دسته بندی ها

ادجوانت

ادجوانت

ادجوانت ها، تركيبات شيميايي يا بيولوژيك هستند كه باعث تحريك غير اختصاصي سيستم ايمني، عليه آنتي ژني يا آنتي ژنهايي مي شوند كه به همراه آن تزريق شده است. كاهش اثرات مضر مربوط به واكسن و تحريك انواع خاصي از ايمني، منجر به توسعه ادجوانت هاي بسيار زياد و جديدي شده است. ادجوانت ها در واكسن هاي آزمايشگاهي و تجاري، شامل نمك هاي آلومينيوم (آلوم)، اموليسيون هاي روغني، ساپونين ها، كمپلكس هاي محرك ايمني، ليپوزوم ها، ميكروپارتيكل ها، كوپليمرهاي دسته اي غير يوني، پلي ساكاريد هاي مشتق شده، سايتوكاين ها و انواع گسترده اي از مشتقات باكتريايي مي باشند. مكانيسم فعاليت اين تركيبات مختلف، متفاوت است و فاكتورهاي تاثير گذار در انتخاب يك ادجوانت شامل گونه حيوان، پاتوژن، آنتي ژن، مسير ايمن سازي و نوع ايمني مورد نياز مي باشد. به طور كلي در اين مقاله مروري سعي شده انواع ادجوانت هاي رايج، ساختار و مكانيسم عمل و كاربرد آنها در توليد واكسن هاي دامي و انساني معرفي شود تا به عنوان يك منبع مناسب جهت مطالعه در اختيار دانشجويان و محققين رشته هاي مرتبط قرار بگيرد.
 
بسته بندی نام تجاری مدل ردیف
نیم لیتری پت
سیتووت
ادجوانت
1
نیم لیتری پت
آکوا
2
نیم لیتری پت
فریگیت
3
 

ادجوانت آکوا      /        Aqua

موارد مصرف آکوا :

اين ماده دارای خاصيت مرطوب كنندگی، عوامل ضد انعقاد و رسوب محلول و ضد يخ زدگی مي باشد.
يك فعال كننده مناسب در محلول سمی كه باعث خيس شدن سطح سمپاشی شده و نيز اثر سموم را تقويت می كند.
اثر ماده Aqua :
1-    اين ماده باعث جلوگيری از اثرات نامطلوب كاتيونهای مزاحم مانند كلسيم و منيزيم می گردد.
2-    باعث تعديل PH  آب می گردد.
3-    مواد معلق موجود در آبهای گل آلود را احاطه نموده و باعث می گردد كه به ذرات سم نچسبند.
4-    هدايت الكتريكی آب را ثابت نگه می دارند.
5-    باعث مرطوب شدن سطح سمپاشی می گردد و از تبخير آب جلوگيری مينمايد.
6-    باعث افزايش سطح تماس محلول سمی روی برگها می گردد.
ميزان مصرف آکوا :
بين 3 تا 7 ليتر در هزار ليتر محلول سمپاشی می باشد.
احتياط:
اين تركيب فاقد مواد سمی می باشد اما بهتر است در صورت آلوده شدن دستها و صورت با آب فراوان شستشو گردد.
شرايط نگهداری:
دور از نور آفتاب ، حرارت، رطوبت،مواد غذايی انسان و دام و در انبار مسقف و دربسته نگهداری گردد.
توجه : توصيه های ايمنی كلی بوده و بستگی به شرايط محيطی و امكانات موجود دارد.
 

ادجوانت سيتووت   /   CITOWETT

سيتووت ماده ای است با خاصیت پخش کنندگی، که برای افزایش تاثیر سموم دفع آفات نباتی بکار می رود.سيتووت را می توان به محلول سموم علف کش، قارچ کش و حشره کش که برای سم پاشی محصولات زراعی، درختان میوه، سبزیجات و نیز سم پاشی دامی بکار می روند، اضافه نمود تا محلول سم از چسبندگی، پوشش بهتر و حفاظت طولانی بر خوردار گردد.

نحوه تاثير:

فعال كننده، نفوذ كننده، افزايش دهنده اثر گليفوزيت

موارد مصرف :

سيتووت را می توان به محلول سموم علف کش، قارچ کش و حشره کش که برای سم پاشی محصولات زراعی، درختان میوه، سبزیجات و نیز سم پاشی دامی بکار می روند، اضافه نمود تا محلول سم از چسبندگی، پوشش بهتر و حفاظت طولانی بر خوردار گردد.

مقدار مصرف :

به نسبت 25 سانتی متر مكعب در 100 ليتر محلول سمی.
توجه:
از سمپاشی سيتوت در روزهای بسيار گرم و ساعات گرم روز خودداری گردد.

