دسته بندی ها

روش های مبارزه با آفات

روش های مبارزه با آفات

انواع آفات ، بیماری ها ، علف های هرز و روش های مبارزه با آن

بیماری های مهم گندم و جو  :

نام آفت نام سم
سیاهک پنهان گندم ضدعفونی بذور قبل از کاشت با قارچ کش های لاماردو - تبوکونازول - دیفنوکونازول
سیاهک آشکار گندم ضدعفونی بذور قبل از کاشت با قارچ کش های کار بندازیم - دیفنو کونازول - تبوکونازول - تریادیمنول
سیاهک آشکار جو ضدعفونی بذور قبل از کاشت با قارچ کش های کار بندازیم - تریادیمنول
سیاهک پنهان (سخت) جو ضدعفونی بذور قبل از کاشت با قارچ کش کاربوکسین تیرام
سیاهک پنهان پا کوتاه گندم ضدعفونی قبل از کاشت با قارچ کش دیفنوکونازول (fs-ds)
لکه قهوه ای نواری جو ضدعفونی بذور قبل از کاشت با قارچ کش ایپرودیون+کاربندازیم
سیاهک هندی ضدعفونی بذور قبل از کاشت با قارچ کش های پروپیکونازول - تبوکونازول
زنگ های غلات (گندم) پروپیکونازول - تبوکونازول
سفیدک پودری پروپیکونازول
فوزاریوم خوشه گندم پروپیکونازول
نماتد گالزا - نماتد مولد زخم نماکلین
ریشه نماتد سیستی گندم و جو  
 
برچسب ها :
انواع آفات گندم و جو ، انواع بیماری های گندم و جو ، انواع علف های هرز گندم و جو ، روش مبارزه با آفات گندم و جو ، روش مبارزه با بیماری های گندم و جو ، مبارزه با علف هرز گندم و جو ، سم علف هرز گندم و جو ، از بین بردن علف هرز گندم و جو ، مبارزه با آفات گندم و جو ، آفت کش گندم و جو


آفات مهم پنبه و نحوه مبارزه با آنها :

نام آفت نام سم
کنه های تاتن پروپاژیت - تترادیفون - فن پروپاترین
کرم قوزه پنبه تیودیکارب - ایندوکساکارب - پروفنوس
کرم طوقه بر (اگروتیس) دیازینون
کارادرینا و پروانه گاما تری کلرفن
کرم خاردار پنبه دیازینون
مینوز برگ پنبه کلرپیریوفس
پرودنیا(برگخوار مصری) دلتامترین - فوزالن
تریپس اکسی دیمتون متیل - دیمتوات - تیودیکارب - ایمیداکلوپراید
سنک تخم پنبه-سن سبز-سنکقوزه پنبه اکسی دیمتومتیل - ایمیداکلوپراید
شته ها ایمیداکلوپراید - اکسی دیمتون متیل
عسلک توتون - عسلک پنبه دیکلرووس
 
 

بیماری های مهم پنبه :

نام بیماری نام سم
مرگ گیاهچه ضدعفونی بذور با تبوکونازول - دیفونوکونازول
پژمردگی آوندی فوزاریومی تیوفانات متیل
 

علف های هرز مهم پنبه :

نام علف هرز نام سم
علف های هرز باریک برگ و پهن برگ یکساله پرومترین - تری فلورالین - اتال فلورالین
 
برچسب ها :
انواع آفات پنبه ، انواع بیماری های پنبه ، انواع علف های هرز پنبه ، روش مبارزه با آفات پنبه ، روش مبارزه با بیماری های پنبه ، مبارزه با علف هرز پنبه ، سم علف هرز پنبه ، از بین بردن علف هرز پنبه ، مبارزه با آفات پنبه ، آفت کش پنبه ، کنه های تاتن ، کرم قوزه پنبه ، کرم طوقه بر (اگروتیس) ، کارادرینا و پروانه گاما ، کرم خاردار پنبه ، مینوز برگ پنبه ، پرودنیا(برگخوار مصری) ، تریپس ، سنک تخم پنبه-سن سبز-سنکقوزه پنبه ،شته پنبه ، عسلک توتون - عسلک پنبه
 

