دسته بندی ها

گردو

گردو

برنامه کوددهی گردو :

با این برنامه حداقل 20% افزایش راندمان خواهید داشت :
 
گردو

فروردین  :

 • 1 قوطی کود مایع کلات شده روی و یا 10 قوطی کود مایع کلات شده مخصوص گردو بصورت محلول پاشی
 • کود هیومیک 10_15 لیتر همراه با آبیاری
 • کود کامل 10_43_10  ، 10 کیلوگرم
 • کود کامل 20_20_20 ، 10 کیلوگرم
کود دهی به درخت گردو

اردیبهشت قبل از باز شدن جوانه ها :

 • یک قوطی کود مایع کلات شده کلسیم و بر
 • 10 قوطی کود مایع کلات شده مخصوص گردو
 • اوره 50 کیلوگرم
گردو

خرداد :

 • کود کامل 20_20_20 ، 10 کیلوگرم
 • سولوپتاس : 10 کیلو گرم
 • کود سوپر میکرو مایع کامل 5 لیتر بصورت محلول پاشی
گردو

تیر :

 • کود کامل 20_20_20 کیلوگرم
 • سولوپتاس : 10 کیلوگرم

مرداد :

 • کود کامل 20_20_20 کیلوگرم
 • سولوپتاس : 10 کیلوگرم
کود دهی درخت گردو

شهریور دو هفته قبل از برداشت :

 • کود پتاس بالا 10 لیتر به صورت محلول پاشی ( جهت درشت شدن مغز گردو )
 • بعد از برداشت : 1 قوطی کود مایع کلات شده روی و یا 10 قوطی کود مایع کلات شده مخصوص گردو
گردو

آذر تا پایان زمستان :

 • کلات آهن پودری 5 کیلوگرم
گردو

دی و بهمن و اسفند کود ارگانیک و آلی ورمی کمپوست به صورت چال کود :

 • نهال 2-3 ساله هر درخت 5 کیلو گرم
 • درخت 5-10 ساله هر درخت 5-10 کیلوگرم
 • درخت 15 ساله به بالا هر درخت 10 کیلوگرم
گردو
 
 
گردو
 
 
کود گردو
 
 
گردو
 
 
گردو