مزايای استفاده :

1.    موجب کاهش کشش سطحی محلول سم می شود و در نتیجه قطر ذرات محلول سم خارج شده از نازل سمپاش، کاهش می یابد و به سهولت بر روی سطح گیاه پخش شده و تشکیل پوشش یکنواخت می دهد.
2.    چسبندگی قطرات محلول سم درسطح برگ و دیگر اندامهای گیاه را افزایش داده و مانع از چکیدن محلول سم ( قطره) می گردد.
3.    باعث کاهش شستشوی سموم در اثر ریزش باران می گردد.
4.    مانع از جمع شدن قطرات سموم و تشکیل قطره بزرگ می شود و از سوزندگی بر روی میوه جلوگیری می کند.
5.     در مواردی که سطح برگ غبار آلود باشد، گیاویت به پخش یکنواخت و نفوذ پذیری محلول سم کمک می نماید.
6.    باعث جذب بهتر حشره کشها و قارچ کشهای جذبی (سیستمیک)، علف کشهایی که پس از سبز شدن علفهای هرز مصرف می شوند (بصورت پس رویشی) و نیز کودهای مایع می گردد.

توصيه های ايمنی :

از تنفس در محيط سم پاشی شده دوری كنيد.
در هنگام سم پاشی از تماس محلول با پوست بدن، خوردن، آشاميدن و سيگار كشيدن اجتناب نماييد و از لباسهای محافظت كننده و ماسك استفاده نماييد.

كمكهای اوليه :

در صورت آلوده شدن چشم و پوست و ايجاد التهاب خفيف تا حاد، محل آلوده را با آب فراوان شستشو داده و به پزشك مراجعه نماييد.

شرايط نگهداری :

در بسته بندی اصلی و دور از نور آفتاب ، حرارت، رطوبت، مواد غذايي انسان و دام و در انبار مسقف و در بسته بندی نگهداری گردد.
از يخ زدگی محافظت گردد.
 

ادجوانت فريگيت   /   FRIGATE 

فری گیت ماده ای است با خاصیت پخش کنندگی یکنواخت، چسبندگی و نفوذ دهندگی بالا، که برای افزایش تاثیر علف کش گلیفوسیت بطور اختصاصی بکار برده می شود.
فری گيت جهت مصرف همراه با سموم علف کش با فرمولاسيون SL (مایع قابل حل در آب) مانند گليفوسيت به کار برده مي شود. فریگيت به دليل اينکه داراي دو سر آب دوست و چربي دوست مي باشد، کوتيکول برگ را حل نموده و منجر به نفوذ بیشتر سم از طريق کوتيکول برگ مي شود.

نحوه تاثير :

فعال كننده، نفوذ كننده، افزايش دهنده اثر گليفوزيت

موارد مصرف :

بعنوان مويان همراه با گليفوزيت كه باعث صرفه جويي در مصرف آن می شود، استفاده می گردد.

مقدار مصرف :

به نسبت 5 در هزار يا دو ليتر در هكتار همراه با 6 تا 8 ليتر از گليفوزيت

زمان مصرف :

تابع زمان مصرف سم بكار برده در محلول است.

طريقه مصرف :

ابتدا در مخزن سم مقدار مورد نياز سم ريخته و سپس تا نيمه از آب پر كنيد و پس از مخلوط شدن، مقدار توصيه شده فريگيت اضافه كرده و بقيه را آب مي آفزاييم.
در تمامی مراحل سمپاشی بايستی مخزن سم پاش كار كند.

مزايای استفاده :

1.    تشكيل پوشش يكنواخت سم بر روی گياه
2.    باعث كاهش قطر قطرات سم خارج شده از نازل سمپاش ميگردد.
3.    باعث كاهش كشش سطحی محلول سم ميگردد.
4.    باعث جذب بیشتر و سریعتر سموم می گردد.
5.    در صورت بارش باران باعث كاهش شستشوی سموم ميگردد.
6.    در مواردی که سطح برگ غبار آلود باشد، فری گیت به پخش یکنواخت و نفوذپذیری محلول سم، کمک می نماید.

توصيه های ايمنی :

از تنفس در محيط سم پاشی شده دوری كنيد.
در هنگام سم پاشی از تماس محلول با پوست بدن، خوردن، آشاميدن و سيگار كشيدن اجتناب نماييد و از لباسهای محافظت كننده و ماسك استفاده نماييد.

كمكهای اوليه :

در صورت آلوده شدن چشم و پوست و ايجاد التهاب خفيف تا حاد، محل آلوده را با آب فراوان شستشو داده و به پزشك مراجعه نماييد.

شرايط نگهداری :

در بسته بندی اصلی و دور از نور آفتاب ، حرارت، رطوبت، مواد غذايي انسان و دام و در انبار مسقف و در بسته بندی نگهداری گردد.
از يخ زدگی محافظت گردد.