آفات مهم چغندر قند :

نام آفت نام سم
گونه های کنه تارتن بروموپروپیلات - پر.پارژیت - سولفور
کک مالاتیون - فوزالن
خرطوم کوتاه چغندر (آفت خال سیاه) فوزالن
کرم های قوطه بر (اگروتیس) دیازینون - کلر پیریفوس
خرطوم بلند (سرخرطومی دمبرگ) دیازینون
بید چغندر (لیتا) دیازینون
پرودنیا دیازینون - پرمترین - دلتامترین - فن والریت
مگس چغندر قند مالاتیون - دیازینون
کرم برگخوار چغندر قند (کارادرینا) فوزالن - دیازینون
زنجرک سبز اکسی دیمتون متیل - دیمتوات
زنجرک ناقل کرلی تاپ ایمیداکلوپراید
شته باقلا ایمیداکلوپراید - اکسی دیمتون متیل - پیریمیکارب
شته ریشه چغندر قند دیازینون
 

بیماری های مهم چغندر قند :

نام بیماری نام سم
سفیدک پودری (سطحی) سولفور - بنومیل
لکه برگی بنومیل - کاربندازیم
مرگ گیاهچه ضدعفونی بذور با تبوکونازول - دیفنوکونازول - کربوکسین تیرام
سفیدک داخلی (کرکی) کاپتان
کرکی تاپ (پیچیدگی برگ) مبارزه با زنجیرکها (ناقلین)
 

علف های هرز مهم چغندر قند :

نام علف هرز نام سم
پهن برگ متامیترون
باریک برگ هالوکسی فوپ آرمیتل
پهن برگ و باریک برگ تری فلورالین - اتال فلورالین
 
برچسب ها :
انواع آفات چغندر قند ، انواع بیماری های چغندر قند ، انواع علف های هرز چغندر قند ، روش مبارزه با آفات چغندر قند ، روش مبارزه با بیماری های چغندر قند ، مبارزه با علف هرز چغندر قند ، سم علف هرز چغندر قند ، از بین بردن علف هرز چغندر قند ، مبارزه با آفات چغندر قند ، آفت کش چغندر قند ، گونه های کنه تارتن ، کک ، خرطوم کوتاه چغندر (آفت خال سیاه چغندر قند) ، کرم های قوطه بر (اگروتیس) ، خرطوم بلند (سرخرطومی دمبرگ) ، بید چغندر (لیتا)، پرودنیا ، مگس چغندر قند ، کرم برگخوار چغندر قند (کارادرینا) ، زنجرک سبز ، زنجرک ناقل کرلی تاپ ، شته ریشه چغندر قند ، سفیدک پودری (سطحی) ، لکه برگی ، مرگ گیاهچه ، سفیدک داخلی (کرکی) ، کرکی تاپ (پیچیدگی برگ)
 

آفات مهم خرما :

نام آفت نام سم
کرم میوه خوار دیازینون - مالاتیون
شپشک سفید دیازینون - مالتیون
شپشک شفاف دیازینون - مالاتیون
کنه گرد آلود تترادیفون
موریانه فیپرونیل
موش ورامین زینک فسقاید
 

بیماری های مهم خرما :

نام بیماری نام سم
پوسیدگی گل آذین (خامج خرما) اکسی کلرومس
پوسیدگی ریشه بنومیل - ایپرودیون+کاربندازیم
 

علف های هرز مهم خرما :

نام علف هرز نام سم
مرغ - خارشتر - شیرین بیان - بروموس - قیاق گلایفوزیت - پاراکوات
 
برچسب ها :
انواع آفات خرما ، انواع بیماری های خرما ، انواع علف های هرز خرما ، روش مبارزه با آفات خرما ، روش مبارزه با بیماری های خرما ، مبارزه با علف هرز خرما ، سم علف هرز خرما ، از بین بردن علف هرز خرما ، مبارزه با آفات خرما، آفت کش خرما ، سم کرم میوه خوار ، شپشک سفید ، شپشک شفاف ، کنه گرد آلود ، موریانه ، موش ورامین ، پوسیدگی گل آذین (خامج خرما) ، پوسیدگی ریشه ، مرغ ، خارشتر ، شیرین بیان ، بروموس ، قیاق، پوسیدگی گل آذین خرما ، بیماری پوسیدگی گل آذین خرما
 

