دسته بندی ها

بذر سبزیجات

بذر سبزیجات

لیست انواع بذر سبزیجات شرکت به کشت به صورت زیر دسته بنده گردیده است :

 
 

ردیف

نوع بذر

1

بذر تره

2

بذر عبدالعظیم

3

بذر بادرنجبویه

4

بذر پیازچه

5

بذر ریحان بنفش

6

بذر شنبلیله

7

بذر ریحان سبز

8

بذر جعفری

9

بذر شوید

10

بذر شاهی

11

بذر مرزه

12

بذر گشنیز

13

بذر اسفناج