـفـاوت مـی بـاشـد . در هـر متر مربع 50  الـ‍ی 70 گـرم بـذر اسـتـفـاده مـی شـود اگـر ايـن مـيـزان بـذر بـيـشـتر از حد مـجـاز بـاشد رنـگ بـذر هـا زرد مـی شـود اگـر مـيـزان بـذر كـمتر از مجاز باشد
در ميـان چـمـن لـكـه لـكـه هـای خـالـی قـرار مـی گـيـرد .
فـصـول كـاشـت چـمـن در تـهران در فـصـل بـهـار از اوايـل فـرورديـن تـا اواسـط خـرداد مـاه و در فـصـل پـايـيـز از اوايـل مـهـر تـا اواسـط آبـان مـاه برای كاشت چـمـن مـنـاسـب مـی بـاشـد . ( بـذر چـمـن هـای كـاشـتـه شـده بـعـد از 5 – 10 روز جـوانـه مـی زنـد )
بـعـد از كـاشـت بـذر بـايـد بـه چـمـن ها آب داده شـود . آب پـاشـی بـر روی بـذرچـمـن هـا بـا اسـتـفـاده از آب پـاش هـاي‍ی كـه آب را به صـورت ريـز و پودر دربيـاورنـد آب را بـر روی بـذر هـا مـی پـاشـنـد .
پـس از سـبـز شـدن بـحث نـگه داری از چـمن مـطـرح اسـت اولين بـحث آبياری چمن است درتـهران آب مـورد نـيـاز بـراي چـمـن 9 لـيـتـر بـر مـتـر مـربـع است اگـر مـقـدار آب بـيـشـتـري بـه چـمـن داده شـود يـعـنـی بـيـشـتر از 9 ليتر بر مترمـربـع بـاعث پـوسيدگـی ريـشه وبـروز بـيمـاری هـای قـارچـی چـمـن مـی شــود اگــر مـقــدار آب كـمـتـری بــه چـمـن بـدهـنـد يـعنـی كـمـتـر از 9 لـيـتـر بـر مـتـرمـربـع بــاعـث پــ‍‍‍ژمـوردگـی و خــشــك شـدن چــمـن و هـمـچـنـيـن تـرك خـوردن خـاك چــمـن مـی شـود .
مـنـابـع آب مـورد نـيـاز چـمـن از چـاه هـا ، رودخـانـه هـای مـحـلـی ، جمع آوری آب های سـطـحـی و فـاضـلاب هـا تـهـيـه مـی شـود.
بــرای جــمـع كــردن آب ها چــاه هاي عــمـيـق زده شــده تـا آب را از عـمـق بـه سـطـح مـنـطـقـل كـنـنـد و وارد شـبـكـه آب رسـانـی تـحـت فـشـار قـرار گـيـرد .
 
چمن در لغت به معنی سبزه زار، مرغزار و زمین سبز و خرم می‌باشد.
 
دید کلی
چمن بیشتر در طراحی پارکهای عمومی ، باغات گیاه شناسی ، استادیومهای ورزشی و زمینهای بازی مورد استفاده قرار می‌گیرد. البته چمن جهت پر نمودن جاهای خالی ، باغچه‌های بزرگ منازل هم در نظر گرفته می‌شود. چمن‌ها را به دو دسته چمنهای گرمسیری و سردسیری طبقه بندی می‌کنند چمنهای سرد سیری که به چمنهای فصل خنک هم مشهورند ویژه مناطق سردسیری و یخبندان می‌باشد. چمنهای گرمسیری بهترین رشد و نمو خود را در هوای گرم (بالای30درجه سانتیگراد) دارند. چمنهای سردسیری در دو زمان کاشته می شوند یکی اوایل بهار و اوایل پائیز در مورد چمنهای گرمسیری به جزء زمانهای بسیار گرم یا بسیار سرد در هر موقعی از سال می‌توان اقدام به کشت نمود

مراحل مختلف کاشت چمن

آماده کردن زمین چمن

اگر زمین چمن پستی و بلندی داشته باشد احتیاج به تسطیح دارد. زیرا در صورت عدم تسطیح در قسمتهای گود آب جمع شده که موجب خفگی چمن می‌شود و در قسمتهای بلند تیز به علت نرسیدن آب ، چمن کاملاً خشک می‌شود. پس از تسطیح اضافه کردن کودههای حیوانی بسیار مناسب است. در مناطق سرد سیر در اواسط پائیز به زمین کود داده می‌شود و در مناطق گرمسیر در هر موقعی از سال به جز ماههای بسیار گرم سال می‌توان کود دهی کرد.