آفات مهم پسته :

نام آفت نام سم
کنه اریوفید سولفور - بروموپرپیلات
کنه معمولی پروپارژیت - بروموپروپیلات
پسیل (شیره خشک) ایمیدا کلوپراید - هگزافلومورون - فوزالن - استامی پراید
زنجره (شیره تر) دیازینون - فوزالن
سن ها فنیتروتیون
پروانه چوبخوار تیودیکارب - هگزافلومورون - پرمترین
پروانه میوه خوار اکسی دیمتون کتیل
پروانه پوستخوار پسته (کراش) فوزالن - دیازینون
پروانه های برگخوار فوزالن - دیازینون
سوسک سرشاخه خوار فنیتروتیون
سر خرطومی دیازینون
شپشک سرشاخه اتیون
شپشک تنه ای دیازینون
 

بیماری های مهم پسته :

نام بیماری نام سم
لکه برگی آلترناریایی کاپتان
پوسیدگی فیتوفتورایی ریشه و طوقه (گموز پسته) اکسی کلرورمس
نماتد مولد غده ریشه نماکلین
 

علف های هرز مهم پسته :

نام علف هرز نام سم
علف های هرز پاراکوات - گلایفوزیت
 
برچسب ها :
انواع آفات پسته ، انواع بیماری های پسته ، انواع علف های هرز پسته ، روش مبارزه با آفات پسته ، روش مبارزه با بیماری های پسته ، مبارزه با علف هرز پسته ، سم علف هرز پسته ، از بین بردن علف هرز پسته ، مبارزه با آفات پسته، آفت کش پسته ، کنه اریوفید پسته ، کنه معمولی پسته ، پسیل (شیره خشک)پسته ،زنجره (شیره تر)پسته ، سن ها ، پروانه چوبخوار پسته ، پروانه میوه خوار پسته ، پروانه پوستخوار پسته (کراش) پسته ، پروانه های برگخوار پسته ، سوسک سرشاخه خوار پسته ، سر خرطومی پسته ، شپشک سرشاخه پسته ، شپشک تنه ای پسته ، لکه برگی آلترناریایی پسته ، پوسیدگی فیتوفتورایی ریشه و طوقه (گموز پسته) ، نماتد مولد غده ریشه پسته
 

آفات مهم مرکبات :

نام آفت نام سم
کنه زنگار (کنه نقره ای) بروموپروپیلات - آباماکتین - هگزی تیازوکس
کنه قرمز تترادیفون - بروموپروپیلات - هگزی تیازوکس
کنه شرقی بروموپروپیلات - هگزی تیازوکس
گونه های بالشک - شپشک ها - سپردارها اتیون - کلرپیریفوس - دیازینون - مالاتیون
شته ها مالاتیون - پیریمیکارب
پروانه مینوز برگ هگزافلومورون - ایمیداکلوپراید
پسیل مرکبات ایمیداکلوپراید
سفید بالک دیکلرووس
مگس میوه مدیترانه مالاتیون
حلزون ها - راب ها متالدهید
 

بیماری های مهم مرکبات :

نام بیماری نام سم
پوسیدگی طوقه (گموز) اکسی کلرورمس
آنتراکنوز اکسی کلرورمس
شانکر باکتریایی لیموترش اکسی کلرومس
بیماری ویروسی تریستزای مبارزه با ناقلین اکسی کلرورمس
بیماری فیتوپلاسمایی جاروک لیموترش مبارزه با ناقلین اکسی کلرورمس
نماتد نماکلین
 

علف های هرز مهم مرکبات :