نحوه کاشت بذر چمن

هنگام کاشت بذر باید توجه کرد که توزیع آن به صورت یکنواخت باشد تا چمن یکدست سبز شود. کاشت بذر نباید در روز طوفانی صورت گیرد. کاشت بذر به دو صورت می‌باشد. کاشت با دستگاه بذرپاش و کاشت دستی به صورت پاشش بذر. ابتدا زمین باید به چند قطعه مساوی تقسیم شود و بذر را نیز متناسب با قطعات تقسیم و هر قطعه بذرپاشی می‌شود. عمق کاشت بذر نیم تا یک سانتیمتر است و یا اینکه بذر را به دو قسمت تقسیم کرده ، نیمی از آن را در یک جهت و نیم دیگر را عمود بر جهت اول کشت می‌کنند. بعد از کاشت ، با شن کش بذر را به زیر خاک قرار می‌دهیم و پس از اینکار روی بذر را با کود دامی پوسیده می‌پوشانیم.
 

مراقبت‌های زراعی چمن

 • آبیاری: بعد از بذر پاشی آبیاری بارانی صورت می‌گیرد. و در آبیاری باید تا عمق 15 - 10 سانتیمتری کاملاً خیس شود.
 • کوتاه کردن چمن: چمن‌های کوتاه رنگ سبز تیره بخود می‌گیرند ولی چمن‌های بلند رنگ قهوه‌ای مایل به زرد دارند. چمن زنی باید از ارتفاع 5 - 3 سانتیمتری صورت گیرد. اگر کوتاه کردن بیش از روی سطح خاک باشد باعث غلبه علفهای هرز می‌شود.

مبارزه با علفهای هرز و بیماریها در نگهداری چمن

 • غلطک زدن چمن: اصولأ غلطک زنی بعد از فصل زمستان صورت می‌گیرد چون یخبندان در مناطق سردسیر باعث بالا آمدن چمن از خاک شده و ریشه‌های آن از خاک جدا می‌گردند. غلطک زدن باعث ایجاد تماس مجدد و تثبیت چمن می‌گردد.
 • زردی چمن: زردی چمن ممکن است در اثر کمبود ازت باشد.

کاربردچمن

به عنوان زمینه در برنامه فضای سبز استفاده از رنگ سبز چمن که باعث بهتر دیده شدن سایر گیاهان می‌شود.
 • چمن مکان مناسبی برای بازی بچه‌ها می‌باشد.
 • چمن در زمین‌های ورزشی استفاده می‌شود.
 • چمن به عنوان یک جز از گیاهان زینتی فضاهای سبز محسوب می‌گردد. 

آموزش و شرایط کاشت و نگهداری چمن

آموزش کاشت چمن, نگهداری از چمن
 
چمن کاشتن کار سختی نیست به شرطی که روش کاشتن و نگهداری از آن را بدانید. بهترین زمان کاشت چمن اوایل بهار است. سعی کنید بهترین و مرغوب‌ترین تخم چمن را انتخاب کنید. چمن‌ها انواع مختلفی دارند که بعضی از آن‌ها نسبت به بقیه دارای قدرت بیشتری هستند. در مناطقی که از بارش‌های کم بهره‌مند هستند، از چمنی استفاده می‌کنند که احتیاج کمتری به آبیاری دارد. چمن به راحتی و با صرف اندکی زمان، بر روی خاک گرم و مرطوب رشد می‌کند.

نکات مهمی که باید قبل از کاشت چمن در نظر بگیریم :

خاک را بررسی کنید؛ اگر علف هرز خرده سنگ و چیزهای زائد دیگر در آن وجود دارد، باغچه را از وجود آن‌ها پاک کنید. سطحی صاف و هموار ایجاد کنید،  سطح خاک را کاملاً فشرده و سفت کنید. با شن کش اندکی سطخ خاک را شیاردار نمائید، مقداری مواد تقویت کننده خاک را به آن بیافزایید و دوباره با شن کش بر روی سطح آن بکشید. توجه داشته باشید که چمن‌ها بر روی خاک فشرده و سفت رشد می‌کنند. سپس بذر چمن را بطور کاملاً یکپارچه و منظم بر روی شیار‌ها پاشیده و کود کاملاً الک شده و نرم بر روی خاک بریزید. روزی دو مرتبه  آن را آبیاری کنید.سعی کنید بر روی چمنی که هنوز به خوبی در خاک ریشه ندوانیده است، راه نروید. اگر هوا مناسب باشد، چمن رشد می‌کند.  هنگام هرس کردن، آن‌ها را خیلی کوتاه نکنید .