نام علف هرز نام سم
علف های هرز پاراکوات - گلایفوزیت
 
برچسب ها :
انواع آفات مرکبات ، انواع بیماری های مرکبات ، انواع علف های هرز مرکبات ، روش مبارزه با آفات مرکبات ، روش مبارزه با بیماری های مرکبات ، مبارزه با علف هرز مرکبات ، سم علف هرز مرکبات ، از بین بردن علف هرز مرکبات ، مبارزه با آفات مرکبات، آفت کش مرکبات
 

 


آفات مهم یونجه :

نام آفت نام سم
سرخورطومی برگ فوزالن - مالاتیون - فن والریت
سرخورطومی های ریشه دیازینون
شته خالدار پیریمیکارب
 

بیماری های مهم یونجه :

نام بیماری نام سم
سفیدک داخلی مانکوزب
سفیدک سطحی سولفور
نماتد ساقه دیمتوات
 
 

علف های هرز مهم یونجه :

نام علف هرز نام سم
سس - بی تی راخ - تربچه وحشی - شلمی - سوروف پاراکوات
سس کلرتال دیمیتیل
 
برچسب ها :
انواع آفات یونجه ، انواع بیماری های یونجه ، انواع علف های هرز یونجه ، روش مبارزه با آفات یونجه ، روش مبارزه با بیماری های یونجه ، مبارزه با علف هرز یونجه ، سم علف هرز یونجه ، از بین بردن علف هرز یونجه ، مبارزه با آفات یونجه، آفت کش یونجه
 

آفات مهم سیب زمینی :

نام آفت نام سم
گونه های کنه تارتن تترادیفون - پروپارژیت
کرمهای مفتولی کلر پیریفوس
شته دیکلرووس - پیریمیکارب - ایمیداکلوپراید
سوسک کلرادو فوزالن
 

بیماری های مهم سیب زمینی :

نام بیماری نام سم
شانکر ساقه سیب زمینی ایپرودیون + کاربندازیم
الترناریا کلرتالونیل
سفیدک دروغی سیموکسانیل + فاموکسادون - اکسی کلرومس
نماتد پوسیدگی سیب زمینی - نماتد مولد زخم - نماتد سیست نماکلین
پژمردگی باکتریایی و پوسیدگی قهوه ای اکسی کلرورمس
بیماری های ویروسی مبارزه با حشرات ناقل - اکسی کلرمس
 

علف های هرز مهم سیب زمینی :

نام علف هرز نام سم
تاج خروس - ارزن وحشی - سوروف - سلمه تره پاراکوات
علف های هرز متری بوزین
 
برچسب ها :
انواع آفات سیب زمینی ، انواع بیماری های سیب زمینی ، انواع علف های هرز سیب زمینی ، روش مبارزه با آفات سیب زمینی ، روش مبارزه با بیماری های سیب زمینی ، مبارزه با علف هرز سیب زمینی ، سم علف هرز سیب زمینی ، از بین بردن علف هرز سیب زمینی ، مبارزه با آفات سیب زمینی، آفت کش سیب زمینی
 

آفات مهم زعفران :

نام آفت نام سم
جوندگان فسفر دوزنگ
 

بیماری های مهم زعفران :

نام بیماری نام سم
بیماری سیاهک و زوال زعفران ضدعفونی پیازها با تبوکونازول - دیفنوکونازول
 
برچسب ها :
انواع آفات زعفران ، انواع بیماری های زعفران ، انواع علف های هرز زعفران ، روش مبارزه با آفات زعفران ، روش مبارزه با بیماری های زعفران ، مبارزه با علف هرز زعفران ، سم علف هرز زعفران ، از بین بردن علف هرز زعفران ، مبارزه با آفات زعفران، آفت کش زعفران
 

آفات مهم انار :

نام علف هرز نام سم
شته پیریمیکارب
کرم سفید ریشه دیازینون
کنه انار بروموپروپیلات
کرم طوقه انار دیازینون - کلرپیریفوس
کرم به دیازینون
نماتد مولد غده ریشه انار نماکلین
 
برچسب ها :
انواع آفات انار ، انواع بیماری های انار ، انواع علف های هرز انار ، روش مبارزه با آفات انار ، روش مبارزه با بیماری های انار ، مبارزه با علف هرز انار ، سم علف هرز انار ، از بین بردن علف هرز انار ، مبارزه با آفات انار، آفت کش انار
 

آفات مهم توت فرنگی :

نام آفت نام سم
دو نقطه ای هگزی تیازوکس - تترادیفون - بروموپروپیلات
تریپس دیکلرووس
شته ایمیداکلوپراید - دیکلرووس

 

بیماری های مهم توت فرنگی :

نام بیماری نام سم
سفیدک پودری بنومیل - کاپتان
سوختگی برگ تیوفانات متیل
پوسیدگی میوه کاپتان - ایپرودیون+کاربندازیم
آنتراکنوز کاپتان
پوسیدگی خاکستری کاپتان
پوسیدگی طوقه و ریشه ایپردیون + کاربندازیم - بنومیل
 
برچسب ها :
انواع آفات توت فرنگی ، انواع بیماری های توت فرنگی ، انواع علف های هرز توت فرنگی ، روش مبارزه با آفات توت فرنگی ، روش مبارزه با بیماری های توت فرنگی ، مبارزه با علف هرز توت فرنگی ، سم علف هرز توت فرنگی ، از بین بردن علف هرز توت فرنگی ، مبارزه با آفات توت فرنگی، آفت کش توت فرنگی
 

آفات مهم انگور :

نام آفت نام سم
کرم خوشه خوار دیازینون - فوزالن - تری کلرفن - اتیون
تریپس دیازینون - مالاتیون
شپشک آرد آلود کلرپیریفوس
زنجره دیازینون - فوزالن - ترکلرفن - اتیون
 

بیماری های مهم انگور :

نام بیماری نام سم
سفیدک دروغی کاپتان
سفیدک حقیقی سولفور - پنکونازول
 

علف های هرز مهم انگور :

نام علف هرز نام سم
سس - تلخه - مرغ - شیرین بیان - پیچک صحرایی گلایفوزیت - پاراکوات
قیاق - چچم - نی - چسبک - تلخ بیان - اسفناج وحشی گلایفوزیت - پاراکوات
کنگر وحشی - سلمک گلایفوزیت - پاراکوات
 
برچسب ها :
انواع آفات انگور ، انواع بیماری های انگور ، انواع علف های هرز انگور ، روش مبارزه با آفات انگور ، روش مبارزه با بیماری های انگور ، مبارزه با علف هرز انگور ، سم علف هرز انگور ، از بین بردن علف هرز انگور ، مبارزه با آفات انگور، آفت کش انگور
 

آفات مهم برنج :

نام آفت نام سم
کرم ساقه خوار دیازینون - فیپرونیل
کرم سبز برگخوار مالاتیون - تری کلرفن
کرم برگخوار تک نقطه ای مالاتیون - تری کلرفن
مگس خزانه تری کلرفن
 

بیماری های مهم برنج :

نام بیماری نام سم
بلاست تری سیکلازول - تیوفانات متیل
شیت بلایت اپیرودیون+کاربندازیم - پروپیکونازول
لکه قهوه ای کاربوکسین تیرام
پوسیدگی طوقه و ریشه (جیبرلا) تیوفانات متیل
سیاهک دروغی کاربوکسین تیرام
 

علف های هرز مهم برنج :

نام علف هرز نام سم
علف های هرز یکساله باریک برگ و پهن برگ بوتاکلر
علف های هرز پهن برگ و جگن ها بن سولفورون متیل
علف های هرز پهن برگ سوروف و جگن پرتیلاکلر
سوروف اگزادیازون
علف هرز پروپانیل
 
برچسب ها :
انواع آفات برنج ، انواع بیماری های برنج ، انواع علف های هرز برنج ، روش مبارزه با آفات برنج ، روش مبارزه با بیماری های برنج ، مبارزه با علف هرز برنج ، سم علف هرز برنج ، از بین بردن علف هرز برنج ، مبارزه با آفات برنج، آفت کش برنج
 

آفات مهم ذرت :

نام آفت نام سم
کرم طوقه بر (آگروتیس) دیازینون
کرم ساقه خوار اروپایی ذرت فوزالن
کرم ساقه خوار سزامیا فوزالن
کرم برگخوار کارادرینا فوزالن
کرم برگخوار ذرت فوزالن
 

بیماری های مهم ذرت :

نام بیماری نام سم
سیاهک خوشه ذرت ضدعفونی بذور با کاربوکسین تیرام
پوسیدگی بلال ذرت ضدعفونی بذور با تبوکونازول
بیماری های ویروسی اکسی کلرورمس
 

علف های هرز مهم ذرت :

نام علف هرز نام سم
باریک برگ های مزرعه ذرت دانه ای نیکوسولفورون
پهن برگ های مزرعه ذرت تو فور دی
 
برچسب ها :
انواع آفات ذرت ، انواع بیماری های ذرت ، انواع علف های هرز ذرت ، روش مبارزه با آفات ذرت ، روش مبارزه با بیماری های ذرت ، مبارزه با علف هرز ذرت ، سم علف هرز ذرت ، از بین بردن علف هرز ذرت ، مبارزه با آفات ذرت، آفت کش ذرت
 

آفات مهم لوبیا :

 
نام آفت نام سم
کنه تارتن دو نقطه ای تترادیفون
تریپس اکسی دیمتومتیل - مالاتیون
اگروتیس (کرم طوقه بر) دیازینون
 

بیماری های مهم لوبیا :

نام بیماری نام سم
مرگ گیاهچه ضدعفونی بذور با تبوکونازول
ویروس موزانیک زرد لوبیا مبارزه با حشرات ناقل - اکسی کلرورمس
 

علف های هرز مهم لوبیا :

نام علف هرز نام سم
علف های هرز تری فلورالین - اتال فلورالین
 
برچسب ها :
انواع آفات لوبیا ، انواع بیماری های لوبیا ، انواع علف های هرز لوبیا ، روش مبارزه با آفات لوبیا ، روش مبارزه با بیماری های لوبیا ، مبارزه با علف هرز لوبیا ، سم علف هرز لوبیا ، از بین بردن علف هرز لوبیا ، مبارزه با آفات لوبیا، آفت کش لوبیا
 

آفات مهم نخود :

 
نام آفت نام سم
کرم پیله خوار (هلیوتیس) تری کلرفن - تیودیکارب - ایندوکساکارب
کارادرینا تری کلرفن - تیودیکارب - ایندوکساکارب
مگس مینوزبرگ نخود کلرپیریفوس
 

بیماری های مهم نخود :

نام بیماری نام سم
بوته میری فوزاریومی کاپتان
برق زدگی بنومیل - مانکوزب
زردی نخود بنومیل - ایپردیون+کاربندازیم
 

علف های هرز مهم نخود :

نام علف هرز نام سم
علف های هرز لینورون
پهن برگ پیریدات
 
برچسب ها :
انواع آفات نخود ، انواع بیماری های نخود ، انواع علف های هرز نخود ، روش مبارزه با آفات نخود ، روش مبارزه با بیماری های نخود ، مبارزه با علف هرز نخود ، سم علف هرز نخود ، از بین بردن علف هرز نخود ، مبارزه با آفات نخود، آفت کش نخود
 

آفات مهم باقلا :

 
نام آفت نام سم
شته سیاه دیمتوات - اکسی دیمتون متیل
شته لگومینوز دیمتوات - اکسی دیمتون متیل ایمیداکلوپراید
 

بیماری های مهم باقلا :

 
نام بیماری نام سم
لکه قهوه ای باقلا کاپتان
 
برچسب ها :
انواع آفات باقلا ، انواع بیماری های باقلا ، انواع علف های هرز باقلا ، روش مبارزه با آفات باقلا ، روش مبارزه با بیماری های باقلا ، مبارزه با علف هرز باقلا ، سم علف هرز باقلا ، از بین بردن علف هرز باقلا ، مبارزه با آفات باقلا، آفت کش باقلا
 

آفات مهم سبزی و جالیز :

نام آفت نام سم
گونه های کنه تارتن تترادیفون - پروپارژیت - سولفور
کنه حبابی گوجه فرنگی بروموپروپیلات - دینوکاپ - سولفور
مگس مینوز کلرپیریفوس - آباماکتین
سفید بالک گلخانه - سفید بالک تنباکو دیکلرووس - مالاتیون
مگس پیاز تری کلرفن - دیازینون
مگس جالیز - مگس خربزه فوزالن - تری کلرفن - دیازینون - دیمتوات - مالاتیون
تریپس پیاز دیکلرووس - مالتیون
شته ها دیکلرووس - پیریمیکارب
کرم میوه خوارگوجه فرنگی (هلیوتیس) تری کلرفن - ایندوکساکارب
عروسک خربزه کلرپیریفوس
ملخ شکم بادمجانی - ملخ پلی سارکوس فنیتروتیون - مالاتیون
حلزون ها - راب ها متالدهید
کرم های طوقه بر کلرپیریفوس
موش تشی زینک فسفاید
 

بیماری های مهم سبزی و جالیز :

نام بیماری نام سم
سفیدک حقیقی جالیز سولفور - کرزوکسیم متیل - دینوکاپ
سفیدک داخلی اکسی کلرور مس سیموکسانیل+فاموکسادون
بوته میری متالاکسیل
نماتد مولد غده ریشه نماکلین
بیماری های ویروسی مبارزه با ناقلین - اکسی کلرورمس
 
برچسب ها :
انواع آفات سبزی و جالیز ، انواع بیماری های سبزی و جالیز ، انواع علف های هرز سبزی و جالیز ، روش مبارزه با آفات سبزی و جالیز ، روش مبارزه با بیماری های سبزی و جالیز ، مبارزه با علف هرز سبزی و جالیز ، سم علف هرز سبزی و جالیز ، از بین بردن علف هرز سبزی و جالیز ، مبارزه با آفات سبزی و جالیز، آفت کش سبزی و جالیز
 

علف های هرز مهم پیاز :

نام علف هرز نام سم
پهن برگ ایوکسینیل
باریک برگ سیکلوکسدیم
پهن برگ و باریک برگ اکسی فلورفن
علف های هرز یکساله کلرتال دیمتیل
سوروف - ارزن وحشی هالوکسی فوپ آرمیتل استر
 
برچسب ها :
انواع علف های هرز پیاز ، روش مبارزه با آفات پیاز ، روش مبارزه با بیماری های پیاز ، مبارزه با علف هرز پیاز ، سم علف هرز پیاز ، از بین بردن علف هرز پیاز ، مبارزه با آفات پیاز، آفت کش پیاز ، انواع آفات پیاز ، انواع بیماری های پیاز
 

آفات مهم کلم :

نام آفت نام سم
گونه های کنه تارتن پروپارژیت - سولفور - تترادیفون
شته کلم دیکلرووس - پیریمیکارب
پروانه سفید کلم تری کلرفن
کرم طوقه بر کلرپیریفوس
 
برچسب ها :
انواع آفات کلم ، انواع بیماری های کلم ، انواع علف های هرز کلم ، روش مبارزه با آفات کلم ، روش مبارزه با بیماری های کلم ، مبارزه با علف هرز کلم ، سم علف هرز کلم ، از بین بردن علف هرز کلم ، مبارزه با آفات کلم، آفت کش کلم
 

بیماری های مهم کاهو :

نام بیماری نام سم
سفیدک حقیقی سولفور - کرزوکسیم متیل
سفیدک داخلی اکسی کلرورمس
بوته میری متالاکسین
نماتد مولد غده ریشه نماکلین
بیماری های ویروسی اکسی کلرورمس
 
برچسب ها :
انواع آفات کاهو ، انواع بیماری های کاهو ، انواع علف های هرز کاهو ، روش مبارزه با آفات کاهو ، روش مبارزه با بیماری های کاهو ، مبارزه با علف هرز کاهو ، سم علف هرز کاهو ، از بین بردن علف هرز کاهو ، مبارزه با آفات کاهو، آفت کش کاهو
 

آفات مهم بادام :

نام آفت نام سم
زنبور مغزخوار فوزالن
 

بیماری های مهم بادام :

نام بیماری نام سم
لکه آجری مانکوزب - اکسی کلرورمس
 

علف های هرز مهم بادام :

نام علف هرز نام سم
علف های هرز با رعایت اصول ایمنی از گلایفوزیت یا پاراکوات استفاده شود
 
برچسب ها :
انواع آفات بادام ، انواع بیماری های بادام ، انواع علف های هرز بادام ، روش مبارزه با آفات بادام ، روش مبارزه با بیماری های بادام ، مبارزه با علف هرز بادام ، سم علف هرز بادام ، از بین بردن علف هرز بادام ، مبارزه با آفات بادام، آفت کش بادام
 

آفات مهم گلهای شاخه بریده :

نام آفت نام سم
کنهتارعنکبوتی و سایر کنه ها تترادیفون - هگزی تیازوکس - بروموپروپیلات - پروپارژیت - سولفور
شپشک های آرد آلود ایمیداکلوپراید
شته زر - شته داوودی مالاتیون - پیریمیکارب - دیکلرووس
سفید بالک (عسلک) توتون دیکلرووس - مالاتیون
تریپس گل دیکلرووس - آباماکتین
آبدوزدک تری کلرفن
اگروتیس دیازینون
کرم های سفید ریشه دیازینون
حلزون لیسک متالدهید
 

بیماری های مهم گلهای شاخه بریده :

نام بیماری نام سم
پوسیدگی طوقه بنومیل - اکسیکلرورمس - کاربندازیم - متالاکسیل - کاپتان
سفیدک سطحی رز سولفور
زنگ میخک و سایر زنگ ها مانکوزب
بوته میری گلایل مانکوزب
 
برچسب ها :
انواع آفات گلهای شاخه بریده ، انواع بیماری های گلهای شاخه بریده ، انواع علف های هرز گلهای شاخه بریده ، روش مبارزه با آفات گلهای شاخه بریده ، روش مبارزه با بیماری های گلهای شاخه بریده ، مبارزه با علف هرز گلهای شاخه بریده ، سم علف هرز گلهای شاخه بریده ، از بین بردن علف هرز گلهای شاخه بریده ، مبارزه با آفات گلهای شاخه بریده، آفت کش گلهای شاخه بریده
 

آفات مهم درختان میوه سردسیری :

نام آفت نام سم
کرم سیب - کرم به - کرم آلو فوزالن - دیازینون - استامی پراید - ایندوکساکارب - کلرپیریفوس
کنه قرمز اروپایی پروپارژیت - بروموپروپیلات
پونه های کنه تارتن پروپارژیت - بروموپروپیلات
لیسه درختان میوه (لیسه سیب) مالاتیون - دیازینون
مینوز لکه گرد سیب دلتامترین - پرمترین - فن والریت - استامی پراید
برگخوار و جوانه خوار مالاتیون - دیازینون
پسیل گلابی فوزالن - دیازینون
شته ها اکسی دیمتون متیل - مالاتیون - پیریمیکارب - دیازینون
کرم سفید ریشه دیازینون
مگس میوه مدیترانه مالاتیون
سرخورطومی گیلاس و آلبالو دیازینون
سرخورطومی سیب و گلابی دیازینون - فوزالن
شپشک ها - سپردارها اتیون - کلرپیریفوس - دیازینون
 
برچسب ها :
انواع آفات سیب ، آفت گلابی ، انواع بیماری های سیب و گلابی ، انواع علف های هرز درختان سردسیری ، روش مبارزه با آفات درختان میوه ، روش مبارزه با بیماری های درختان میوه ، مبارزه با علف هرز درختان میوه ، سم علف هرز ، از بین بردن علف هرز  ، مبارزه با آفات ، آفت کش ، شته کش ، از بین بردن شپشک ، مبارزه با پسیل گلابی ، سرخورطومی گیلاس و آلبالو